Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakotens Nyhedsbrev #16/2017

Året begynder at gå på hæld og med det nærmer vi os årets selskabets Årskonkurrence.

Bemærk at der i år er ændret på kategorierne så der er kommet flere enkelt kategorier, men det betyder så også at der kun vil være præmie til 1. & 2. Plads i hver kategori.

Vi savner stadig både historier og billeder fra Jer — så fat pennen eller kameraet og send os en god historie eller billeder af Jeres projekter — både færdige men også igangværende projekter.

Send dem til:      Redaktionen@chakoten.dk      —  for ting til bladet                                                                                           webmaster@chakoten.dk         —  for ting til hjemmesiden

Vi trænger alle sammen til lidt inspiration til vinteraftenerne

Lars/webmaster

 

Til Chakotens medlemmer!

Sid­ste nyt om den tyske besæt­telse af Kastel­let 1940–45.

Vi har et godt samar­be­jde med Våben­his­torisk Sel­skab, hvis medlem­mer ofte delt­ager i vore arrange­menter. Nu inviteres vi med til et arrange­ment for Våben­his­torisk Sel­skab – men et, som næst­for­man­den i  Kastel­lets Ven­ner, Finn Ander­sen står for.

Han har arbe­jdet videre med sine studi­er af den tyske besæt­telse af Kastel­let, og har udvidet og opdateret sit tidligere fore­drag herom. Alle ”Ven­ner” inviteres der­for til at overvære Finn’s fore­drag:

Kastel­let besat og befri­et

          Tysk besæt­telse 1940–45 og engel­sk ind­kvar­ter­ing 1945

Tors­dag den 30. novem­ber 2017 kl. 19.00

I ”Gam­mel Varme­cen­tral” i går­den Ndr. Mag­a­sin.

 

Ons­dag 2. decem­ber

SELSKABETS JULEMØDE & ÅRSKONKURRENCE 

Af hen­syn til bestill­ing af rigelige forsyninger. bedes delt­agere sen­est den 20. novem­ber tilmelde sig hos: Aksel Willum­sen, tlf. 32 54 01 77 . eller 26 18 21 77 E-mail: aksel4343@gmail.com.

Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrange­ment.
Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing og opstill­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 starter mødet med præsi­den­tens velkomst. Ham­burg­er­ryg med grøn­langkål og brunekartofler, øl, vin og vand. Her­til kom­mer jule­hygge, kaffe og kage. Pris for delt­agelse er kr. 125 for vok­sne og kr. 50 for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2017

I årets julekonkur­rence er der flere nye kat­e­gori­er for at gøre konkur­ren­cen mere fair og for at få end­nu en pop­ulær fig­ur­gruppe med.

Der er nu følgende 9 kategorier i årskonkurrencen: 

1) Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser)
2) Enkelt­fig­ur /ryt­ter­fig­ur op til 65mm (runde – flade)
3) Ryt­ter­fig­ur op til 65 mm (runde — flade)
4) Enkeltfigur/ryt­ter­fig­ur over 65mm (runde – flade)
5) Ryt­ter­fig­ur over 65mm (runde – flade)
6) Fig­ur­er op til 30 mm ( enkelt — krigsspil fig­ur­er
7) Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, runde og flade)
8) Dio­ra­maer og opstill­inger
9) Fra det hjem­lige skatkam­mer

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

Chakoten julehilsen

julebort
Christmas-War_520x280

                                           Chakoten

                                          ønsker alle

                            Glædelig Jul og et Godt Nytår

BILLEDRE

  Husk årets første Hygge møde Onsdag den 6. Januar  2016  kl. 1900

Chakoten Nyhedsbrev # 4

Detal­jeret mødekalen­der find­es under  Medlemsmøder. — Se info om møde­lokaler ned­er­st på siden.

TAGER VI HUL EFTERÅRETS AKTIVITETER

Efterår­sud­flugt til Saltholm
Lørdag den 22. august kl. 10.00
Vi besøger Saltholm Bat­teri som var en del af Køben­havns Befæst­ning.
Afgang kl. 10.00 fra Kas­trup Strand­park til Bakke­bro på Saltholm
efter nærmere aftale med båd­før­eren. Sejl­turen koster kr. 150,- pro per­sona.
Tilmeld­ing til CM sker efter prin­cip­pet først til mølle.
Betal­ing er for falden ved på Tilmeld­ing Med bring mad­pakke, drikke­var­er,
eventuelt kikkert og en påk­læd­ning, der tager højde for det danske vejrlig.
For­ven­tet tilbagekomst til Kas­trup omkring kl. 15.00.

Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets his­to­rie
Ons­dag den 2. sep­tem­ber kl. 19.00
Torsten Fri­is fortæller om Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets
his­to­rie  fra 1801 til 1. Ver­den­skrig.

Sikringsstyrken­1914­-­18  —  Befæst­nings­da­gen
Søndag den 27. sep­tem­ber kl. 10.00 til 16.00
Befæst­nin­gens Dag. Artiller­ima­gasinet på Den his­toriske Vold i Rødovre –
For enden af Rødovre Parkvej.

A3 plakat Gladsaxefortet.2 3. udgave

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre