Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakotens Nyhedsbrev #2/2018

Ons­dag den 7. feb­ru­ar — Besøg på Tøjhuset.

BESØGET ER DESVÆRRE AFLYST!
Nationalmuseet — og dermed også Tøjhuset — har i en længere periode været under strukturel forandring, hvilket bl.a. har medført at der ikke længere gives adgang til depoter og magasiner.

Der afholdes ordinært møde på Rødovregård, hvor vi har tilrettelagt et mindre anvisningssalg der starte kl. 19.15

Der vil som altid være børs og hyggesnak, samt smørrebrød, kaffe, øl og vand.

chakoten.kasserer@gmail.com 

 

 

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske sam­ling

Liv­gar­dens Muse­um, som er en del af Liv­gar­dens His­toriske Sam­ling, inde­hold­er udstill­ing af uni­former, våben, billed­er, mod­eller, musikalier og meget andet. Desu­den vis­er sam­lin­gen Den Kon­gelige Liv­gardes his­toriske udvikling som gardeen­hed og som fel­tenhed fra opret­telsen i 1658 til nuti­den.
Møde­tid og –sted: Kl. 18.45 ved Gothers­gade 100.
Vi må højst være 30 delt­agere, så der­for er tilmeld­ing nød­vendigt. Tilmeld­ing til Hen­rik Den­man på mail henrik.denman@mail.dk sen­est den 23. feb­ru­ar. Tilmeld­ing kan ikke ske efter denne dato.

 

Gen­er­al­for­sam­ling.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­ligt pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Chakotens Nyhedsbrev #1/2018

Så fik vi sagt farvel til 2017 og står her på tærsklen til 2018 som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygnnger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker der­for alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2018 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære his­to­rie.

Af Sel­sk­a­bets aktiviteter i 2018 skal blot nævnes nogle få.

  • His­toriske Dage i Øksne­hallen.
  • Sel­sk­a­bets Gen­er­al­for­sam­ling.
  • Krigshis­torisk Fes­ti­val på Vestvi­o­ld­en.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.

Bræn­der du for Mil­itærhis­to­rie og savn­er du et sted med ligesind­ede uanset om 
dine inter­ess­er er fig­ur- &modelbygning, krigsspil, reen­act­ment eller blot mil­itær
his­to­rie generelt er du altid velkom­men i Chakoten.

Et tilbage­b­lik på vin­derene af års-konkur­ren­cen 2017 — Tryk her

Du er velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Og vi læg­ger varmt ud med årets første ons­dagsmøde som byder på årets første anvis­ningssalg

Ons­dag den 3. jan­u­ar

Sæso­nen starter med hyggemøde og anvis­ningssalg
Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser. Fortæl også gerne om, hvad du især sæt­ter pris på og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer. Anvis­ningssal­get vil inde­holde gode bogværk­er og fine fig­ur­er.

Liste over mate­ri­aler på anvis­ningssalg

 

Her på årets første dag har Chakoten også fornø­jelsen at kunne dele Svend Højberg Nielsens illus­tra­tioner.

Sel­sk­a­bet har fået adgang til at benytte hjemmes­i­den “Svend Højberg Nielsen. Illus­tra­tor of Mil­i­tary Uni­forms”. Svend Højberg Nielsen (1919–2005) var medlem af Sel­sk­a­bet fra 1963 til sin død.
Hjemmes­i­den er anbragt under Links/Billedsamlinger.                                                                Under Col­or Illus­tra­tions find­es Højberg Nielsens kendte far­veil­lus­tra­tioner. Hjemmes­i­den er end­nu ikke færdig­gjort.
Lin­ket knyt­ter sig således til Claus Mogensens artikel i Chakoten, decem­ber 2017: “En intro­duk­tion til Svend Højberg Nielsens uni­form­s­planch­er”.
HCW

End­videre er der lagt en del ældre artik­ler op på hjemmes­i­den — hur­tig over sigt kan ses under NYHEDER i menu­en til højre på siden.

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Chakoten julehilsen

julebort
Christmas-War_520x280

                                           Chakoten

                                          ønsker alle

                            Glædelig Jul og et Godt Nytår

BILLEDRE

  Husk årets første Hygge møde Onsdag den 6. Januar  2016  kl. 1900