Venskabsforeninger

Om udveksling af tidsskrifter med Venskabsforeninger

Vi har i en årrække udvek­slet tidsskrifter med både inden­landske og uden­landske foreninger, der del­er vore inter­esser. I neden­ståen­de over­sigt fremgår hvilke foreninger, der for tiden er tale om:

Over­sigt over sel­sk­aber som Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­ab udvek­sler medlems­blade med, opdateret pr. august 2014

Foren­ing Land Pub­lika­tion Udgivelses­frekvens
Deutsche Gesellschaft der Fre­un­de und Samm­ler kul­turhis­torischer Zin­n­fig­uren e. V. Tysk­land Die Zin­n­fig­ur, Zeitschrift der KLIO 9 gange årligt
The Con­ti­nen­tal Wars Soci­ety Storbri­tan­nien The For­eign Cor­re­spon­dent 4 gange årligt
Det mil­itære læs­esel­sk­ab Rends­borg Dan­mark Krigshis­torisk Tidsskrift 3 gange årligt
Inter­na­tion­al Plas­tic Mod­ellers Soci­ety (IPMS), Dan­mark Dan­mark IPMS-Nyt 2 gange årligt
Ned­er­land­se Sticht­ing voor Mod­elfig­uren Ned­er­lan­dene De Tin­nen Tafel Ron­de 4 gange årligt
British Mod­el Sol­dier Soci­ety (BMSS) Storbri­tan­nien The Bul­let­in 4 gange årligt
Gesellschaft der fre­un­de und Samm­ler Kul­turhis­torischer Fig­uren Østrig 1683, Die neue Mölker­bastei 4 gange årligt
Société d’Études d’Histoire Mil­i­taire Frankrig Car­net de la Sabre­tache
                                                                                                                                                       Opdateret 29.10.2015

Samar­be­jdet foregår således: Tidsskrifterne sendes til Sel­sk­a­bets præsi­dent. Når inter­essere­de bestyrelsesmedlem­mer har stud­eret tidsskrifterne, over­drages de til Ole Thure­holm, som admin­istr­erer ord­nin­gen.

Har man lyst til at læse oven­nævn­te foreningers tidsskrifter kan man der­for lade sig reg­istr­ere hos Ole. Blot skal man være opmærk­som på at inden bladene kom­mer igen­nem processen, kan der være gået nogen tid. Det bety­der imi­dler­tid ikke så meget, da såvel billed­ma­te­ri­ale og artik­ler ofte er evigt gyldige.

Ole Thure­holm kan kon­tak­tes på føl­gen­de adresse: Hjorteledet 7, 3660 Sten­løse,
tlf.: 41 26 57 81, e-mail: ole.thureholm@gmail.com