Vedtægter

Chakoten — Dansk Militærhistorisk Selskab

Vedtægter

 HKH Prins Joachim er Sel­sk­a­bets pro­tek­tor

 

NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

Sel­sk­a­bets navn er Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­ab.

§ 2 Hjemsted

Sel­sk­a­bets hjem­st­ed er Rødovre Kom­mune. Sel­sk­a­bets adresse fast­sættes af bestyrelsen.

§ 3 Formål

Sel­sk­a­bets for­mål er at være sam­lingsst­ed for mil­itærhis­torisk inter­essere­de og frem­stillere, bemalere og sam­lere af fig­ur­er, mod­eller samt her­med beslægt­ede emn­er.

MEDLEMSFORHOLD

§ 4 Optagelse

1. Enhver per­son, der vis­er inter­esse for Sel­sk­a­bets for­mål, kan optages. Ønske om optagelse frem­sættes skriftligt over for bestyrelsen.

 2. Bestyrelsen kan afvise at optage en ansøger som medlem af Sel­sk­a­bet, hvis ansøgerens hold­ninger eller han­dlinger skøn­nes at kun­ne skade Sel­sk­a­bet eller dets enkel­te medlem­mer.

 3. Afs­lag skal skriftligt med­de­les ansøgeren. Afs­lag kan ind­bringes for den førstk­om­mende gen­er­al­for­sam­ling.

§ 5 Selskabets aktiviteter

I overensstem­melse med Sel­sk­a­bets for­mål afhold­er Sel­sk­a­bet jævn­ligt møder og afvikler aktiviteter om fælles emn­er, samt udgiver tidsskriftet Chakoten og andre pub­lika­tion­er.

§ 6 Interessegrupper

1. Der kan inden for Sel­sk­a­bets ram­mer oprettes grup­per for medlem­mer, der ønsker at være fælles om inter­esser inden for Sel­sk­a­bets for­mål.

2. Den enkel­te grup­pe med­del­er bestyrelsen sin eksis­tens, inter­esseom­råde og antal medlem­mer. Der aftales virke og befø­jelser med bestyrelsen.

§ 7 Medlemmernes pligter

Det påhvil­er medlem­merne at respek­tere Sel­sk­a­bets for­mål og vedtægter og påse, at Sel­sk­a­bets aktiviteter afhold­es under forhold, som ikke belaster Sel­sk­a­bets omdøm­me.

§ 8 Kontingent

 1. Kontin­gent opkræves årligt.

 2. Belø­bet, som er fast­sat på det forudgåen­de års gen­er­al­for­sam­ling, for­falder til betal­ing den 1. feb­ru­ar.

3. Udmeldelse af Sel­sk­a­bet skal ske skriftligt og har virkn­ing fra mod­tagelsen, med min­dre anden dato angives. Der fore­tages ikke tilbage­be­tal­ing af kontin­gent ved udmeldelse.

4. Restance udover 14 dage efter påkrav betragtes som udmeldelse.

§ 9 Eksklusion

 Et medlem, hvis han­dlinger eller udtalelser er til skade for enkeltmedlem­mers eller Sel­sk­a­bets omdøm­me, kan eksklud­eres af en enstem­mig bestyrelse. Eksklu­sio­nen kan ind­bringes for den førstk­om­mende gen­er­al­for­sam­ling.

SELSKABETS LEDELSE

§ 10 Generalforsamling

1. Den øver­ste myn­dighed i Sel­sk­a­bet er gen­er­al­for­sam­lin­gen.

2. Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling afhold­es årligt i april måned.

3. Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­lin­gen fore­tages skriftligt af bestyrelsen sen­est 14 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gens afhold­else.

4. Ind­kaldelsen til gen­er­al­for­sam­lin­gen skal bek­endt­gøres for samtlige medlem­mer og skal inde­holde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afhold­else af gen­er­al­for­sam­lin­gen,

 • dag­sor­den for gen­er­al­for­sam­lin­gen,

 • forslag til behan­dling,

 • bestyrelsens beretning,

 • rev­ideret årsreg­n­sk­ab,

 • bud­get for inde­væren­de år.

5. Forslag, der ønskes behan­dlet på gen­er­al­for­sam­lin­gen, skal skriftligt være Sel­sk­a­bet i hæn­de inden pr. 1. feb­ru­ar. Bestyrelsen påser, at forslag, der er mod­taget ret­tidigt efter ind­kaldelsen, bek­endt­gøres for medlem­merne sen­est 8 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen.

6. Den ordinære gen­er­al­for­sam­ling har føl­gen­de dag­sor­den:

Pkt. 1: Valg af diri­gent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om Sel­sk­a­bets aktiviteter i det for­løb­ne år.

Pkt. 3: Frem­læggelse af det rev­idere­de reg­n­sk­ab til god­k­endelse.

Pkt. 4: Fast­sæt­telse af kontin­gent.

Pkt. 5: Frem­læggelse af eventuelle forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlem­mer og sup­plean­ter.

Pkt. 7: Valg af revi­sor og revi­sor­sup­pleant.

Pkt. 8: Eventuelt.

 7. Gen­er­al­for­sam­lin­gen er beslut­nings­dygtig uanset antallet af frem­mødte medlem­mer. Alle medlem­mer har stem­meret. Fuld­magter skal forelægges diri­gen­ten.

8. Afstemn­ing fore­tages ved hånd­so­prækn­ing, og beslut­ninger træffes ved sim­pelt fler­tal. Skriftlig afstemn­ing skal iværk­sættes, hvis ét medlem kræver det.

§ 11 Valg

1. Gen­er­al­for­sam­lin­gen væl­ger præsi­den­ten, 3–5 bestyrelsesmedlem­mer, 2 sup­plean­ter samt revi­sor og revi­sor­sup­pleant.

2. Alle medlem­mer kan opstille til valg, dog skal den enkel­te kan­di­dat ind­stilles af mind­st 2 medlem­mer. Opstill­ing af det pågælden­de medlem skal opl­y­ses diri­gen­ten, inden gen­er­al­for­sam­lin­gen fore­tager valg.

3. Alle vælges for ét år ad gan­gen. Gen­valg kan finde sted.

§ 12 Selskabets daglige ledelse

 1. Sel­sk­a­bets daglige ledelse vare­tages af bestyrelsen.

 2. Sel­sk­a­bets bestyrelse består af præsi­den­ten, samt 3–5 bestyrelsesmedlem­mer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en vicepræsi­dent, en kasser­er og en sekretær.

3. Bestyrelsen udpeger en ans­var­shaven­de redak­tør.

4. Sel­sk­a­bets bestyrelse skal vare­tage Sel­sk­a­bets inter­esser og udføre sit arbe­jde i overensstem­melse med gen­er­al­for­sam­lin­gens ved­tag­ne beslut­ninger samt i overensstem­melse med en for­ret­ning­sor­den, som ved­tages af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen træf­fer afgørelse med almin­deligt fler­tal. I til­fælde af stem­me­lighed er præsi­den­tens stem­me afgøren­de.

6. Sel­sk­a­bets bestyrelse skal føre en pro­tokol inde­hold­en­de under­skrevne refer­ater over trufne beslut­ninger på bestyrelses­møderne.

7. Der afhold­es bestyrelses­møde, når det­te find­es påkrævet, eller når mind­st 2 bestyrelsesmedlem­mer for­langer det.

8. Sel­sk­a­bets præsi­dent repræsen­ter­er Sel­sk­a­bet udadtil, med min­dre bestyrelsen beslut­ter, at det er mere hen­sigtsmæs­sigt, at et andet medlem af bestyrelsen eller af Sel­sk­a­bet vare­tager den­ne repræsen­ta­tion.

9. Intet medlem af bestyrelsen eller Sel­sk­a­bet kan fore­tage væsentlige økonomiske dis­po­si­tion­er, eller forpligte Sel­sk­a­bet på anden vis, uden at et fler­tal af bestyrelsen har ved­taget det­te på et bestyrelses­møde.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling kan ind­kaldes med mind­st 14 dages varsel af bestyrelsen.

2. Ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal ind­kaldes, når:

 • mind­st 1/3 af bestyrelsens medlem­mer, eller

 • mind­st 50 af Sel­sk­a­bets medlem­mer, eller

 • 1/3 af Sel­sk­a­bets medlem­mer, begær­er det­te.

3. Begæring om ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal være skriftlig med angivelse af begrun­delse.

4. Bestyrelsen drager omsorg for, at en sådan ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling bliv­er ind­kaldt til afhold­else sen­est 30 dage efter mod­tagelse af begærin­gen.

5. Ind­kaldelse til ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal udsendes til samtlige medlem­mer, og skal som min­i­mum inde­holde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afhold­else af gen­er­al­for­sam­lin­gen,

 • begrun­delse og dag­sor­den for gen­er­al­for­sam­lin­gen,

 • forslag til behan­dling.

6. Forslag, der ønskes behan­dlet på den ekstra­ordinære gen­er­al­for­sam­ling, skal skriftligt være Sel­sk­a­bet i hæn­de sen­est 14 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen. Bestyrelsen påser, at forslag, der er mod­taget ret­tidigt efter ind­kaldelsen, bek­endt­gøres for medlem­merne sen­est 8 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen.

ØKONOMISKE FORHOLD

§ 14 Regnskab

1. Sel­sk­a­bet teg­nes af præsi­dent og kasser­er i foren­ing eller af præsi­den­ten og et andet bestyrelsesmedlem i foren­ing. Bestyrelsen skal sikre, at der fore­tages løben­de reg­istrering og afstemn­ing af Sel­sk­a­bets indtægter og udgifter i overensstem­melse med god bogføringsskik, samt at Sel­sk­a­bets midler anven­des i overensstem­melse med det på gen­er­al­for­sam­lin­gen frem­lagte bud­get.

2. Bestyrelsen skal på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling aflægge reg­n­sk­ab for peri­o­den 1. jan­u­ar til 31. decem­ber samt frem­lægge et bud­get for inde­væren­de år.

§ 15 Selskabets midler

1. Sel­sk­a­bets midler skal anbringes på kon­to i et penge­in­sti­tut eller i børsnotere­de oblig­a­tion­er.

2. Sel­sk­a­bets reservekap­i­tal skal altid udgøres af mind­st kr. 10.000.

3. Bestyrelsen kan ikke uden gen­er­al­for­sam­lin­gens sam­tykke disponere over midler, hvorved Sel­sk­a­bets reservekap­i­tal bliv­er min­dre end i stk. 2. angivet.

§ 16 Revision

1. Revi­sor påteg­n­er årsreg­n­sk­a­bet og før­er tilsyn med, at reg­n­sk­a­bet er aflagt i overensstem­melse med Sel­sk­a­bets vedtægter.

2. Revi­sor gen­nemgår både årligt og løben­de kasse­bøger og bilag, fore­tager kasseefter­syn og føl­ger i det hele god revi­sion­sskik.

ANDRE FORHOLD

§ 17 Selskabets opløsning

1. Sel­sk­a­bet kan opløs­es, såfremt det­te besluttes af en gen­er­al­for­sam­ling, og kun såfremt beslut­nin­gen træffes af mind­st 3/4 af Sel­sk­a­bets medlem­mer. Der kan ikke stemmes ved fuld­magt.

2. Gen­er­al­for­sam­lin­gen tager beslut­ning om Sel­sk­a­bets for­mue og øvrige ejen­dele.

3. En ændring af den­ne § sker kun, såfremt mind­st 1/3 af Sel­sk­a­bets medlem­mer beslut­ter en sådan. Der kan ikke stemmes ved fuld­magt.

§ 18 Vedtægternes ikrafttræden

Dis­se vedtægter er ved­taget på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling den 4. april 1998 og rev­ideret på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­linger den 14. april 2004, den 18. april 2009 og den 11. april 2012.

Under­skrevet af diri­gen­ten og den val­gte bestyrelse