Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakoten Nyhedsbrev #7/2020

To nye boganmeldelser:

Helle Nør­gaard og Ulla Varnke Sand Egeskov: Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bastion.

Af Simon Papousek

I løbet af 1960’erne opkøbte Forsvarets Bygn­ings- og Etab­lisse­mentst­jen­este areal­er i Skør­p­ing syd for Ålborg. Areal­erne lå tæt ved Rold Skov og hvor under­grun­den, der var rig på kridt, egnede sig til et større byg­geri. Det endte med at blive et 5.000 kvadrat­meter stort under­jordisk anlæg, som under byg­geri­et blev holdt så hem­meligt, at ikke engang arbe­jdsmæn­dene var klar over, hvad det var de byggede. Bygn­ing­steg­ningerne røbe­de kun at der var tale om et Region­san­læg Oplev, og ikke det det i virke­lighe­den var: Et REGeringsANlæg.
Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion fortæller his­to­rien om anlæggelsen af bunkeren og ikke mindst om, hvor­dan den var indret­tet. Bogen er disponeret med godt 26 sider reg­ulær tekst og 134 sider med for­trinsvist billed­er med fork­larende billedtekst.

Reislers pop­ulære legetøjsfigurer

Af Jens Kris­t­ian Boll

En betragtelig del af Chakotens læsere har for­mentlig gjort deres tidlig­ste mil­itære erfaringer med Reislers pop­ulære sol­dater i 54 mm-for­matet, hvad enten det drejede sig om de brune og grå sol­dater – eller negersol­dater­ne, som de i hine svundne og lidet poli­tisk kor­rek­te tider hed. Eller ”de grå og brune myresol­dater” i 30 mm-for­matet, der til gengæld var kom­pat­i­ble med Teknos og Wilmers mil­itærkøretø­jer.  Jeg går der­for ud fra, at bladets læsere vil blive glade over at høre, at Mar­tin S. Nielsen nu har udgivet sit værk om Reislers fig­ur­er. Læserne føres på en spæn­dende rejse gen­nem Reislers righoldige pro­duk­tion af mod­erne sol­dater, danske liv­gardere i gal­la og til hverdag, cow­boys, indi­anere, mex­i­canere, spe­jdere, rum­forskere, brand­folk og politi­bet­jente, ekso­tiske dyr og den danske bon­degårds beboere og deres dyrehold. 

Følg lin­ket ti anmeldelserne: https://www.chakoten.dk/bog-anmeldelser/

Chakoten Nyhedsbrev #5/2020

Da svensken bankede på Københavns dør

(Carl­stad — Foto fra Det Kgl. Bibliotek)

I disse dage banker en ube­hagelig virus på vores hov­ed­dør, men for ca. 360 år siden var det en helt anden trussel som bankede på vore døre — nem­lig svensken med Kong Carl X Gus­tav i spid­sen for sin hær. Der er mange som har skrevet om selve kam­p­en om både Køben­havn og resten af riget men denne tekst kigges lidt nærmere på den bele­jrings lejr som Carl X Gus­tav etablered uden for Køben­havns mure

Læs mere her

 

 

 

Chakotens Nyhedsbrev #6/2018

  Chakoten fejrer en milepæl

 
Vi har nu fuld­bragt arbe­jdet med at få lagt alt mate­ri­alet fra den gam­le hjemmeside
op på denne hjemmeside
 
Alt mate­ri­alet kan I finde under NYHEDER ude i menu­en til højre
  
God Læse-lyst         /Lars — Web­mas­ter Chakoten

 

Onsdag den 11. april  —  Generalforsamling 

 

Årets gen­er­al­for­sam­ling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15.

Til børsen opfor­dres medlem­merne til at sætte effek­ter til salg. Alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reol­er og hylder hjemme. Her er mulighe­den for at kom­binere en rask opryd­ning af alt det, du har mis­tet inter­essen for, med ny køb. Efter børsen er der generalforsamling.

Gen­er­al­for­sam­ling starter kl. 19.15. Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen: Vedr. Kontin­gent fores­lår Bestyrelsen, at kontin­gen­tet for 2019 fast­sættes uæn­dret til kr. 375,- for såv­el medlem­mer bosat i Dan­mark som i udlandet.
Der er ikke mod­taget forslag fra medlemmerne.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen fores­lår valg af Hans Chr. Wolter som præsi­dent. End­videre fores­lår bestyrelsen at Hen­rik Den­man, Steen Jensen, Alek­sander Haug, Kim Andreasen gen­vælges. Da Sel­sk­a­bets Vise-præsi­dent Chris­t­ian Raun, efter mange års tro­fat tjen­este har val­gt at træde tilbage, fores­lås Ole Thure­holm ind­val­gt i bestyrelsen. Som sup­pleant fores­lås  Aksel Willumsen.

Som ny revi­sor fores­lås Mar­i­anne Sass Petersen og som revi­sor­sup­pleant Allan Bo Richter.

Ans­vis­ningsal­get starter efter gen­er­al­for­sam­lin­gen. Ans­vis­ningsal­get vil inde­holde spæn­dende og inter­es­sante bøger og opslagsværk­er samt mange fine fig­ur­er. Lis­ten over effek­ter kan ses via lin­ket herunder. 

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på dennes veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiks­berg C tele­fon 26 82 08 22 eller e‑mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.