Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakotens Nyhedsbrev #2/2018

 

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske samling

Liv­gar­dens Muse­um, som er en del af Liv­gar­dens His­toriske Sam­ling, inde­hold­er udstill­ing af uni­former, våben, billed­er, mod­eller, musikalier og meget andet. Desu­den vis­er sam­lin­gen Den Kon­gelige Liv­gardes his­toriske udvikling som gardeen­hed og som fel­tenhed fra opret­telsen i 1658 til nutiden.
Møde­tid og –sted: Kl. 18.45 ved Gothers­gade 100.
Vi må højst være 30 delt­agere, så der­for er tilmeld­ing nød­vendigt. Tilmeld­ing til Hen­rik Den­man på mail henrik.denman@mail.dk sen­est den 23. feb­ru­ar. Tilmeld­ing kan ikke ske efter denne dato.

 

Gen­er­al­for­sam­ling.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­ligt pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Chakotens Nyhedsbrev #1/2018

Så fik vi sagt farvel til 2017 og står her på tærsklen til 2018 som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygnnger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker der­for alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2018 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære historie.

Af Sel­sk­a­bets aktiviteter i 2018 skal blot nævnes nogle få.

  • His­toriske Dage i Øksnehallen.
  • Sel­sk­a­bets Generalforsamling.
  • Krigshis­torisk Fes­ti­val på Vestviolden.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.

Bræn­der du for Mil­itærhis­to­rie og savn­er du et sted med ligesind­ede uanset om 
dine inter­ess­er er fig­ur- &modelbygning, krigsspil, reen­act­ment eller blot militær
his­to­rie generelt er du altid velkom­men i Chakoten.

Et tilbage­b­lik på vin­derene af års-konkur­ren­cen 2017 — Tryk her

Du er velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Og vi læg­ger varmt ud med årets første ons­dagsmøde som byder på årets første anvisningssalg

Ons­dag den 3. januar

Sæso­nen starter med hyggemøde og anvisningssalg
Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser. Fortæl også gerne om, hvad du især sæt­ter pris på og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer. Anvis­ningssal­get vil inde­holde gode bogværk­er og fine figurer.

Liste over mate­ri­aler på anvisningssalg

 

Her på årets første dag har Chakoten også fornø­jelsen at kunne dele Svend Højberg Nielsens illustrationer.

Sel­sk­a­bet har fået adgang til at benytte hjemmes­i­den “Svend Højberg Nielsen. Illus­tra­tor of Mil­i­tary Uni­forms”. Svend Højberg Nielsen (1919–2005) var medlem af Sel­sk­a­bet fra 1963 til sin død.
Hjemmes­i­den er anbragt under Links/Billedsamlinger.                                                                Under Col­or Illus­tra­tions find­es Højberg Nielsens kendte far­veil­lus­tra­tioner. Hjemmes­i­den er end­nu ikke færdiggjort.
Lin­ket knyt­ter sig således til Claus Mogensens artikel i Chakoten, decem­ber 2017: “En intro­duk­tion til Svend Højberg Nielsens uni­form­s­planch­er”.
HCW

End­videre er der lagt en del ældre artik­ler op på hjemmes­i­den — hur­tig over sigt kan ses under NYHEDER i menu­en til højre på siden.

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Chakotens Nyhedsbrev #14/2017

ER EFTERÅRET SMÅT OVER OS OG VI BEGYNDER ALLE AT FINDE DE PROJEKTER FREM SOM V HAR SKUBBET LIDT TIL SIDE HER I SOMMERPERIODEN OG GØR OS KLAR TIL ADSKILLIGE HYGGETIMER MED VORES INTERESSER

MEEEEN  FØR VI NU ALLE SAMMEN GEMMER OS I HVER VORES HYGGEKROG HUSK LIGE AT DER OGSÅ FOREGÅR MANGE SPÆNDENDE TING UDEN FOR HYGGEKKROGEN SOM F.EKS BESØG VED GARDEHUSARREGIMENTET OG KRIGSPIL M.M 

OG GLEM HELLER IKKE DER OGSÅ SKER SPÆNDENDE TING RUNDT OMKRING I LANDET I EFTERÅRSFERIEN  — DE ARRANGEMENTER VIL LØBENDE BLIVE LAGT OP FACEBOOK

https://www.facebook.com/Chakoten/

Web­mas­ter

 

Ons­dag 4. oktober

HYGGEMØDE

 

Kom og få en snak med ligesind­ede om nyanskaffelser.

Fortæl f.eks. kort om en ting, du er rigtig glad for at have, fortæl om dine ønsker, om nye ting og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer, vis eventuelt billed­er om dit inter­esse­felt (gerne elektronisk).

 

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

 

Lørdag 21 oktober

MEDLEMSARRANGEMENT FOR CHAKOTEN & VÅBENHISTORISK SELSKAB

Tilmeld­ing til besøg ved Garde­husar­reg­i­mentets Hes­teskadron, den 21 okto­ber 2017.

Rund­vis­ning i staldene og brief­ing om HESK, samt besøg og rund­vis­ning i den his­toriske samling.

For­friskn­ing i Casi­no hvor John Win­ter Hansens 54 mm fig­ur­er af GHR hes­teesko­rte er udstillet.

Arrange­mentet starter kl. 10.00 og for­ventes afs­lut­tet ca. kl 14.00.

Bindende tilmeld­ing til kassereren

sen­est d. 09. oktober.

 

På mail: chakoten.kasserer@gmail.com — eller på tele­fon: 2290 2856.

 

Ved arrange­mentets afs­lut­ning vil der for det beskedne beløb af 50,- kr. kunne nydes tre stk. smør­re­brød, samt en øl eller vand i Ped­er Ålborg Stuen.

Tilmeld­ing til denne del af arrange­mentet er bindende og skal ligeledes ske sen­este den        9. okto­ber — ved ind­be­tal­ing af 50,- kr. til Sel­sk­a­bets kon­to: 1551 6554873, mær­ket HESK.

Medlem­merne er velkom­men til at med­bringe ægte­fælle, om dette skulle have interesse.

Arrangementet er endvidere åbent for medlemmer af Våbenhistorisk Selskab.

Koor­di­na­tion af trans­port og pris­er vil fremgå af mødekalen­deren i septembernummeret.

KØRSELSVEJLEDNING 

KORT TIL HUSARREGIMENTET I SLAGELSE

KORT TIL HESTEESKADRONEN

 

 

 

Ons­dag 1. november

HYGGEMØDE & ANVISNINGSSALG 

Med mange fig­ur­er og inter­es­sante gam­le bøger. De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail, lige­som lis­ten lægges på Chakotens hjemme­side sen­est 14 dage før anvis­ningssal­get. De, der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt liste over det udbudte mod at ind­sende en A4 kuvert forsynet med adresse og kr. 10,00 i por­to til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hardsvej 17, 3.th., 1817 Fred­eriks­berg C. Bud kan også sendes via e‑mail til christian@raun.dk.

Skriftlige bud sendes til Ole Thure­holm, Hjorteled­det 7, 3660 Sten­løse. Medlem­mer af Fig­u­ri­na Dan­i­ca er velkomne til at delt­age eller byde pr. mail eller post.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG