Forfatterarkiv: Steen Jensen

Selskabets medlemmer samles igen den 12. august

Efter en lang nedlukning pgs. Corona-krisen er det med glæde og spændt forventning vi 12. august, igen kan samles på Rødovregaard, til vores første møde i lang tid.

Ons­dag den 12. august mødes vi på Rødovre­gaard hvor Lars Lind vil præsen­ter­er os for;

Den tyske sværd­tra­di­tion — Meis­ter Johannes Liecht­e­nauer og hans arv.

De tyske his­toriske fægte­man­ualer — fra prak­tisk kamp­sys­tem til fit­ness- og sports­fægt­ning. Gen­nem­gan­gen vil være såv­el i prak­sis som teoretisk.
Lars Lind er tidligere mangeårigt medlem af Chakoten. Han har i mere end 40 år trænet og under­vist i både bevæb­net og ubevæb­net kamp, og han under­vis­er hvert år på mange sem­i­nar­er i såv­el Dan­mark som hele Europa. Har bl.a. i de sen­este 20 år fast under­vist mindst en gang om året på sem­i­nar­er på The Roy­al Armouries i Leeds i his­torisk kamp­kun­st. Han er Mem­ber of Soci­ety for Com­bat Archaeology.

Vi åbn­er dørene kl 18.15, hvor efter der vil være lej­lighed til børssalg og udvek­sle røver­his­to­ri­er fra en lang som­mer. Hvis vejret tillad­er er vi i går­den hvor der også grilles pølser.

Vel mødt…!

Generalforsamling den 2. september

Selskabets Generalforsamling 2020 kan nu afholdes på Rødovregaard, onsdag den 2. september 2020, kl. 19.15 

At der nu er blevet reduc­eret i den dvaletil­stand, som Grundlovens §79 har befun­det sig i, bety­der at Sel­sk­a­bets medlemsmøder på ny kan afholdes.
Gen­er­al­for­sam­lin­gen kan der­for afholdes den 2. sep­tem­ber 2020 i overensstem­melse med ind­kaldelsen i marts 2020 num­meret af Chakoten, og der vil som plan­lagt blive gen­nem­ført børs- og anvisningssalg.

Forinden åbnes sæso­nen dog med medlemsmødet den 12. august, hvor Lars Lind taler om den tyske sværdtradition.
Hvis vejret tillad­er vil der indgå server­ing fra grillen på gårdspladsen.

Medlemsmøderne den 7. okto­ber, den 4. novem­ber og den 5. decem­ber afholdes som annon­ceret i Chakoten.

Evt. nye sit­u­a­tion­er, som har ind­fly­delse på årets resterende medlemsmøder annon­ceres på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk.
 
Alle medlem­mer ønskes en rigtig god som­mer og fint helbred!

 

Med ven­lig hilsen

Hans Chr. Wolter
Præsident

 

Chakotens Nyhedsbrev #8/2020

Spændende boganmeldelse om flyvevåbnets arbejdshest i fra 50′ til 70’erne —  DC3 (Dakota C‑47 Skytrain)

Indtil for nylig kunne man om som­meren få fornø­jelsen at fly­ve med vet­er­an­fly­et DC‑3 fra Roskilde Lufthavn. Det er slut nu. Der er ikke råd til at vedlige­holde det gam­le fly fra 1944, og nu står det opma­gasineret i en gam­mel træhangar i Køben­havns Lufthavn.
Selv om man (for­mentlig) ikke mere vil få mulighed for at sætte sig i det 20 per­son­er fly og tage den beta­gende tur lavt hen over det cen­trale Køben­havn og forstæder, rum­mer DC‑3’eren så meget spæn­dende his­to­rie, at der er rigeligt med mate­ri­ale om fly­et til en hel bog. Og det er netop, hvad fly­his­torik­eren Ole Steen Hansen har skrevet med ”DC‑3’eren fra Roskilde”

Link: Læs mere her

 

Udvalgte bøger fra 2019

Simon Bering Papousek giver en oversigt over nogle af de nye, militærhistoriske bøger.

Ras­mus Mariager og Anders Wivel:
Hvor­for gik Dan­mark i krig? Bind 1–4.
For­laget Rosendahl.

I 2016 blev det beslut­tet at Dan­marks delt­agelse i kri­gene i Koso­vo, Afghanistan og Irak skulle gen­nemgås af en uvildig under­søgelseskom­mis­sion. Først på året lå resul­tatet således tilgæn­geligt på Køben­havns Uni­ver­sitets hjemme­side, hvor det desu­den er muligt at bestille hele udred­nin­gen i fysisk udgave. De fire bind er ind­delt med en intro­duk­tion til bevæg­grun­dene, for­løbene og tankerne bag de danske ind­satser i bind 1. Bind 2 behan­dler ind­sat­sen i Koso­vo og Afghanistan, bind 3 tager fat i Irak og endelig bind, som gen­nemgår og præsen­ter­er det benyt­tede kilde- og bag­grunds­ma­te­ri­ale. Udred­nin­gen kan down­load­es her: https://krigsudredning.ku.dk/

Michael H. Clemmesen:
Søn­der­jyl­lands forsvar og Lem­bourns spi­onage. Om skiftet i 1928–29 tilbage til Tyskerkursen fra små flirt med fran­sk alliance.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 572 sider.

Den pen­sionerede brigade­gen­er­al Michael H. Clemme­sen afrun­der med denne titel sit trip­tykon over dan­sk forsvar­spoli­tik med særligt fokus på mellemkrigsti­den. Denne bog han­dler om den danske kap­ta­jn Har­ry Lem­bourn fra Tøn­der­gar­niso­nen blevet arresteret efter et klun­tet spi­onage­forsøg i Berlin. Den danske forsvar­spoli­tik og –vil­je, sikker­hed­spoli­tik og mil­itær­poli­tik bliv­er flot beskrevet og står som et væsentligt bidrag til Dan­marks his­to­rie i mellemkrigstiden.
 

Peter Her­tel Rasmussen:
Den danske tysk­lands­bri­gade 1947–1958.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 460 sider.

Da Anden Ver­den­skrig slut­tede, var Dan­mark at reg­ne for en af de allierede. Eller var vi? Godt nok havde vi vist vores mod­stand mod den tyske besæt­telses­magt, men hvor dybt stak den danske mod­stand mod tyskerne egentligt? Denne bog beskriv­er den danske tysk­lands­bri­gade, som blev sendt afst­ed til Nord­tysk­land som bevogt­ningsen­hed og som et bidrag til den engelske besæt­telse af denne del af Tysk­land. Hvorledes brigaden blev brugt som et aktiv i den danske forsvar­spoli­tik er cen­tral i denne detal­jerige fortælling, men giv­er også et særde­les værdi­fuldt bidrag til nyere dan­sk militærhistorie.

Cor­nelius Ryan:
Den læng­ste dag. Den illus­tr­erede udgave.
Gylden­dal. 304 sider.

Den klas­siske frem­still­ing om inva­sio­nen i Nor­mandi­et 1944 udkom i en ny illus­tr­eret udgave i stort for­mat fra Gylden­dal. De velk­endte illus­tra­tioner fra de oprindelige udgaver af Ryans bog er med i den nye, herun­der en stribe nye billed­er, hvo­raf nogle af dem er i farv­er. Desu­den er bogen forsynet med Ryans egne notater, skitser og afskrifter fra de inter­views, han benyt­tede som for­læg for sin frem­still­ing. Bogens store for­mat bety­der, at billed­si­den kom­mer flot til udtryk, samt kor­tene over landgang­som­rådet. I det hele taget en meget fornem udgivelse, som bør stå i enhver bogreol. 

Mikkel Kirke­bæk:
Den yder­ste grænse. Danske friv­il­lige i de baltiske uafhængighed­skrige 1918–1920.
Lind­hardt & Ring­hof. 1208 sider.

Denne titel behan­dler Dan­sk Baltisk Aux­il­iær Corps og deres udsendelse til Baltikum i tiden umid­del­bart efter 1. Ver­den­skrig. Med bag­grund i breve og dag­bøger som kilde­grund­laget, fortælles his­to­rien om et af Dan­marks mere ukendte eller ube­han­dlede sider af vores uden­rigs- og forsvar­spoli­tik, og som kan spores helt frem til i dag.