Forfatterarkiv: Steen Jensen

Chakotens Nyhedsbrev #9/2019

Befæst­nin­gens Dag, den 29 sep­tem­ber

Så kom vi godt ind i okto­ber, årets sid­ste efterårsmåned. For nogle af sel­sk­a­bets medlem­mer bety­der det en vel over­stået Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og Glad­sax­e­fortet.

På Vestvold­en var arrange­ment i år hen­lagt til selve vold­en, hvor Dobbeltkaponiere ved pkt. XII og den nordlige Sky­dtsstill­ing i Hvissinge Bat­teri var besat med Fod­folk og Artilleris­ter. Efter i mange år at have nydt godt af et sol­rigt efterårsve­jr, havde vi i år en lidt mere grå dag med bland­et sol og sky­er.

Godt besøgt arrange­ment – og meget spæn­dende for pub­likum at komme inden­for i den gam­le kaponier­er.

2019 Foto Finn Hill­mose © 
       

       

Anvis­ningssalg, den 2 okto­ber
i okto­ber er der tra­di­tion for at vi afhold­er anvis­ningssalg. Således også i år, hvor rigtig mage medlem­mer havde fun­det vej til Rødovre­gaard hvor vi om afte­nen kl 19.30 åbnede sal­get. Der var som altid mange gode og spæn­dende bøger, herun­der en række værk­er der var udgået af Forsvarets bib­liotek samt fra pri­vate sam­linger.

Næste møde

Næste møde i sel­sk­aber bliv­er den 6. novem­ber, det sid­ste ordinære møde inden vi træder ind i julemåne­den og tra­di­tio­nen tro afhold­er Julemøde med Årskonkur­rence. Emnet for afte­nens fore­drag er det tyske kyst- og luft­forsvars bat­teri i Alle­shave i Sejerø Bugten, ved Søren Ped­er­sen.

Julemøde, den 7. decem­ber  kl. 18.30 på Rødovre­gaard.

Menu­en er i år Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler. Tilmeld­ing til kasser­eren sen­est den 22. novem­ber.
Årskonkur­ren­cen afvikles som altid med 10 kat­e­gori­er der præmieres, samt kat­e­gorien ”Uden for Konkur­rence” hvor hvad som helst af fig­ur­mæs­sig eller mIl­itærhis­torisk tilsnit kan udstilles. Detal­jer om kat­e­gori­erne kan find­es i Chakoten nr. 2 fra juni måned.

Boganmeldelse: Den røde brænding.

Ny bog fortæller om den danske ind­sats før, under og efter D‑dag.

Af Simon Bering Papousek

Inden for det sen­este års tid er der udkom­met en stribe bøger omhan­dlende danskeres bidrag til den vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig. Det drejer sig blandt andet om ”Med vinger og våben” af Susanne Feier­skov (Gylden­dal, 2018), ”For Dan­marks fri­hed” af Mikkel Plan­nthin (Tur­bine, 2018) samt de to bøger om William S. Knud­sen, hen­holdsvise ”One Dol­lar Man” af Ole Søn­nich­sen (Lind­hardt og Ringhof/Storyhouse, 2019) og ”Big Bill” af Mar­tin Lund (Haase, 2019). Endelig skal nævnes denne bog: ”Den røde brænd­ing” af Jakob Tøtrup Kjærs­gaard (Tur­bine, 2019).

Kjærs­gaards bog adskiller sig en smule fra de øvrige titler, idet den udelukkende beskæftiger sig med dan­sk ind­sats under inva­sio­nen af Nor­mandi­et i 1944, Oper­a­tion Over­lord. I forordet kan læs­es, at ”for­målet med denne bog er at give læseren et over­skueligt og rigt illus­tr­eret billede af den danske ind­sats før, under og efter D‑dag, d. 6. juni 1944” (s. 9). For­målet opfyldes ved at give de danskere delt­agere en stemme gen­nem deres egne beretninger og brevene hjem.

Læs hele anmeldelse: Den røde brænd­ing — Bogan­meldelse af Simon Papousek

 

Chakotens Nyhedsbrev #8/2019

Chakotens 75 års Jubilæums

Sel­sk­a­bets 75-års Jubilæum blev lørdag den 24. august mark­eret ved en fest­mid­dag for de af Sel­sk­a­bets medlem­mer der havde tilmeldt sig den i Chakoten annon­cerede Jubilæumsmid­dag

I alt 32 del­tog, medlem­mer med delt­agere, i det fes­tlige arrange­ment der blev afholdt i vores møde­lokaler på Rødovre­gaard.

I sin fest­tale kom vor præsi­dent Hans Chris­t­ian Wolter, bl.a. ind på sel­sk­a­bets lange his­to­rie og hvorledes man gen­nem årene med held har udviklet sig fra uni­form­sin­ter­esserede og bema­l­ing af flade tin­fig­ur­er til et bredt fav­nende Sel­skab der dække næsten enhver inter­esse inden for det mil­itærhis­toriske område.

Som afs­lut­ning med­delte præsi­den­ten at men havde beslut­tet at tildel vort mangeårige medlem Claus Mogensen, æresmedlem­skab. Dette tilde­les bl.a. for det store som redak­tør og bille­dredak­tør for bladet, samt ikke mindst for det store arbe­jde Claus har lagt i det sen­este af Chakotens Sær-/Ju­bilæum­snum­mer.

       
Fotos: Finn Hill­mose ©

Her efter tog vicepræsi­den­ten, Ole Thure­holm, ordet, idet end­nu et medlem skulle tilde­les et æresmedlem­skab. Vort medlem gen­nem mange år Jør­gen Koe­foed Larsen mod­tog sit æresmedlem­skab for sin store og detal­jerede viden om danske uni­former, samt sit bidrag til at formi­dle denne til sel­sk­a­bets medlem­mer.

Afte­nens højdepunkt var da to tam­bour­er fra Den kon­gelige Liv­gardes ved mid­da­gens afs­lut­ning under­holdt med trom­mer og piber.

               
Video: Chris­t­ian Raun ©

Ved jubilæumsmid­da­gen fik delt­agerne en tin­fig­ur af gen­er­al­løjt­nant Johann von Ewald, det lette infan­teris fad­er. Fig­uren er kreeret, støbt og doneret af Alan Per­ry.

Som støtte til bema­lin­gen er her et antal billed­er der vis­er dels den bemalede fig­ur, dels forskel­lige teg­ninger af Ewald og billed­er af enkelt­gen­stande. Gen­eralen i stadsuni­form er med­taget af hen­syn til hes­tens hov­edtøj. På Chr. Wür­glers planche er val­drap­pen rød, og dette er muligvis kor­rekt. Jør­gen Koe­foed Larsen, der har bistået Alan Per­ry med oplysninger, vur­der­er imi­dler­tid, at det er mere sandsyn­ligt, at val­drap­pen var grøn.

      Ewald

                                                                         

Medlem­mer, der var forhin­dret i at delt­age i mid­da­gen, kan mod­tage fig­uren ved et af Sel­sk­a­bets møder resten af året, så længe lager haves. Øvrige vil snart kunne købe fig­uren hos Per­ry Minia­tures.

Næste møde: den 4. september.

Slaget ved Austerlitz, ved Hans Christian Wolter

Med vægt på selve slagets for­løb den 2. decem­ber 1805 fokuser­er Sel­sk­a­bets præsi­dent, Hans Chr. Wolter, på at fork­lare, hvor­for én kejs­er vandt og to tabte. Organ­isatorisk cen­tralis­er­ing, fokus, offen­siv og nytænkn­ing er ikke til at komme ude­nom i en forståelse af den sejrende franske til­gang. Strate­gisk kan hele felt­to­get ses som gen­er­al­prøven på hærko­rpsenes gen­nem­slagskraft og slaget som udtryk for den solide tak­tiske for­måen, som våbe­narterne kava­leri, artilleri og infan­teri var blevet optrænet i inden afmarchen fra kanalkys­ten. Alle tre kejsere stillede om mor­ge­nen med meget dedik­erede og pro­fes­sionelle styrk­er. Det forhin­drede ikke Napoleon i om efter­mid­da­gen at have bese­jret væsentligt større styrk­er.

 
Fran­sk voltigeur af lin­iein­fan­teri­et 1805 med infan­terigevær Mle 1777 an IX   

 
Car­le Ver­nets gen­givelse af de alliere­des kol­laps.

Slaget gen­nemgås, sættes i ramme; og fore­draget dis­tancer­er sig fra nogle af de tidligere       fork­lar­ingsmod­eller for fran­sk sejr. Læren fra slaget blev omfat­tende og vejle­dende i flere gen­er­a­tioner.

Kom, hør og se!