Forfatterarkiv: Steen Jensen

Boganmeldelse: Søværnets mange opgaver i dag.

Søvær­nets mange opgaver i dag

Ny bog fortæller om de mange opgaver i danske og inter­na­tionale far­vande, som Søvær­net løs­er i dag.

Af Simon Papousek

Den danske his­torik­er og søvær­nets his­toriske kon­sulent Søren Nør­by PhD, har skrevet en godt 150 siders guide til det danske søværn, sådan som det tager sig ud lige nu. Der er dermed tale om et øje­b­liks­billede, hvor Nør­by tager læseren rundt i det over 500 år gam­le danske værn.

Følg link til hele anmeldelsen:  Søvær­nets mange opgaver i dag

Boganmeldelse: Mysteriet om spionen Vera Schalburg

Mys­teri­et om spi­o­nen Vera Schal­burg

Af Hen­rik Den­man

Spi­oner – både dem fra roman­erne og fra det virke­lige liv – lever ofte et liv, hvor svig, løgne og skyg­gesider spiller en væsentlig del af deres livs­for­løb. Det gælder også den danske spi­on Vera Schal­burg, der bedrev sin efter­ret­ningstil­værelse under Anden Ver­den­skrig. Selv om hen­des navn er bek­endt for mil­itærhis­torikere og folk med inter­esse for den sid­ste ver­den­skrig, er hen­des liv og virke ikke beskrevet i en selvstændig bog. At hun tillige var søster til den berygt­ede danske nazist Chris­t­ian Fred­erik Schal­burg, øger kun inter­essen for hen­des liv og spi­onagear­be­jde.

Følg link til anmeldelsen: Mys­teri­et om spi­o­nen Vera Schal­burg

Boganmeldelse: Det Tredje Rige på frimærker

Det Tred­je Rige på frimærk­er
En ny bog om den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse på frimærk­er anbe­fales på det varmeste.

Af Simon Bering Papousek.

Ifølge Aris­tote­les vil ”folk kun over­be­vis­es, når de præsen­teres for et logisk bud­skab, som berør­er dem emo­tionelt, fra nogen, de opfat­ter som tro­værdi­ge”.
Således præsen­ter­er den norske his­torik­er Kim Hjar­dar begre­bet pro­pa­gan­da og hvorledes dette har været benyt­tet gen­nem tiden. Hjar­dars bog Hilsen fra Hitler beskriv­er, hvor­dan den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse kom til udtryk på de små mærk­er, som er gen­stand for megen spot og spe, men også fas­ci­na­tion, nem­lig: Frimærk­er.

Følg lin­ket til anmeldelse:
Det Tred­je Rige på frimærk­er — Bogan­meldelse af Simon Papousek