Forfatterarkiv: Steen Jensen

Boganmeldelse: Mysteriet om spionen Vera Schalburg

Mys­teri­et om spi­o­nen Vera Schalburg

Af Hen­rik Denman

Spi­oner – både dem fra roman­erne og fra det virke­lige liv – lever ofte et liv, hvor svig, løgne og skyg­gesider spiller en væsentlig del af deres livs­for­løb. Det gælder også den danske spi­on Vera Schal­burg, der bedrev sin efter­ret­ningstil­værelse under Anden Ver­den­skrig. Selv om hen­des navn er bek­endt for mil­itærhis­torikere og folk med inter­esse for den sid­ste ver­den­skrig, er hen­des liv og virke ikke beskrevet i en selvstændig bog. At hun tillige var søster til den berygt­ede danske nazist Chris­t­ian Fred­erik Schal­burg, øger kun inter­essen for hen­des liv og spionagearbejde.

Følg link til anmeldelsen: Mys­teri­et om spi­o­nen Vera Schalburg

Boganmeldelse: Det Tredje Rige på frimærker

Det Tred­je Rige på frimærker
En ny bog om den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse på frimærk­er anbe­fales på det varmeste.

Af Simon Bering Papousek.

Ifølge Aris­tote­les vil ”folk kun over­be­vis­es, når de præsen­teres for et logisk bud­skab, som berør­er dem emo­tionelt, fra nogen, de opfat­ter som troværdige”.
Således præsen­ter­er den norske his­torik­er Kim Hjar­dar begre­bet pro­pa­gan­da og hvorledes dette har været benyt­tet gen­nem tiden. Hjar­dars bog Hilsen fra Hitler beskriv­er, hvor­dan den nazis­tiske pro­pa­gan­da og selv­forståelse kom til udtryk på de små mærk­er, som er gen­stand for megen spot og spe, men også fas­ci­na­tion, nem­lig: Frimærker.

Følg lin­ket til anmeldelse:
Det Tred­je Rige på frimærk­er — Bogan­meldelse af Simon Papousek

Boganmeldelse: Den røde brænding.

Ny bog fortæller om den danske ind­sats før, under og efter D‑dag.

Af Simon Bering Papousek

Inden for det sen­este års tid er der udkom­met en stribe bøger omhan­dlende danskeres bidrag til den vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig. Det drejer sig blandt andet om ”Med vinger og våben” af Susanne Feier­skov (Gylden­dal, 2018), ”For Dan­marks fri­hed” af Mikkel Plan­nthin (Tur­bine, 2018) samt de to bøger om William S. Knud­sen, hen­holdsvise ”One Dol­lar Man” af Ole Søn­nich­sen (Lind­hardt og Ringhof/Storyhouse, 2019) og ”Big Bill” af Mar­tin Lund (Haase, 2019). Endelig skal nævnes denne bog: ”Den røde brænd­ing” af Jakob Tøtrup Kjærs­gaard (Tur­bine, 2019).

Kjærs­gaards bog adskiller sig en smule fra de øvrige titler, idet den udelukkende beskæftiger sig med dan­sk ind­sats under inva­sio­nen af Nor­mandi­et i 1944, Oper­a­tion Over­lord. I forordet kan læs­es, at ”for­målet med denne bog er at give læseren et over­skueligt og rigt illus­tr­eret billede af den danske ind­sats før, under og efter D‑dag, d. 6. juni 1944” (s. 9). For­målet opfyldes ved at give de danskere delt­agere en stemme gen­nem deres egne beretninger og brevene hjem.

Læs hele anmeldelse: Den røde brænd­ing — Bogan­meldelse af Simon Papousek