Chakoten Nyhedsbrev #10/2019

Chakotens Julemøde og Årskonkurrence 2019

Årets afs­lut­ning nærmer sig og dermed også Sel­sk­a­bets hyggelige Julemøde og den tra­di­tion­srige Årskonkur­rence.

Lørdag d. 7. decem­ber på Rødovre­gaard

Menu­en står i år på Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler efter­ful­gt af Riz á l’mande og et glas Portvin.
Rød- og hvid­vin, øl og vand kan købes.
Af hen­syn til vores for­bere­delser bedes de der ønske at delt­age melde sig til hos kasser­eren sen­est den 29. novem­ber. Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com

Medlem­merne er meget velkomne til at invitere ægte­fæller / sam­lever, børn og børnebørn med.

Pris for delt­agelse er 125,-kr. for vok­sne og 50,- kr. for børn under 15 år.

 

Årskonkurrence 2019

Figurkategorierne

Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­er i kat. 1 til 8 er bear­be­jdet af udstilleren. Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering eller bema­l­ing.

Fra det hjemlige skatkammer

Alt hvad der ikke falder ind under kat. 1 til 8 kan tilmeldes her. Skal dog have mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Teg­ninger, pub­lika­tion­er, mem­o­ra­bil­ia, ord­ner eller medal­jer o.l. Skal være fra før 1990 og der skal være gjort en særlig ind­sats for at frem­stille elle sam­le det udstillede

Uden for konkurrence

Her udstilles hvad som helt af mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig tilsnit, men uden for konkur­ren­cen.

Der er ind­skrivn­ing for delt­agelse i Årskonkur­ren­cen fra kl 18 og kl. 19.15 starter arrange­mentet med præsi­den­tens velkomst, herefter spis­ning, jule­sang og Kl. ca. 20.30 er der præmieover­rækkelse.

Vi glæder os til at se dig……

Bestyrelsen