Chakoten Nyhedsbrev #6/2019

Selvom Sel­sk­a­bets mødeak­tiviteter stille og roligt er i gang med at blive droslet ned for som­meren bety­der det ikke at alt Mil­itærhis­torisk aktivitet i Dan­mark går i stå.

Fak­tisk foregår to af årets Mil­itærhis­toriske arrange­menter i Juni måned et i hver ende af lan­det.

Arrangementet i ØST er:

Krigshistorisk Festival 2019

weekenden 15.–16. juni 2019.


Oplevelses­cen­ter Vestvold­en gen­t­ager suc­ce­sen og laver Krigshis­torisk Fes­ti­val sam­men med en række af Dan­marks bed­ste formidlings­grup­per fra de sid­ste 2000 års his­to­rie.

Krigshis­torisk Fes­ti­val er to dejlige dage med flere hun­drede krigshis­toriske aktør­er på Dan­marks største tid­slin­je. Det foregår som altid på Vestvold­en i Rødovre mellem Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet.
Der er opvis­ninger, oplevelser, aktiviteter og mass­er at kigge på for hele fam­i­lien og der er igen i år fri entre over hele fes­ti­val­om­rådet

Delt­agerlis­ten og pro­gram­met opdateres løbende, så hold øje her:   Oplevelses­cen­ter Vestvold­en

og arrangementet i VEST er:

2. Verdenskrig Veterantræf

weekenden 15.–16. juni 2019.

Besæt­telses­tid­shis­torisk Sel­skab (BSTH) og Bunker­mu­se­um Hanstholm gen­nem­før­er atter                2. Ver­den­skrigstræf i 2019 i Hanstholm.

Arrange­mentet kom­mer til at foregå i helt nye ram­mer, for træf­fet fly­t­ter ca. 300 m mod syd til Hjem­meværns­går­dens område, og fly­t­nin­gen bety­der, at arealet 3‑dobbles, og der bliv­er der­for meget mere plads til alle aktiviteterne.

Læs mere om arrange­mentet her:       Pro­gram for 2. ver­den­skrig vet­er­antræf

eller på Bunker­mu­se­um Hanstholm

 

Vi har også mod­taget både en invi­ta­tion og enfore­spørgsel fra Garder­høj­fortet i Lyn­g­by.

Garderhøjfortet søger brætspil og brætspils-entusiaster

Fredag 21. juni 2019.

Fredag d. 21/6 afholdes den første spil­leaften på Garder­høj­fortet. Her vil der være mulighed for at prøve fortets escap­e­r­ooms, samt at spille bor­drolle­spil eller bræt­spil i fortets stemn­ings­fulde rum. Gardeer­høj­fortet kom­mer til at købe en række spil som pass­er til fortet, men vi ville rigtig gerne kunne præsen­tere et stort spil-otek.Derfor håber vi at der måske er nogle der vil donere gam­le spil til os.
Vi ønsker os alle spil inden­for temaet krig og strate­gi. Det kunne f.eks. være fan­tastisk med spil som Risk, Strat­ego, Skak, Axis and Allies, Car­ca­sonne eller andre lig­nende spil.                   Hvis du har et af disse spil, og det alligev­el bare sam­ler støv i kælderen, så mod­tager vi dem meget gerne

Så Hvis du er vild med at spille spil, så håber vi at du har lyst til at komme og være med d. 21/6.                                                                            Er du end­nu mere vild med spil, så søger vi også friv­il­lige der har lyst til at lave fede spil­leaften­er på Garder­høj­fortet fre­mover, tag endelig fat i os, hvis du vil være med

Læs her hvis du vil vide mere om Garder­høj­fortet samt hvor du find­er os:  Garder­høj­fortet