Chakoten Nyhedsbrev #6/2020

Anvis­ningssalg i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen, den 1. april 2020

Kære medlem.

Som bek­endt afholdes et minde anvis­ningssalg i forbindelse med den forestående Gen­er­al­for­sam­ling, den 1. april 2020.

Som tidligere med­delt vil gen­nem­førelsen af Gen­er­al­for­sam­lin­gen — og dermed anvis­ningssal­get, være afhængig af om vi under de givne forhold kan få adgang til Rødovre­gaard, der indtil videre er lukket i overensstem­melse med sund­hedsmyn­dighed­ernes anvis­ninger.

Indtil andet med­de­les plan­læg­ger vi dog på at gen­nem­før­er arrange­mentet. Du kan der­for finde lis­ten over anviste lots ved­hæftet denne mail. 

 

Down load Anvis­ningsliste: Down­load lis­ten