Chakoten Nyhedsbrev #9/2018

IKKE GLIP AF SPÆNDENDE ARRANGEMENTER

Så er sommer sæsonen indtrådt og Selskabets aktiviteter starter først op igen til august. I mellemtiden er det et par spændende militærhistoriske events det er værd at holde øje med her i juni — og flere events vil blive føjet til efterhånden som vi bliver gjort bekendt med disse.

 

Lørdag den 16. juni-søndag den 17. juni

Krigshistorisk Festival

Suc­ce­sen fort­sæt­ter! Efter en fan­tastisk oplevelses­rig week­end i 2017 bliv­er Krigshis­torisk Fes­ti­val igen i 2018 afviklet på Vestvold­en i Rødovre. His­toriske formidlings­grup­per (reen­ac­tors) fra jer­nalderen til Den Kolde Krig vil være sam­let langs Voldgaden, hvor de besø­gende vil få ind­b­lik i 2000 års krigs­folk — og ikke mindst hvor­dan man laver mod­erne his­to­rieformidling. Der er gratis adgang.

Her er et tilbage­b­lik på Krighis­torik fes­ti­val 2017

For mere infor­ma­tion  klik her!

 

Fredag den 29. juni-søndag den 1. juli

Kampen om Als.

Der ven­ter pub­likum et sandt bom­barde­ment af oplevelser, når vi i week­enden op til skol­ernes som­mer­ferie gen­sk­aber kam­p­en om als.

Her er et tilbage­b­lik på Kam­p­en om Als 2017

Vi læg­ger ud med en march gen­nem Søn­der­borg by med alle delt­agere i uni­form og his­toriske dragter fredag eftermiddag/aften.

Om lørda­gen vil der med udgangspunkt i kri­gen 1864 være mass­er af aktiviteter for hele fam­i­lien i sol­dater­lejren på Kær Halvø nord for Søn­der­borg.

Hov­ed­be­given­heden bliv­er dog nat­ten til søndag, sce­nen hvor de preussiske sol­dater i ly af nat­temør­ket krydser Alssund. Vi opfør­er dette på det his­torisk kor­rek­te tid­spunkt, nem­lig kl. 2 om nat­ten. Her vil kanon­erne brage og det danske panser­skib Rolf Krake dukke frem ved Arnkil­søre og beskyde bådene med de preussiske sol­dater.

Prak­tiske infor­ma­tion­er:
(Arrange­mentet foregår IKKE på His­to­riecen­ter Dyb­bøl Banke!)

For pris­er og detal­jeret pro­gram  klik her!

 

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.