Chakotens Nyhedsbrev #4/2020

Den 12. marts 2020

Kære medlem,

Statsmin­is­teren har på sit pressemøde den 11. marts 2020 kl. 20.30 med­delt, at den anlagte strate­gi forår­saget af Coro­n­avirus nu er at forsinke spred­nin­gen i Dan­mark mest muligt.
Som et af ele­menterne i denne strate­gi opfor­dres foreninger til at ind­stille fysiske møder, og Rødovre­gaard har som et resul­tat her­af med­delt at holde lukket indtil mandag den 30. marts 2020.

Af hen­syn til vore medlem­mer og Sel­sk­a­bet føl­ger bestyrelsen naturligvis denne strate­gi, og er der­for opmærk­som på, at ved lukn­ing af vort møde­lokale på Rødovre­gaard i en læn­gere peri­ode end indtil den 30. marts 2020, kan det blive umuligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling som annon­ceret i tidsskriftet.

På nuværende tid­spunkt fastholdes den 1. april som dato for gen­er­al­for­sam­ling på Rødovre­gaard.

Bestyrelsen føl­ger nøje udviklin­gen og vil via Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og brug af e‑mails holde medlem­merne ori­en­terede om afhold­else af gen­er­al­for­sam­ling 2020.

Anvend der­for Sel­sk­a­bets hjemme­side og jeres mail­boks.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent