Chakotens Nyhedsbrev #12/2018

September måned byder på flere arrangementer både spændende, alvorlige og interessante

Bunker by Night 2018 — Silkeborg

Lør 1. sep 13:00 - 21:00

bunker by night_fotograf Heidi_Lilholt_holm

 

 

 

 

 

 

(fotograf Heidi_Lilholt_holm)

Velkom­men til en ny Bunker by Night 2018, efter to års pause.

Even­tet fold­er sig ud i Hjøl­lund Ammu­ni­tions­de­pot ca. 16 km fra Silke­borg lørdag den 1. sep­tem­ber 2018 — kl. 13–21.
Som gæst kan du for­vente at møde en his­torisk tid­slomme med sigte på 1. sep­tem­ber 1944 på vest­fron­ten, øst­fron­ten og i Dan­mark.

Klip fra TV2 Østjyl­land 2009

Ca. 250 aktør­er vil ind­tage sce­nen og spille rollerne, dels som de stri­dende parter og dels som de mange civile i Dan­mark, der måtte leve med besæt­telsen og få livet til at gå videre.

Arerangørene har sam­let de bed­ste til opgaven. Alle for­bered­er sig for at give pub­likum en særlig oplevelse denne dag. Der vil være frontafs­nit og mil­itære enhed­er i skoven langs de smalle asfaltve­je, så du kan opleve det tæt på, lige­som køretø­jer, både civile og mil­itære.

Man gen­sk­aber den hyggelige stemn­ing som arrange­mentet er kendt for med lev­ende his­to­rie, natur, musik, sjov og events med krudt i. De store events afvikles af Hum­mer Høj­mark, som bl.a. står bag spe­cial effects i fil­men “Flam­men & Cit­ro­nen” med flere. Ind imellem disse større brag i evnent-området, kan man opleve min­dre events, hvor nogle opstår spon­tant og uden varsel, tæt på — eller blandt pub­likum.

Der kan købes mad, drikke og mer­chan­dise i området også.

Hjøl­lund Ammu­ni­tions­de­potFau­rholtvej 1, 7362 Ham­p­en, Den­mark kort ret­ninger

Bil­let­ter fåes her. ( OBS BIl­let­salg lukkes 20 august kl 23.30)

 

Flagdagen for Danske udsendte.

Ons 5. aug 12:00 - 13:30

Sundsdal_HJV_2maj2017_Kastellet_OD7B9592

Den 5. sep­tem­ber er offi­ciel Flagdag for Dan­marks udsendte. Det er på denne dag, man hædr­er og anerk­ender Dan­marks udsendte, der er eller har været udsendt på mis­sion. De danske mænd og kvin­der, som yder eller har ydet en ind­sats i ver­dens kon­flik­tom­råder. Dagen mark­eres med cer­e­moni og parade ved Mon­u­ment for Dan­marks Inter­na­tionale Ind­sats siden 1948.

Mon­u­ment for Dan­marks Inter­na­tionale Ind­sats siden 1948Kastel­let kort 

Der foregår lig­nende arrange­menter over hele lan­det, men vi har kun med­taget arrange­mentet på Kastel­let.

For øvrige arrange­menter se infor­ma­tion i lokal­pressen.

Hyggemøde — Forsvarets Bibliotekscenter kommer på besøg.

Ons 5. sep 18:15 - 22:00

1200px-Kastellet_Soendre_Magasin_Copenhagen

Daglig led­er af Forsvarets Bib­liotek­cen­ter, Simon Papousek vil besøge Sel­sk­a­bet og fortælle om bib­liotekets mil­itærhis­toriske poten­tiale og vil til lej­lighed­er med­bringe et større antal eksem­plar­er fra sam­lingerne.

RødovregårdKirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort

Befæstningens Dag 2018

Søn 30. sep 10:00 - 16:00

22047781_10214196292204725_6861147591544402249_o

Vore 1914–18 grup­per med­virk­er til at gøre dagen til en spæn­dende og oplevelses­rig begiven­hed for de mange der læg­ger vejen for­bi Glad­sax­e­fortet og Artiller­ima­gasinet på Vestvold­en.

Befæst­nin­gens dag søndag d.30. sep­tem­berVestvold­en, Rødovre og Glad­sax­e­fortet, Glad­saxe kort