Chakotens Nyhedsbrev #12/2017

ER SOMMERFERIE PERIODEN SMÅ VED AT RINDE UD OG VI BEGYNDER MED AT TAGE HUL EFTERÅRETS SPÆNDENDE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

 

Onsdag 9. AUGUST

Hyggemøde

Vi starter efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­ur­er eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­mark­er, eller andet som kan have gener­el inter­esse. Du er meget velkom­men til at tage dine billed­er med, gerne elek­tro­n­isk, så de kan vis­es på en skærm led­saget af et kort indlæg med dine kommentarer.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Mandag 14. — Søndag 20. AUGUST

Øvelses­byen “Tov­by”, i det mil­itære øvelses­ter­ræn Find­erupHol­ste­brovej 183B, 8800 Viborg, Dan­mark kort 

 

Jydske Drag­onreg­i­ments Vet­er­an­panser­foren­ing, arran­ger­er hvert andet år et af Skan­di­naviens abso­lut største træf for his­toriske mil­itærkøretø­jer, materiel, og lev­en­degørelse af his­to­rie. Vi har afholdt disse træf i 2007, 2009, 2011, 2013 og 2015.

I 2017, inviter­er vi igen delt­agerne til vores ”Camp TOVBY”, i det mil­itære øvelses­ter­ræn Find­erup, som lig­ger tæt på Viborg, cen­tralt i Jyl­land. Vi vil gøre vores til at skabe ram­merne for nogle spæn­dende dage, for såv­el delt­agere som pub­likum. Der vil være fremvis­ning af his­toriske køretø­jer, fremvis­ning af materiel fra Forsvaret, spæn­dende temaom­råder med miljøer fra WW2, Kold Krig, og nyere tids inter­na­tionale oper­a­tioner, gril­laften­er, hygge i vores tra­di­tionelle ”Café de Nor­mandie”, mulighed for udfor­drende kørsel i ter­ræn, osv.

Find­erup lig­ger inden­for kort tids kørsel fra flere større byer i regio­nen, så der er gode mulighed­er for besøg af mange tilskuere.

Pub­likum har gratis adgang til Clas­sic Mil­i­tary Show

KLIK HER FOR MERE INFO