Chakotens Nyhedsbrev #3/2019

Så er vi snart ved at gå ind i februar måned og det er ved at være tid hvor vi igen skal mødes til en hyggelig klubaften på Rødovregård.

Onsdag den 6. februar. Kl 18.30 

Her vil vi præsen­tere et spæn­dende fore­drag: Hæren og de kemiske våben i 1920’erne,
ved vores sekretær i bestyrelsen; his­torik­er og mag.art. Alek­sander Haug.

Med udgangspunkt i arki­va­lier fra Rigsarkivet vil Alek­sander fortælle om, hvor­dan Gaskom­mis­sio­nen af 1922, Hæren tekniske Korps og en række enkelt­per­son­er i Krigsmin­is­teri­et op gen­nem 1920-erne forsøger at få ind­ført kemiske våben i hæren.
Dette arbe­jde trak tråde til såv­el det øvrige Skan­di­navien som Carls­bergs kemiske Lab­o­ra­to­ri­um — ja sågar til USA.
Alek­sander Haug har med stor ind­sigt skrevet om forsøget på at ind­føre kemiske våben i sit spe­ciale:  ”I Skyggen af Første Ver­den­skrig. Forsvaret og de Kemiske Våben i Mellemkrigsti­den, 1920–1935”.

På afte­nen vil som altid inden fore­draget, der starter 19.30, være tid til samvær og hygges­nak med de øvrige medlem­mer, samt gå på jagt i vores spæn­dende Børs-salg.

Hvis man ikke er medlem af Sel­sk­a­bet, er man altid velkom­men til at kikke inden for som gæst.

Årets første møde — 9. januar

Første møde den 9. jan­u­ar, var i van­lig stil et afs­lap­pet hyggemøde vor fik tid til at tale om alt mellem him­mel og jord, men ikke mindst hvad der ven­ter i det kom­mende år. Vores præsi­dent, Hans Chris­t­ian Wolter tog orden og gav en kort, men lev­ende præsen­ta­tion af bestyrelsens plan­er for Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum.

Sel­sk­a­bet har over årene vist sine kom­pe­tencer gen­nem forskel­lige udstill­ing af medlem­mernes fan­tastiske pro­duk­tion af fig­ur­er og dio­ra­maer. I et forsøg på at række læn­gere ud blandt inter­esserede, plan­lægges en virtuel udstill­ing via Sel­sk­a­bets hjemmeside.

Arbe­jdet har været i gang side for­som­meren 2018 og ikke blot ram­men men også ind­hold­et er ved at tage form. Udstill­in­gens hov­edem­n­er vil fokusere på uni­form­s­planch­er og de medlem­mer der ved deres kun­st­ner­iske evn­er har bidraget til denne særlige kun­st­form. Der ud over vil naturligvis mod­el­ler­ing og bema­l­ing af fig­ur­er samt bygn­ing af dio­ra­maer have en fremtræ­dende plads.

 

Aktiv his­to­rieformidling og sam­ling af mil­i­taria har i de senere år været et af de områder Sel­sk­a­bet favn­er og det vil der­for være naturligt også at inklud­ere dette i en udstill­ing der på smukkeste måde kan vise hvad og hvem Chakoten, Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab, er.

  

Et andet højde punkt i jubilæum­såret vil være vores 75 års jubilæums­fest, der afholdes på Rødovregård, den 24. august 2019. Detal­jer om fes­ten, tilmeld­ing m.v. vil blive omtalt i bladet og her på hjemmesiden.