Chakotens Nyhedsbrev #4/2019

På det kom­mende møde, ons­dag den 6. marts afhold­er Sel­sk­a­bet et spæn­dende fore­drag:

Pegasus-Broen og Merville-Batteriet – to britiske kommandoraids, ved militærhistoriker og rejseleder Hans Dal.

Bemærk: fore­draget starter præ­cis kl. 19.00  

Mil­itærhis­torik­er og rejseled­er Hans Dal fortæller om to britiske kom­man­doan­greb, som i over 71 år har været omgærdet af mange myter, leg­en­der og kon­spir­a­tionste­ori­er. Nat­ten mellem den 5 og 6. juni 1944 ind­tog et Glid­er Infantry com­pa­ny fra 6. Air­borne Divi­sion, under kom­man­do af major John Howard, Bénou­ville-broen (Pega­sus-Broen) over Caen kanalen og broen over Orne flo­den (Hor­sa-Broen). Det var den mest vel­lykkede kom­man­do­op­er­a­tion under inva­sio­nen i Nor­mandi­et. Men som hidtil beskrevet var broen ikke befæstet med forsvarsværk­er, mask­ingevær­er og en del­ing infan­ter­is­ter. Kun to 17-årige tyske sol­dater bevogt­ede broen, og de stak af, da svæve­fly­ene land­ede ved siden af broen. De tab, englæn­derne havde ved ind­tagelse af broen, skyldtes friend­ly fire, hvor sol­dater bliv­er ramt af egne eller allierede styrk­er.

           

Kun godt 6 km fra broerne lå end­nu et vigtigt mål, det tyske kanon­bat­teri — HKB-Merville — som var en trussel mod inva­sion­sstyrken. For at uskadelig­gøre kanon­bat­teri­et blev der luft­land­sat 750 fald­skærm­strop­per under ledelse af ober­stløjt­nant Ter­ence Otway, men denne oper­a­tion blev en total fiasko. Kun 150 fald­skærm­sjægere nåede frem til kanon­bat­teri­et, hvor de mødte stor mod­stand. Tre gange forsøgte englæn­derne at ind­tage bat­teri­et, men de blev hver gang slået tilbage, da tyskerne beskød bat­te­ri­om­rådet med egne kanon­er fra et nærliggende kanon­bat­teri. Først 71 døgn efter inva­sio­nen trak tyskerne sig tilbage fra området og tog tre af kanon­erne med.

Dørene åbn­er som van­lig kl 18.30, men bemærk at fore­draget vil starte kl. 19.00 — så der vil være begrænset tid til børssalg m.m. Der er midtve­js i fore­draget ind­lagt en kort pause.

Husk: Gæster er altid velkomne


Døds­fald:

Per Fin­st­ed
(1955 — 2019)

Sel­sk­a­bet har mis­tet Per Fin­st­ed efter læn­gere tids syg­dom.

Fam­i­lien Fin­st­ed udgjorde gen­nem adskil­lige årti­er en fast bestand­del i vores virke. Pers far, Egon Chris­t­ian Fin­st­ed (1926–2012), var et meget aktivt medlem – hyp­pigt ful­gtes far og søn til medlemsmøderne, og begge berigede de os gen­erøst med deres omfat­tende mil­itærhis­toriske viden – gerne videre­givet gen­nem en karak­ter­is­tisk brug af smit­tende humor.

Per forfinede sine evn­er som en dygtig formi­dler, især gen­nem Sel­sk­a­bets hjemme­side; så ikke blot vore medlem­mer, men også danske og uden­landske his­to­riein­ter­esserede fik stor gavn af, hvad vi alle den dag i dag har til rådighed – og det inden for nogle ganske få tastetryks afs­tand.

Vi savn­er Per, men gen­nem hans sub­stantielle og velil­lus­tr­erede artik­ler af bety­delig og blivende vær­di kan vi geno­pleve resul­tater­ne af hans ser­iøse forskn­ing og dybe engage­ment. Det kan ses i for eksem­pel ét af hans tal­rige mester­værk­er, artiklen Den indiske hær om bjerg­bat­terier, 1890–1940, der lig­ger tilgæn­gelig under Militærhistorie/Militære enheder/Artilleri.

Hjemmes­i­dens læsere fik og har fort­sat også megen nytte af Pers store fokus på tin­fig­ur­er, der afbilder det britiske imperi­um, og han har således også på hjemmes­i­den efter­ladt sig sol­id viden inden for til­gan­gen Fig­ur­er og dioramaer/Tinfigurens historie/Britains Tin­fig­ur­er. Også Sir Win­ston Churchill sam­lede på pro­duk­tion­erne fra netop dette fab­rikat, som vi kan se det på hans fødest­ed, Blenheim Palace – så Per mestrede også på den vis den his­toriske per­spek­tiver­ing.

Per var gen­nem alle årene en aktiv krigsspiller, i starten med inter­esse for Den amerikanske Borg­erkrig, for det var det, de unge medlem­mer spillede. Men fra Plan­spillet blev intro­duc­eret ved Chakotens week­end­krigsspil i beg­y­n­delsen af 70’erne blev det Anden Ver­den­skrig, han gik op i og malede fig­ur­er til (20mm fig­ur­er, primært Air­fix). Han skabte store hære fra Storbri­tan­nien (Guards Armoured Divi­sion og 43rd Wes­sex Divi­sion) foru­den gener­iske enhed­er fra Tysk­land, Rus­land og Ungarn. Per malede meget nøjagtigt og detal­jeret. Det er få forundt at kunne male Guards Armoured Divi­sions mærke på ærmet af en 20 mm fig­ur.

Og det var ikke kun kam­p­en­hed­erne, som Per frem­stillede. Hans enhed­er var rigeligt forsynet med træn- og andre støt­teen­hed­er, herun­der støtte fra korps og armé. Det er sjældent. Desværre nåede Per ikke at opleve, at hans fig­ur­er og tunge kanon­er blev afbildet i jubilæum­snum­meret af Wargames, Sol­diers & Strat­e­gy (nr. 100). Det kom til Dan­mark få dage efter Pers bort­gang.

Per doku­menterede, hvad han fandt ud af. Det være sig malebeskriv­else for rus­siske enhed­er, som er bedre end mange uni­forms­bøger, til kuriøse artik­ler om brug af hunde i den Røde Hær (http://www.chakoten.dk/wp-content/uploads/Brugen-af-hunde-i-Den-røde-Hær.pdf) eller ungarske sol­daters ophold i Geels Skov.

Det hør­er med til Pers væsen, at han over­lod sin store sam­ling af krigsspils­fig­ur­er til de øvrige krigsspillere for nogle år siden, da han desværre blev ramt af alvorlig syg­dom. Per elskede Lon­don, og i mange år var han en fast delt­ager på ver­dens største krigsspilmesse Salute, lige­som han del­tog i leg­etøjsmess­er for at opkøbe 54 mm fig­ur­er.

Vi vil savne Per Fin­st­eds inspir­erende kreativitet!

På Sel­sk­ab­dets veg­ne
Hans Chr. Wolter og Ole Thure­holm

Per Fin­st­eds bisæt­telse find­er sted fredag den 22. feb­ru­ar kl. 14 i Det lille Kapel på Marieb­jerg Kirkegård, Marieb­jergvej 1, 2820 Gen­tofte.