Chakotens Nyhedsbrev #9/2019

Befæst­nin­gens Dag, den 29 sep­tem­ber

Så kom vi godt ind i okto­ber, årets sid­ste efterårsmåned. For nogle af sel­sk­a­bets medlem­mer bety­der det en vel over­stået Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og Glad­sax­e­fortet.

På Vestvold­en var arrange­ment i år hen­lagt til selve vold­en, hvor Dobbeltkaponiere ved pkt. XII og den nordlige Sky­dtsstill­ing i Hvissinge Bat­teri var besat med Fod­folk og Artilleris­ter. Efter i mange år at have nydt godt af et sol­rigt efterårsve­jr, havde vi i år en lidt mere grå dag med bland­et sol og sky­er.

Godt besøgt arrange­ment – og meget spæn­dende for pub­likum at komme inden­for i den gam­le kaponier­er.

2019 Foto Finn Hill­mose © 
       

       

Anvis­ningssalg, den 2 okto­ber
i okto­ber er der tra­di­tion for at vi afhold­er anvis­ningssalg. Således også i år, hvor rigtig mage medlem­mer havde fun­det vej til Rødovre­gaard hvor vi om afte­nen kl 19.30 åbnede sal­get. Der var som altid mange gode og spæn­dende bøger, herun­der en række værk­er der var udgået af Forsvarets bib­liotek samt fra pri­vate sam­linger.

Næste møde

Næste møde i sel­sk­aber bliv­er den 6. novem­ber, det sid­ste ordinære møde inden vi træder ind i julemåne­den og tra­di­tio­nen tro afhold­er Julemøde med Årskonkur­rence. Emnet for afte­nens fore­drag er det tyske kyst- og luft­forsvars bat­teri i Alle­shave i Sejerø Bugten, ved Søren Ped­er­sen.

Julemøde, den 7. decem­ber  kl. 18.30 på Rødovre­gaard.

Menu­en er i år Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler. Tilmeld­ing til kasser­eren sen­est den 22. novem­ber.
Årskonkur­ren­cen afvikles som altid med 10 kat­e­gori­er der præmieres, samt kat­e­gorien ”Uden for Konkur­rence” hvor hvad som helst af fig­ur­mæs­sig eller mIl­itærhis­torisk tilsnit kan udstilles. Detal­jer om kat­e­gori­erne kan find­es i Chakoten nr. 2 fra juni måned.