Chakotens Nyhedsbrev #5/2019

Pegasus- og Horsa broerne, samt Merville batteriet; juli 1944

Foredrag ved Hans Dal, Fredericia Miltærhistorisk Forening

Sel­sk­a­bet have en rigtig god aften ved sit sen­este møde d. 6. marts, hvor Hans Dal fra Fred­eri­cia Mil­itærhis­torisk Foren­ing have lagt vejen for­bi Rødovregård, for at fortælle om to velk­endte kom­man­do oper­a­tioner der blev gen­nem­ført i forbindelse med den allierede landgang i Nor­mandi­et i juli 1944. De to oper­a­tioner er ikke ukendte og har været beskrevet i et utal af bøger — og på film. Men som Hans Dal indled­er med at sige; “…det er jo altid sejrher­ren der skriv­er his­to­rien.”
På flere områder er der, efter snart 75 år, end­nu oplysninger der ikke er kom­met frem og andre der har lev­et som myter man nu kan mane i jor­den eller bekræfte.

Hans Dal har i mange år været en tro­fat besø­gende på de gam­le landganges­tran­dene og har over årene sam­let sig en betragtelig viden om oper­a­tion Over­lord og de mange større og min­dre kampe og fægt­ninger der udspillede sig i forbindelse med den allierede frem­rykn­ing ind i lan­det bag kysen.

En spæn­dende og inter­es­sant aften, med en mand der på entu­si­astisk vis delte sin viden om to af D‑dagenes britiske kom­man­do oper­a­tioner.

_________________________________________________________________________

Anvisningssalg og Generalforsamling

Den 3. april 2019 afholdes den årlige generalforsamling på Rødovregård
og efterfølgende afholdes anvisningssalg.

Over­sigt over de udbudte Lots kan find­es ved at følge dette link: Anvis­ningssalg 3 APR 2019

 

 

________________________________________________________________________

Boganmeldelse:

Redaktør Henrik Denman anmelder :
Fra verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914–1924 – set med danske øjne.

Inter­essen for Første Ver­den­skrig ret­ter sig hov­ed­sageligt mod kri­gen på vest­fron­ten, men en ny bog giv­er en stor­poli­tisk og mil­itærhis­torisk analyse af kri­gen og de danske syd­slesvigere på Øst­fron­ten, fra ver­den­skri­gens beg­y­n­delse til den rus­siske borg­erkrig, der ful­gte efter..
Bogen er skrevet af Claus Bundgård Chris­tensen, Mar­tin Bo Nør­regård og Niels Bo Poulsen. Claus Bundgård Chris­tensen har tidligere skrevet om danskere på Vest­fron­ten.

Anmeldelsen find­es her: Søn­der­jy­der i krig på Øst­fron­ten