Generalforsamling 2 juni + Anvisningssalg

Kære medlem af Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab.

Som tidligere med­delt afhold­er Sel­sk­a­bet sin ordinære gen­er­al­for­sam­ling den 2. juni kl 19.15 på Rødovregaard.

Umid­del­bart efter gen­er­al­for­sam­lin­gen afhold­er vi, ganske som vi ple­jer, et Anvis­ningssalg med  mange spæn­dende bøger og en del inter­es­sante fig­ur­er 50 lots i alt.

Liste over de udbudte Lots kan down­load­es her:

Liste over anvis­ningssalg 2. juni 2021 (87 downloads) 

Alt er dog ikke ganske som det ple­jer. Restrik­tion­erne for hvor mange man må for­sam­les inden døre er ganske vist hævet, således at vi nu igen kan beg­y­n­de at gen­nem­føre vores møder. Men desværre er der stadig en række forhold vi skal iagt­tage; vi skal holde ind­byrdes afs­tand, spritte af og vaske hæn­der.

Der vil der­for ikke blive sol­gt smør­re­brød i forbindelse med afte­nens arrange­ment. Det er bestyrelsens vur­der­ing, at vi ikke har de fornødne faciliteter til af kunne gøre dette på betryggende vis.

Der vil dog som altid være kaffe, samt mulighed for at købe øl og vand.

På Sel­sk­a­bets vegne

Steen Jensen