Generalforsamling den 2. juni 2021 på Rødovregaard

Bestyrelsen har besluttet, at  den årlige generalforsamling afholdes den 2. juni på Rødovregaard klokken 19.15. Arrangementet afholdes i Kostalden.

Dørene vil være åbne fra klokken 18.00, og vi anmod­er om, at delt­agerne tager hen­syn til de gældende restrik­tion­er mht. afs­tand mv.

Dagens program:

1815–1900 vil der være Børssalg

1915–2015 gen­nem­føres Generalforsamling

Dag­sor­den ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sel­sk­a­bets aktiviteter i det for­løb­ne år
  3. Frem­læggelse af det rev­iderede reg­n­skab til godkendelse
  4. Fast­sæt­telse af kontingent
  5. Frem­læggelse af eventuelle forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlem­mer og suppleant
  7. Valg af revi­sor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

2015–2200 efter gen­er­al­for­sam­lin­gen vil der være Anvisningssalg.

Bestyrelsens beretning for 2020, samt rev­ideret reg­n­skab og forslag til bud­get for 2021, er at finde i mart­snum­meret af Chakoten (se side 24–25)

Med ven­lig hilsen

Simon Bering Papousek
Præsi­dent