Generalforsamling i Chakoten

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab

afholder generalforsamling den 2. september kl 19.15

på Rødovregaard.

Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling, der  i flere omgange har været udskudt pga. Covid-19/­Coro­na pan­demiens begræn­sninger i for­sam­lings­fri­he­den, kan nu endelig afholdes.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen gen­nem­føres uforan­dret efter vedtægterne og som annon­ceret i marts udgaven af Chakoten, marts nr. 1 2020. Afte­nen starter kl 18.15, hvor medlem­merne har mulighed for børssalg og kan med­bringe fig­ur­er, bøger, blade og andre mil­itærhis­toriske effek­ter man ønsker at afhænde.

Efter gen­er­al­for­sam­lin­gen, kl ca. 20.15, afholdes anvis­ningssalg. Lis­ten over effek­ter er udsendt til medlem­merne, men vil også kunne find­es her på hjemmes­i­den.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen beg­y­n­der kl. 19.15.

Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne

  • Valg af diri­gent
  • Bestyrelsens beretning
  • Frem­læggelse af rev­ideret reg­n­skab til god­k­endelse
  • Fast­sæt­telse af forslag til bud­get og kontin­gent for det føl­gende år
  • Frem­læggelse af eventuelle forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlem­mer og sup­pleant
  • Valg af revi­sor og revi­sor­sup­pleant
  • Eventuelt

Bestyrelsens beretning og det rev­iderede reg­n­skab kan ses i Chakoten, marts nr. 1 2020.

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller            Down­load lis­ten