Generalforsamling den 2. september

Selskabets Generalforsamling 2020 kan nu afholdes på Rødovregaard, onsdag den 2. september 2020, kl. 19.15 

At der nu er blevet reduc­eret i den dvaletil­stand, som Grundlovens §79 har befun­det sig i, bety­der at Sel­sk­a­bets medlemsmøder på ny kan afholdes.
Gen­er­al­for­sam­lin­gen kan der­for afholdes den 2. sep­tem­ber 2020 i overensstem­melse med ind­kaldelsen i marts 2020 num­meret af Chakoten, og der vil som plan­lagt blive gen­nem­ført børs- og anvis­ningssalg.

Forinden åbnes sæso­nen dog med medlemsmødet den 12. august, hvor Lars Lind taler om den tyske sværd­tra­di­tion.
Hvis vejret tillad­er vil der indgå server­ing fra grillen på gård­splad­sen.

Medlemsmøderne den 7. okto­ber, den 4. novem­ber og den 5. decem­ber afholdes som annon­ceret i Chakoten.

Evt. nye sit­u­a­tion­er, som har ind­fly­delse på årets resterende medlemsmøder annon­ceres på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk.
 
Alle medlem­mer ønskes en rigtig god som­mer og fint hel­bred!

 

Med ven­lig hilsen

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent