Julemøde og Årskonkurrence 2018

Sel­sk­a­bets julemøde med Årskonkur­rence på Rødovregård.
Den 1. decem­ber fra kl 17.30

Tilmeld­ing bedes ske sen­est den 21. novem­ber på mail til: aksel4343@gmail.com
Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægte­fælle / sam­lever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrange­ment.

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 byder Præsi­den­ten velkom­men, hvorefter der igen i år bliv­er serveret Ham­burg­er­ryg med grøn­langkål, samt dessert. Vi syn­ger jule­sang og jule­hyg­ger. Når alle har afgivet deres stemme til de delt­a­gende i Julekonkur­ren­cen, er der præmieover­rækkelse.
Pris for delt­agelse er 125 kr. for vok­sne og 50 kr. for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2018

Der udde­les 1. og 2. præmie i kat­e­gori­erne 1 til 10.

Fig­urkat­e­gori­erne 1. til 8.
Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­er i kat­e­gori­erne 1 til 8 er bear­be­jdet af udstilleren.  Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering og bema­l­ing m.v.

1. Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser)

2. Enkelt­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

3. Ryt­ter­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

4. Enkelt­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

5. Ryt­ter­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

6. Fig­ur­er op til 30 mm (enkelte og grup­per – krigsspils­fig­ur­er)

7. Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, runde og flade)

8. Dio­ra­maer og opstill­inger

9. Fra det hjem­lige skatkam­mer
Alt hvad der ikke falder ind under kat­e­gori­erne 1 til 8 kan tilmeldes her. Det udstillede skal dog have mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Det kan være teg­ninger, pub­lika­tion­er, mem­o­ra­bil­ia, ord­ner og medal­jer o.l. Det udstillede skal være fra før 1990 og der skal være gjort en særlig ind­sats for at frem­stille eller ind­sam­le det udstillede.

10. Best in Show

11. Uden for konkur­ren­cen (uden præmi­er)
For dem der har lyst til at udstille hvad som helst af fig­ur­mæs­sigt eller mil­itærhis­torisk tilsnit, men ikke ønsker at delt­age i konkur­ren­cen