Julemødet den 5. december aflyses

Vores traditionsrige Julemøde aflyses.

Det er med stor beklagelse, at Sel­sk­a­bet må afl­y­se vores årlige Julemøde – og dermed også vores Årskonkur­rence 2020.

Henset til den øje­b­likke­lige Coro­na-sit­u­a­tion, og de af myn­dighed­erne anbe­falede restrik­tion­er, find­er bestyrelsen det ikke forsvarligt at gen­nem­føre mødet og konkur­ren­cen, således som vi er vant til.

Årskonkur­ren­cen vil dog blive gen­nem­ført – blot i en anden form end tidligere.

Årskonkur­ren­cen 2020 vil blive lagt op på Sel­sk­a­bets hjemme­side, hvor billed­er af de delt­a­gende fig­ur­er i de 8 fig­urkat­e­gori­er vil kunne beses. Kat­e­gorien Fra det hjem­lige skatkam­mer må desværre udgå. Via en mail funk­tion på hjemme­side vil sel­sk­a­bet medlem­mer, efter at have vur­deret billed­erne, kunne afgive en stemme på en fig­ur i hver kat­e­gori, samt ikke mindst en stemme på Best in Show.

Medlem­mer, der ønsker at delt­age i konkur­ren­cen, opfor­dres til at ind­sende et (og kun et) billede af den fig­ur, fig­ur­gruppe og dio­ra­ma, de måtte ønske at delt­age i årskonkur­ren­cen med. Der kan delt­ages med et billede i hver af de otte figurkategorier.

Årskonkur­ren­cen løber af sta­blen den 5. decem­ber 2020, og der kan efter­føl­gende stemmes frem til den 19. decem­ber 2020.

En mail med detal­jeret anvis­ning på, hvor­dan man kan fotografer­er sine fig­ur­er, hvorledes de skal navn­gives og hvor­dan man sender billed­erne til Sel­sk­a­bet, samt regler for stem­meaf­givelse m.m. vil tilgå alle medlem­mer inden længe.

Det er Bestyrelsens håb, at vi med dette ini­tia­tiv også når ud til de medlem­mer, der ikke tidligere har haft mulighed for at delt­age i Årskonkurrencen.

Første og anden præmien i hver kat­e­gori er som sæd­van­lig en flaske rød­vin. Præmien for Best in show er Sel­sk­a­bets plakette. Præmierne vil blive over­rakt vin­derne ved et møde i 2021. Vin­dere, der på grund af afs­tand ikke har mulighed for at delt­age i møderne, vil få præmien tilsendt.

Med ven­lig hilsen

Bestyrelsen