Generalforsamling i Chakoten

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab

afholder generalforsamling den 2. september kl 19.15

på Rødovregaard.

Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling, der  i flere omgange har været udskudt pga. Covid-19/­Coro­na pan­demiens begræn­sninger i for­sam­lings­fri­he­den, kan nu endelig afholdes.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen gen­nem­føres uforan­dret efter vedtægterne og som annon­ceret i marts udgaven af Chakoten, marts nr. 1 2020. Afte­nen starter kl 18.15, hvor medlem­merne har mulighed for børssalg og kan med­bringe fig­ur­er, bøger, blade og andre mil­itærhis­toriske effek­ter man ønsker at afhænde.

Efter gen­er­al­for­sam­lin­gen, kl ca. 20.15, afholdes anvis­ningssalg. Lis­ten over effek­ter er udsendt til medlem­merne, men vil også kunne find­es her på hjemmesiden.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen beg­y­n­der kl. 19.15.

Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Frem­læggelse af rev­ideret reg­n­skab til godkendelse
  • Fast­sæt­telse af forslag til bud­get og kontin­gent for det føl­gende år 
  • Frem­læggelse af eventuelle forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlem­mer og suppleant
  • Valg af revi­sor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Bestyrelsens beretning og det rev­iderede reg­n­skab kan ses i Chakoten, marts nr. 1 2020.

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller            Down­load listen

Selskabets medlemmer samles igen den 12. august

Efter en lang nedlukning pgs. Corona-krisen er det med glæde og spændt forventning vi 12. august, igen kan samles på Rødovregaard, til vores første møde i lang tid.

Ons­dag den 12. august mødes vi på Rødovre­gaard hvor Lars Lind vil præsen­ter­er os for;

Den tyske sværd­tra­di­tion — Meis­ter Johannes Liecht­e­nauer og hans arv.

De tyske his­toriske fægte­man­ualer — fra prak­tisk kamp­sys­tem til fit­ness- og sports­fægt­ning. Gen­nem­gan­gen vil være såv­el i prak­sis som teoretisk.
Lars Lind er tidligere mangeårigt medlem af Chakoten. Han har i mere end 40 år trænet og under­vist i både bevæb­net og ubevæb­net kamp, og han under­vis­er hvert år på mange sem­i­nar­er i såv­el Dan­mark som hele Europa. Har bl.a. i de sen­este 20 år fast under­vist mindst en gang om året på sem­i­nar­er på The Roy­al Armouries i Leeds i his­torisk kamp­kun­st. Han er Mem­ber of Soci­ety for Com­bat Archaeology.

Vi åbn­er dørene kl 18.15, hvor efter der vil være lej­lighed til børssalg og udvek­sle røver­his­to­ri­er fra en lang som­mer. Hvis vejret tillad­er er vi i går­den hvor der også grilles pølser.

Vel mødt…!

Efterårs hvervning 2020

Orig­i­nal billed fra Dan­marks Nation­al museum

Interesserer du dig for militærhistorie eller kender du nogen som gør det — så har Chakoten et tilbud.

Resten af året (1/7–31/12–20) kan du blive medlem for halv pris af hvad det nor­malt koster.

Læs mere om tilbud­det her:    Læs mere om Efterårstil­bud 2020

Eller del et link til denne side med dine ven­ner eller bek­endte som du men­er inter­esser­er sig for mil­itærhis­to­rie og som man­gler et fæl­lesskab at dyrke inter­essen sam­men med.