1955 Årsfigur — Kong Frederik VII ca. 1850

Sel­sk­a­bets tra­di­tion med at frem­stille en års­fig­ur som regel ved særlige lej­lighed­er kan dateres tilbage til 1955 hvor sel­sk­a­bet støbte den første års­fig­ur i anled­ning af sel­sk­a­bets 10-års jubilæum.

Denne første fig­ur er ikke, som efter­føl­gende fig­ur­er, skabt fra bun­den af men er der­i­mod støbt i en allerede eksis­terende støbe­form. Dette gør dog ikke denne fig­ur min­dre speciel end de øvrige af sel­sk­a­bets års­fig­ur­er for for­men til fig­uren er frem­stil­let af ingen rin­gere end Kgl. Hof kan­destøber Hans Chris­tensen Høy og støbe­for­men var i 1955 allerede næsten 100 år gammel.

Fig­uren er ikke rund­mas­siv som fig­uren på billedet oven­over men der­i­mod en Flad tin­fig­ur, men desværre har det ikke været muligt at lokalis­ere et billede af den rigtige figur.

Den smukke og inter­es­sante fig­ur som alle delt­agere i jubilæums­festen fik forestiller Kong Fred­erik VII til hest i Hest­gar­dens Generalsuniform.

På fig­uren bær­er han den karak­ter­is­tiske alu­mini­ums løve­hjelm, som han også bær­er på ryt­ter­stat­uen foran Chris­tians­borg Slot. Denne totalt u‑danske hov­ed­bek­læd­ning fik han først efter 1850, hvor­for fig­uren  må være fra efter dette tidspunkt.

 

For­men til fig­uren er måske den første danske erhvervs­mæs­sigt frem­stil­let portræt­fig­ur og for­men eksis­ter­er end­nu i dag og kan ses på Dan­marks Tekniske Museum.