Sådan er Selskabet

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab er grund­lagt i 1944 og har HKH Prins Joachim som pro­tek­tor. Vi har siden været sam­lingsst­ed for medlem­mer i såv­el ind- som udland, der inter­esser­er sig for miltærhis­to­rien i den bre­dest mulige for­stand. Sel­sk­a­bet har end­videre en række uden­landske venneskabsforeninger.

Medlem­mernes inter­ess­er sam­ler sig typisk om mil­itære styrk­ers his­to­rie i krig og i fred. Heri indgår kamp­former, uni­former­ing, fan­er, våben samt sam­ling af orig­i­nale uni­former, våben og udrust­ning m.v.  Også sam­ling af antikke fig­ur­er og mod­eller hør­er med. Mod­el­ler­ing, støb­n­ing og bema­l­ing af fig­ur­er og mod­eller samt bygn­ing af dio­ra­maer er en væsentlig del af Sel­sk­a­bets aktiviteter.

Vi hold­er månedlige medlemsmøder på Rødovregård hver den første ons­dag i måne­den, med und­tagelse af juni og juli — samt i august, hvor vi i stedet mødes den anden onsdag.

Møderne giv­er medlem­merne mulighed for, gen­nem fore­drag der spæn­der vidt kro­nol­o­gisk og tem­a­tisk, at få ind­b­lik i dan­sk og uden­land­sk mil­itærhis­to­rie. Sel­sk­a­bet byder tillige på anvis­ningssalg af bøger, mod­elfig­ur­er og andre effek­ter med mil­itært tilsnit – ofte til beskedne pris­er. Fra tid til anden arran­geres udflugter med mil­itærhis­torisk indhold.

Sel­sk­a­bet er også hjem­st­ed for Sikringsstyrken 1914–1918, der som en his­to­rieformi­dlende gruppe arbe­jder med at syn­lig­gøre peri­o­den under 1. ver­den­skrig i og omkring Køben­havns Befæstning.

Siden Sel­sk­a­bets opret­telse i 1944 har vi udgivet tidsskriftet Chakoten, der udkom­mer fire gange årligt, og som i flot lay-out inde­hold­er artik­ler inden for medlem­mernes inter­esseom­råder: mil­itærhis­to­rie, krigshis­to­rie, uni­forms­malere, his­to­rieformidling, mod­elfig­ur­er – mil­itærhis­to­rie i minia­ture, krigsspil, bogan­meldelser og foreningsmeddelelser.

På vores hjemme­side bringes løbende aktuelle foren­ing­so­plysninger. Her find­es også vores årspro­gram, infor­ma­tion­er af mil­itærhis­torisk inter­esse samt et væld af mil­itærhis­toriske artik­ler af blivende værdi.

Over årene er der udgivet et antal sær­num­re med fokus på markante danske mil­itærhis­toriske begiven­hed­er: Den Store Nordiske Krig, Kri­gen på Sjæl­land 1807, Spanierne i Dan­mark, Det danske Aux­il­iærko­rps i Nord­tysk­land 1813 og Dan­mark under 1. Ver­den­skrig 1914–1918.

Sel­sk­a­bet læg­ger vægt på tra­di­tion og fornyelse.