Militærhistoriske Museer

Dan­mark byder på et stort antal mil­itærhis­toriske museer og våben­sam­linger. Vi arbe­jder på at gøre denne over­sigt så kom­plet som muligt.

SEA_WAR_LOGO_small

flags_of_Denmark Muse­um med hov­ed­vægt på søkri­gen i Nord­søen under 1. verdenskrig. 

mellemslesvigsgrænser

flags_of_Denmark Grænse­museet udstiller i 2015 “Søn­der­jyl­land i krig”

DHM-logo

flags_of_Denmark Danske Hærhis­toriske Museer — inter­esse­or­gan­i­sa­tion for tal­rige mil­itærhis­toriske museer.

1-Historiecenter-sec

flags_of_Denmark His­to­riecen­ter Dyb­bøl Banke — hold øje med den fælles rund­tur på de 1864-relaterede museer!

logo_langelandsfortet

flags_of_Denmark Kold­krigsmu­se­um Langelandsfort.

forsvarsbygg

flags_of_Norway Over­sigt over de norske forsvarsværk­er og mil­itær­museer inkl. Aker­hus Slot

Fanø

flags_of_Denmark Sel­skab, der fore­tager guid­ede ture i de tyske fæst­ningsan­læg på vestkysten

bangsbo_fort_bunkermuseum_logo

flags_of_Denmark Bangs­bo Fort — engang kanon­er på ski­bet Niels Jul, så tysk fæst­ning, så kold­krigsan­læg — og nu museum.

flymuseum

flags_of_Denmark Dan­marks Fly­mu­se­um inde­hold­er en mil­itærhis­torisk samling.

Aalborg museum

flags_of_Denmark Muse­um for Total­forsvaret af Danmark.

Varde

flags_of_Denmark Artiller­imuseet i Varde — for ikke at for­glemme Tir­pitz-still­in­gen i Blåvand!

FN

flags_of_Denmark FN-Museet i Frøslevle­jren har gratis adgang hele 2014!

HISAM

flags_of_Denmark Fyns Mil­itærhis­toriske Sam­ling rum­mer først og fremmest Fynske Livreg­i­ments og mod­stand­skam­p­en på Fyns historie.

Natmus

flags_of_Denmark Både Tøjhus­museet, Orlogsmuseet, Frøslevle­jren og mere til find­es nu under Nationalmuseet.

IGR

flags_of_Denmark Ingeniør­reg­i­mentets His­toriske Sam­ling på Skive Kaserne.

Kastelletsvenner

flags_of_Denmark Der er både tale om foren­ing og muse­um, se også under “bib­lioteketer.”

Stevnsfort

flags_of_Denmark Kold­krigsmuseet inklud­er­er bunker­an­læg, rester af Køben­havns Luft­forsvar, samt hærudstilling.

Livgarden

flags_of_Denmark Livs­gar­dens His­toriske Sam­ling i Gothers­gade, København.

odense bunker

flags_of_Denmark Odense Bunker­mu­se­um — muse­um for den Kolde Krig.

silkeborg

flags_of_Denmark Silke­borg Bunker­mu­se­um — muse­um for Besættelsestiden.

THS LOGO

flags_of_Denmark Telegrafreg­i­mentets His­toriske Sam­ling i Fredericia.

Hanstholm

flags_of_Denmark Muse­um for de tyske fæst­ningsan­læg fra 2. verdenskrig.

pansermuseet

flags_of_Denmark Panser­museet, beliggende i Oksbøl.

panzermuseumeast

flags_of_Denmark End­nu et panser­mu­se­um, med beliggen­hed i Slagelse.

Mosede Fort2

flags_of_Denmark Muse­um for første ver­den­skrig i Greve.

garderhøj

flags_of_Denmark Garder­høj­fort, muse­um for første ver­den­skrig beliggende i Gentofte.

zeppelin-tonder

flags_of_Denmark  flags_of_United-Kingdom flags_of_Germany Zep­pelin- og Gar­ni­sion­s­mu­se­um Tønder.