Chakotens Nyhedssbrev #9/2019

Befæstningen Dag, 29. september 2019

Igen i år afholdes der Befæst­nin­gens Dag – den sid­ste søndag i sep­tem­ber. Køben­havns gam­le befæst­ning, fra forterne i nord over Vestvold­en helt ned til Mosede fortet, slår dørene op og inviter­er inden for til en dag med oplevelser på den gam­le befæst­ning

       
Video: Bjørn Stein­er

Sel­sk­a­bet har i mange år, men sine to his­toriske formidlings­grup­per; Glad­sax­e­fortet og Sikringsstyrken på Vestvold­en, med­vir­ket til at der på det gam­le fort i Glad­saxe og langs Vestvold­en i Rødovre har været meget at se og opleve.

Således igen i år hvor der begge sted­er er fuld aktivitet mellem kl 11 og 16.

Gå ind på lin­ket herun­der og få det fulde pro­gram for dagen.

Velmødt — og god fornø­jelse.

Læs mere om Styrken på Glad­sax­e­fortet   og se Pro­gram­met for dagen

Læs mere om styrken på Vestvold­en         og se Pro­gram­met for dagen

Følg også lin­ket og læs artiklen om Glad­sax­e­fortet.

 

 

Stort Anvisningssalg — Onsdag den 02. oktober.

Husk at der i forbindelse med ons­dagsmødet er anvis­ningssalg

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte

 

 

 

Chakotens Nyhedsbrev #8/2019

Chakotens 75 års Jubilæums

Sel­sk­a­bets 75-års Jubilæum blev lørdag den 24. august mark­eret ved en fest­mid­dag for de af Sel­sk­a­bets medlem­mer der havde tilmeldt sig den i Chakoten annon­cerede Jubilæumsmid­dag

I alt 32 del­tog, medlem­mer med delt­agere, i det fes­tlige arrange­ment der blev afholdt i vores møde­lokaler på Rødovre­gaard.

I sin fest­tale kom vor præsi­dent Hans Chris­t­ian Wolter, bl.a. ind på sel­sk­a­bets lange his­to­rie og hvorledes man gen­nem årene med held har udviklet sig fra uni­form­sin­ter­esserede og bema­l­ing af flade tin­fig­ur­er til et bredt fav­nende Sel­skab der dække næsten enhver inter­esse inden for det mil­itærhis­toriske område.

Som afs­lut­ning med­delte præsi­den­ten at men havde beslut­tet at tildel vort mangeårige medlem Claus Mogensen, æresmedlem­skab. Dette tilde­les bl.a. for det store som redak­tør og bille­dredak­tør for bladet, samt ikke mindst for det store arbe­jde Claus har lagt i det sen­este af Chakotens Sær-/Ju­bilæum­snum­mer.

       
Fotos: Finn Hill­mose ©

Her efter tog vicepræsi­den­ten, Ole Thure­holm, ordet, idet end­nu et medlem skulle tilde­les et æresmedlem­skab. Vort medlem gen­nem mange år Jør­gen Koe­foed Larsen mod­tog sit æresmedlem­skab for sin store og detal­jerede viden om danske uni­former, samt sit bidrag til at formi­dle denne til sel­sk­a­bets medlem­mer.

Afte­nens højdepunkt var da to tam­bour­er fra Den kon­gelige Liv­gardes ved mid­da­gens afs­lut­ning under­holdt med trom­mer og piber.

               
Video: Chris­t­ian Raun ©

Ved jubilæumsmid­da­gen fik delt­agerne en tin­fig­ur af gen­er­al­løjt­nant Johann von Ewald, det lette infan­teris fad­er. Fig­uren er kreeret, støbt og doneret af Alan Per­ry.

Som støtte til bema­lin­gen er her et antal billed­er der vis­er dels den bemalede fig­ur, dels forskel­lige teg­ninger af Ewald og billed­er af enkelt­gen­stande. Gen­eralen i stadsuni­form er med­taget af hen­syn til hes­tens hov­edtøj. På Chr. Wür­glers planche er val­drap­pen rød, og dette er muligvis kor­rekt. Jør­gen Koe­foed Larsen, der har bistået Alan Per­ry med oplysninger, vur­der­er imi­dler­tid, at det er mere sandsyn­ligt, at val­drap­pen var grøn.

      Ewald

                                                                         

Medlem­mer, der var forhin­dret i at delt­age i mid­da­gen, kan mod­tage fig­uren ved et af Sel­sk­a­bets møder resten af året, så længe lager haves. Øvrige vil snart kunne købe fig­uren hos Per­ry Minia­tures.

Næste møde: den 4. september.

Slaget ved Austerlitz, ved Hans Christian Wolter

Med vægt på selve slagets for­løb den 2. decem­ber 1805 fokuser­er Sel­sk­a­bets præsi­dent, Hans Chr. Wolter, på at fork­lare, hvor­for én kejs­er vandt og to tabte. Organ­isatorisk cen­tralis­er­ing, fokus, offen­siv og nytænkn­ing er ikke til at komme ude­nom i en forståelse af den sejrende franske til­gang. Strate­gisk kan hele felt­to­get ses som gen­er­al­prøven på hærko­rpsenes gen­nem­slagskraft og slaget som udtryk for den solide tak­tiske for­måen, som våbe­narterne kava­leri, artilleri og infan­teri var blevet optrænet i inden afmarchen fra kanalkys­ten. Alle tre kejsere stillede om mor­ge­nen med meget dedik­erede og pro­fes­sionelle styrk­er. Det forhin­drede ikke Napoleon i om efter­mid­da­gen at have bese­jret væsentligt større styrk­er.

 
Fran­sk voltigeur af lin­iein­fan­teri­et 1805 med infan­terigevær Mle 1777 an IX   

 
Car­le Ver­nets gen­givelse af de alliere­des kol­laps.

Slaget gen­nemgås, sættes i ramme; og fore­draget dis­tancer­er sig fra nogle af de tidligere       fork­lar­ingsmod­eller for fran­sk sejr. Læren fra slaget blev omfat­tende og vejle­dende i flere gen­er­a­tioner.

Kom, hør og se!

Boganmeldelse: Mandø og Halifaxen

Ned­styrtet fly på Mandø

En bogan­meldt af Simon Bering Papousek

I slut­nin­gen af august 1943 vendte den engelske bombe­mask­ine Hal­i­fax V DK261 hjem fra et natligt bom­be­togt over Berlin. Hjemve­jen gik over den syd­vestlige del af Dan­mark. Som en del af ruti­nen smed de ”win­dow” ud – sølvstrim­ler for at narre de tyske radaran­læg – omkring Ribe, da de plud­seligt blev angre­bet af en af det tyske Luft­waffes nat­jagere.
Læs mere om om begiven­heden i bogen der er skrevet af jour­nal­is­terne Lars Bor­berg og Søren Flen­st­ed, i Simon Papouseks bogan­meldelse under Historieformidling/Bog & Fil­man­meldelser.
https://www.chakoten.dk/boganmeldelse-nedstyrtet-fly-paa-mandoe/