Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Generalforsamling 2 juni + Anvisningssalg

Kære medlem af Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab.

Som tidligere med­delt afhold­er Sel­sk­a­bet sin ordinære gen­er­al­for­sam­ling den 2. juni kl 19.15 på Rødovregaard.

Umid­del­bart efter gen­er­al­for­sam­lin­gen afhold­er vi, ganske som vi ple­jer, et Anvis­ningssalg med  mange spæn­dende bøger og en del inter­es­sante fig­ur­er 50 lots i alt.

Liste over de udbudte Lots kan down­load­es her:

Liste over anvis­ningssalg 2. juni 2021 (72 downloads) 

Alt er dog ikke ganske som det ple­jer. Restrik­tion­erne for hvor mange man må for­sam­les inden døre er ganske vist hævet, således at vi nu igen kan beg­y­n­de at gen­nem­føre vores møder. Men desværre er der stadig en række forhold vi skal iagt­tage; vi skal holde ind­byrdes afs­tand, spritte af og vaske hæn­der.

Der vil der­for ikke blive sol­gt smør­re­brød i forbindelse med afte­nens arrange­ment. Det er bestyrelsens vur­der­ing, at vi ikke har de fornødne faciliteter til af kunne gøre dette på betryggende vis.

Der vil dog som altid være kaffe, samt mulighed for at købe øl og vand.

På Sel­sk­a­bets vegne

Steen Jensen

 

 

 

 

 

 

Friske boganmeldelser — april 2021

I skrivende stund går vi mod lysere tider og hvor vi trods Coro­na-virussen  måske snart kan genop­tage vores ons­dagsmøder og ikke mindst få gen­nem­ført vores (flere gange) udskudte Generalforsamling.

Men det bety­der ikke at livet står stille i Sel­sk­a­bet. For rundt om i hjemmene pusles der stadig med små og store pro­jek­ter på arbe­jds­bor­dene eller der bliv­er tid til lidt god læs­ning i hyggekrogen.

Og med tanke på sid­st­nævnte har vores præsi­dent Simon Papousek for­fat­tet anmeldelser af et par bøger som måske er den næste der skal læs­es og nærstuderes.

(Klik på billed­erne fro at læse anmeldelsen af den enkelte bog)

 

Den første kongevagt trækker op til Amalienborg

I dag den 27. feb­ru­ar 1794: Den første kongevagt trækker op til Amalien­borg fra Liv­gar­dens Kaserne. Før da boede Kon­gen på Chris­tians­borg Slot, men efter bran­den 26. feb­ru­ar fly­t­tede kon­gen til Amalien­borg og vagt­pa­raden ful­gte med.
 
Den 26. feb­ru­ar 1794 brændte det første Chris­tians­borg – konge­fam­i­liens slot­sres­i­dens i hovedstaden. 
Den nu husvilde konge­fam­i­lie måtte bl.a. over­nat­te i gen­er­al von Huths bolig i ”Gjethuset” – et gam­melt kanon­støberi, hvor bl.a. Salys ryt­ter­stat­ue af Fred­erik 5. var blevet støbt. Gjethuset lå på Kon­gens Nytorv, der hvor Det Kon­gelige Teater (gl. scene) og Stærekassen omtrent lig­ger i dag.
 
I efter­føl­gende dage blev konge­fam­i­lien ind­logeret i mere standsmæs­sige lokaliteter i Køben­havn – bl.a. i uden­rigsmin­is­terens palæ på hjør­net af Bredgade og Fred­eriks­gade, hvorun­der Liv­gar­den naturligvis også opret­tede vagt.
 
Den 5. marts 1794 erhvervedes Moltkes Palæ (Chris­t­ian 7’s Palæ) og den 12. marts 1794 blev Schacks Palæ (Chris­t­ian 9’s Palæ) erhvervet.
At palæerne blev erhvervet så hur­tigt skyldes det forhold, at Moltkes Palæ stod tomt – fornemt møbleret og ind­fly­t­ningsklart. Det stod dog helt anderledes til med Schacks Palæ, hvor det havde kne­bet med vedlige­hold­elsen. Arveprin­sen erhvervede Lev­et­zaus palæ (Chris­t­ian 8’s palæ) og da Brock­dorffs palæ (Fred­erik 8’s palæ) allerede var statens ejen­dom – sid­st­nævnte blev anvendt som Søkade­takade­mi – kom alle fire palæer på statens hænder.
 
Andre medlem­mer af den kon­gelige fam­i­lie erhvervede palæer i nærhe­den af Amalienborg. 
Den 10. marts ved 19-tiden fly­t­tede kon­gen, Chris­t­ian 7. og kro­n­prin­sep­a­r­ret – kro­n­prins Fred­erik (6. – konge fra 1808–1839) og kro­n­prins­esse Marie Sophie Fred­erikke – ind i Moltkes Palæ og dermed gik Amalien­borg ind i dan­mark­shis­to­rien, som kon­gelig residens.
 
I maj 1794 for­lagde man res­i­densen til Fred­eriks­berg Slot for at give plads til iværk­sæt­telsen af forskel­lige bygn­ingsmæs­sige foranstaltninger.
Det drejede sig om opførelsen af Hardroffs Kol­lon­ade, som forbindelses­gang mellem kon­gen og kro­n­prin­sens palæer, forhø­jelsen af port­flø­jene samt en omfat­tende ren­over­ing af Schacks Palæ. I decem­ber 1794 vendte konge­fam­i­lien tilbage til Amalien­borg. Chris­t­ian den 7. til Moltkes og kro­n­prin­sep­a­r­ret til Schacks Palæ.
 
Der blev desu­den indret­tet offi­cersvagter­vagt­stuer i hov­ed­port­pavil­lio­nen til Chris­t­ian 9’s Palæ og under­of­fi­cersvagt­stue i hov­ed­port­pavil­lio­nen til Chris­t­ian 7’s Palæ med bagved liggende vagt­stuer for mandskabet.
I Fred­erik 8’s Palæ indret­tedes vagt for Hest­gar­den med stalde bag palæet og mar­ke­tenderi i kælderen. På dette palæ blev der desu­den opsat et ur, der kom fra port­bygnin­gen på Fred­eriks­berg Slot – af hen­syn til den dagligt optrækkende vagtparade.