Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Flådens Historie — Nyt !

Så er der et nyt afs­nit om flå­dens his­to­rie klar på hjemmes­i­den og denne gang omhan­dler afs­nit­tet peri­o­den 1914–18 ‑1 Ver­den­skrig — hvor Dan­mark havde en travl opgave med at opretholde lan­dets Neu­tralitet. Begge krigs­førende sider gik lige til grænsen og i visse til­fælde også over grænsen og admi­ralitetet gik bal­ance­gang på en tynd line for at opretholde Dan­marks neu­tralitet

Kyst­forsvarsski­bet HERLUF TROLLE AF HERLUF TROLLE-klassen. ”A/L for­reste tårn (Foto fra Forsvars­gallei­et)

Du kan læse det nye afs­nit her:    Afs­nit 10: Flå­den under 1. ver­den­skrig (1914–1918)

Og hvis du er inter­esseret i at læse de øvrige afs­nit kan du finde dem her:  Flå­dens His­to­rie

 

Anvisningssalg — Onsdag 7. okt.

Ser­gen­ten: Er det nye ordr­er fra Reg­i­mentet ?
Ritmesteren: Nej det er lis­ten over anvis­ningssalg hos Chakoten

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller    Down­load lis­ten     

De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tlf. 2682 0822 eller mail christian@raun.dk.

Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.

Krigens skæbner på kirkegården

Ny bog om gravmæler på Aarhus Nor­dre og Vestre Kirkegård

Anmeldt af Simon Papousek

His­torik­er og dra­maturg Klaus Ber­telsen har begået en brug­bar bog, der, som under­ti­tlen anty­der, gen­nemgår en række gravmæler fra Anden Ver­den­skrig på Aarhus Nor­dre og Vestre Kirkegård. Det er der kom­met en slags kom­bineret hånd­bog og guide­bog ud af.

Klaus Bertelsen tager i sin nye bog læseren med på en vandring på aarhusianske kirkegårde blandt udvalgte gravminder fra Anden Verdenskrig. Den kan også læses som bidrag til historien om Aarhus under Anden Verdenskrig. Foto: Møller & Fauerskov

Klaus Ber­telsen tager i sin nye bog læseren med på en van­dring på aarhu­sianske kirkegårde blandt udval­gte grav­min­der fra Anden Ver­den­skrig. Den kan også læs­es som bidrag til his­to­rien om Aarhus under Anden Ver­den­skrig. Foto: Møller & Fauer­skov

Ber­telsen har tem­a­tisk ind­delt sin rund­vis­ning på kirkegår­den med fokus på mod­stands­folk, tyske sol­dater, danske friv­il­lige i tysk tjen­este, fly­gt­ninge, begiven­hed­er med mere. Bogen er disponeret således, at læseren får en del infor­ma­tion ud af de respek­tive kapitler, som hver repræsen­ter­er den eller de begravede, uden at man behøver at læse bogen fra ende til anden. På den måde kan en gåtur ad his­to­riens sti på kirkegår­den føre en rundt, og tilmed få for­t­alt gribende og inter­es­sante fortællinger om de begravede.

Ber­telsen for­mår med et godt overb­lik og ind­sigt i de enkelte per­son­er og begiven­hed­er som gravmælerne er sym­bol­er for, at fortælle en ret detal­jeret fortælling som aldrig bliv­er kedelig. For­fat­terens arbe­jde som blandt andet rund­vis­er fornægter sig ikke.

Bogen er baseret på begiven­hed­er og per­son­er der er tilknyt­tet Aarhus, med tal­rige hen­vis­ninger til gad­er og veje og kvarter­er, så både aarhu­sianeren såv­el som tur­is­ten får fuld val­u­ta for pen­gene. Ud over de sort/hvide illus­tra­tioner som bogen er forsynet med, får læseren en lit­ter­aturliste, kilde­hen­vis­ninger og kort over kirkegår­den i tilgift. Således kom­mer bogen byhis­torik­eren, besæt­telses­tid­shis­torik­eren, slægts­forskeren og den alment inter­esserede til gode.

Alt i alt et meget fint stykke arbe­jde, som hermed anbe­fales.

Klaus Ber­telsen: Tavs som graven. Udval­gte gravmæler fra 2. Ver­den­skrig på Aarhus Nor­dre og Vestre Kirkegård. For­lag: Aarhus Byhis­toriske Fond. 131 sider; Illus­tr­eret;  Pris: 200 kr.