Forfatterarkiv: Lars Erik Kristensen

Chakoten Nyhedsbrev #10/2019

Chakotens Julemøde og Årskonkurrence 2019

Årets afs­lut­ning nærmer sig og dermed også Sel­sk­a­bets hyggelige Julemøde og den tra­di­tion­srige Årskonkur­rence.

Lørdag d. 7. decem­ber på Rødovre­gaard

Menu­en står i år på Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler efter­ful­gt af Riz á l’mande og et glas Portvin.
Rød- og hvid­vin, øl og vand kan købes.
Af hen­syn til vores for­bere­delser bedes de der ønske at delt­age melde sig til hos kasser­eren sen­est den 29. novem­ber. Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com

Medlem­merne er meget velkomne til at invitere ægte­fæller / sam­lever, børn og børnebørn med.

Pris for delt­agelse er 125,-kr. for vok­sne og 50,- kr. for børn under 15 år.

 

Årskonkurrence 2019

Figurkategorierne

Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­er i kat. 1 til 8 er bear­be­jdet af udstilleren. Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering eller bema­l­ing.

Fra det hjemlige skatkammer

Alt hvad der ikke falder ind under kat. 1 til 8 kan tilmeldes her. Skal dog have mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Teg­ninger, pub­lika­tion­er, mem­o­ra­bil­ia, ord­ner eller medal­jer o.l. Skal være fra før 1990 og der skal være gjort en særlig ind­sats for at frem­stille elle sam­le det udstillede

Uden for konkurrence

Her udstilles hvad som helt af mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig tilsnit, men uden for konkur­ren­cen.

Der er ind­skrivn­ing for delt­agelse i Årskonkur­ren­cen fra kl 18 og kl. 19.15 starter arrange­mentet med præsi­den­tens velkomst, herefter spis­ning, jule­sang og Kl. ca. 20.30 er der præmieover­rækkelse.

Vi glæder os til at se dig……

Bestyrelsen

 

 

Chakotens Nyhedssbrev #9/2019

Befæstningen Dag, 29. september 2019

Igen i år afholdes der Befæst­nin­gens Dag – den sid­ste søndag i sep­tem­ber. Køben­havns gam­le befæst­ning, fra forterne i nord over Vestvold­en helt ned til Mosede fortet, slår dørene op og inviter­er inden for til en dag med oplevelser på den gam­le befæst­ning

       
Video: Bjørn Stein­er

Sel­sk­a­bet har i mange år, men sine to his­toriske formidlings­grup­per; Glad­sax­e­fortet og Sikringsstyrken på Vestvold­en, med­vir­ket til at der på det gam­le fort i Glad­saxe og langs Vestvold­en i Rødovre har været meget at se og opleve.

Således igen i år hvor der begge sted­er er fuld aktivitet mellem kl 11 og 16.

Gå ind på lin­ket herun­der og få det fulde pro­gram for dagen.

Velmødt — og god fornø­jelse.

Læs mere om Styrken på Glad­sax­e­fortet   og se Pro­gram­met for dagen

Læs mere om styrken på Vestvold­en         og se Pro­gram­met for dagen

Følg også lin­ket og læs artiklen om Glad­sax­e­fortet.

 

 

Stort Anvisningssalg — Onsdag den 02. oktober.

Husk at der i forbindelse med ons­dagsmødet er anvis­ningssalg

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte

 

 

 

Chakotens Nyhedsbrev #7/2019

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab har i anled­ning af sit 75-års jubilæum, sam­let en per­lerække af højdepunk­ter fra de mange år i en udstill­ing, som kan ses på hjemmes­i­den fra:

Søndag den 04. august 2019.

Udstill­in­gen vil kunne find­es i menu­en til højre på hjemmes­i­den.


I de mange år har Sel­sk­a­bet været et sam­lingsst­edet for inter­esserede i dan­sk og uden­land­sk mil­itærhis­to­rie. 

Fra Sel­sk­a­bets start er der bl.a  udar­be­jdet farve­planch­er, visende de forskel­lige uni­former og farve­val­get i jakke, bukser, kjol­er med mere.

En stor del af Sel­sk­a­bets medlem­mer havde og har stor inter­esse i det stadig sti­gende udbud af fig­ur­er.            Hvor mange fig­ur­er der møj­som­meligt er blevet bemalet af Sel­sk­a­bets medlem­mer er ikke til at sige. Men mon ikke det løber op i mange tusinde. Ligeså mange frus­tra­tioner tæller denne pro­duk­tion for­mentlig også, når mod­el­byg­geren ikke lige ram­mer den helt kor­rek­te farve, eller taber en epaulet på gul­vet. Mod­el­byg­gerens mareridt!

Lang tid, brugt på studi­er i gam­le reg­u­la­tiv­er og billed­er, er gået forud før mod­el­byg­geren har ramt de rigtige detal­jer og farv­er. Ud over imponerende enkelt­fig­ur­er er der også blevet bygget store og små dio­ra­maer til udstill­ing i Sel­sk­a­bet og på museer. 

Endelig er sam­ling af mil­i­taria og aktiv his­to­rieformidling – reen­act­ment – kom­met til, hvor grup­per vækker for­tidens mil­itære enhed­er til live, med orig­i­nalitet i uni­former og udrust­ning, samt indlevelse i de val­gte tidspe­ri­oder.

God fornø­jelse!

 

Hyggemøde — Klubaften

Onsdag 14. august 18:30 — 22:00

Første møde efter som­mer­pausen. Kom og hyg dig med ven­nerne i Sel­sk­a­bet og fortæl om
som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser og om, hvad der peger fre­mad for dig. Hvis vejret
tillad­er det, kør­er vi grille frem og sid­der uden­for i går­den på Rødovregård.
Mødet beg­y­n­der kl. 18.30.
 
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 
 

Jubilæumsfejring med middag på Rødovregård

Lørdag 24. august 18:00 — 22:00

 
 

I anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum afholdes der jubilæums­fest på Rødovregård for medlem­mer med led­sager. Vi videre­før­er her den pop­ulære tra­di­tion med at opfor­dre medlem­merne til på denne aften at delt­age iklædt his­toriske uni­former eller lig­nende, således at delt­agerne også kan få noget kolorit at leve op til.

Velkom­st­drinks i haven, hvor præsi­den­ten vil byde velkom­men. Efter­ful­gt af en tre-ret­ters menu  serveret i Havestuen. Mid­da­gen afs­luttes med kaffe og hyggeligt samvær.
Vin, øl og kan købes i baret til Jubilæum­spris­er.

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort