Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab

 02 juli 2023

Introduktion.

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab er mødeforum for militærhistorisk interesserede i bredest mulige forstand. Selskabet er hjemmehørende i Rødovre Kommune.
Selskabets formål er at være samlingssted for militærhistorisk interesserede og fremstillere,     bemalere og samlere af figurer, modeller samt samlere af militaria og hermed beslægtede    emner.
Vores hjemmeside er: https://www.chakoten.dk.

Chakoten Dansk militærhistorisk Selskabs dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort                fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennem-        sigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til                  bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser.                                                                  Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de                angivne formål, og vi sletter dine  oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger for den persondataansvarlige.

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen

Kontaktperson: Otto Steen Jensen
CVR: – 31148448
Mail: chakoten.kasserer@gmail.com
Website: www.chakoten.dk

Vores behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler følgende personoplysninger:

Vi registrerer og behandler de personoplysninger, du selv afgiver ved indmeldelse i Selskabet   eller ved brug af vores hjemmeside som:

 • Navn
 • Adresse
 • Indmeldelsesdato
 • Telefonnummer
 • E-mail

Endvidere registrerer og eventuelt offentliggør vi nødvendige personoplysninger i forbindelse med deltagelse i Selskabets aktiviteter.

Her indsamler vi oplysninger fra

Samtlige oplysninger der indsamles får vi direkte fra dig

Selskabets formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt i forbindelse med årskonkurrence(r)
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • Foreningens medlemshåndtering, herunder faktureringsadresse i forbindelse med kontingentbetaling kontigentopkrævning
 • Adresse til levering af selskabets tidsskrift
 • til at kunne besvare henvendelser til Selskabet via vore forskellige kontaktformularer.
 • til at registrere medlemsantal samt

 Personoplysninger opbevares fortroligt og sikkert på elektronisk medie.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v. , herunder i forhold til generalforsamling
 • Oplysning af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v…
 • Afholdelse af sociale arrangementer, medlemsmøder samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder i Selskabet taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i selskabet
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af selskabet
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til nogen firmaer til markedsføring – samtlige personlysninger anvendes kun internt i Selskabet

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af selskabet.
 • Vi opbevarer dog oplysninger (navne), så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder efter Persondataforordningen.

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når vi behandler 
 personoplysninger om dig:

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
• Retten til indsigt i egne personoplysninger
• Retten til berigtigelse
• Retten til sletning
• Retten til begrænsning af behandling
• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et struktureret, almindeligt anvendt og 
    maskinelt læsbart format)
• Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i teksten.
Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person-  oplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondata-
ansvarlige.
Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder.

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager,     
kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændringer.

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne     
  privatlivspolitik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærksom på dem via E-mail.

Brugen af Chakotens hjemmeside.

Vi bestræber os på til enhver tid at stille vores hjemmeside og dens indhold til rådighed for brugerne, men vi kan ikke garantere, at adgangen til denne hjemmeside vil være uafbrudt, pålidelig eller fejlfri. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at nægte brugere adgang til vores hjemmeside eller dele af denne uden varsel. Vi kan desværre ikke påtage os at yde individuel service til brugere af vores hjemmeside.

I videst muligt omfang tilladt ved lov fraskriver Chakoten, dens bestyrelse, medlemmer og samarbejdspartnere sig ansvaret for skader, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med brugen af vores hjemmeside, oplysningerne på hjemmesiden eller manglende operabilitet og tilgængelighed på hjemmesiden, eller i forhold til indholdet. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for alle skader af enhver art, herunder (uden begrænsning) direkte og indirekte skader eller følgeskader, tab af data, indtægt eller fortjeneste, tab af eller skade på ejendom og i forhold til tredjeparts krav.

Vilkår og betingelser i forbindelse med medlemskab af Chakoten og/eller brug af hjemmesiden er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk ret, og eventuelle tvister skal behandles ved de danske domstole.

Informationssikkerhed.

Vi arbejder målrettet for at beskytte hjemmesiden mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagrer.

 • Medier
  Hvis du uploader billeder til hjemmesiden, bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF-GPS) inkluderet. Besøgende på hjemmesiden kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på hjemmesiden.
 • Cookies
  Vi anvender de cookies, som WordPress installerer som en standard.
  Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, E-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies holdbarhed er et år.
  Hvis du har en konto, og du logger ind med på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig
  cookie for at afgøre, om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og fjernes, når du lukker browseren.
  Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din login-information og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookies forsvinde.
  Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægs-ID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter en dag.
 • Indlejret indhold fra andre websteder
  Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den
  besøgende har besøgt et andet websted.
  Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.
 • Analyseværktøj.
  Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab anvender Google Analytics på vores websted. Alle data er anonymiseret og anvendes udelukkende med henblik på fejlrapportering af sider og links, som ikke virker, således at vi kan optimere og forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret, samt fremgå af nedenstående revisionshistorik. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Revisionshistorik:

 Version  Note  Dato  Redigeret af:
1   Første udgave 6. sept. 2018   Bestyrelsen
2   Revidering 18. dec. 2019   Bestyrelsen
3   Revidering 29. apr. 2021   Bestyrelsen
4   Revidering 02,juli 2023   Bestyrelsen