Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Chakoten — Dansk Militærhistorisk Selskab

Introduktion.

Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab er møde­fo­rum for mil­itærhis­torisk inter­esserede i bre­dest mulige for­stand. Sel­sk­a­bet er hjem­me­hørende i Rødovre Kom­mune.
Sel­sk­a­bets for­mål er at være sam­lingsst­ed for mil­itærhis­torisk inter­esserede og frem­stillere, bemalere og sam­lere af fig­ur­er, mod­eller samt sam­lere af mil­i­taria og hermed beslægt­ede    emn­er.
Vores hjemme­side er: https://www.chakoten.dk.

Kontaktoplysninger for den persondataansvarlige.

Kon­tak­t­per­son: Otto Steen Jensen
CVR: — 31148448
Mail: chakoten.kasserer@gmail.com
Web­site: www.chakoten.dk

Vores behandling af dine personoplysninger.

Vi reg­istr­erer de per­son­o­plysninger, du selv afgiv­er ved ind­meldelse i Sel­sk­a­bet eller ved brug af vores hjemme­side. End­videre reg­istr­erer og eventuelt offentlig­gør vi nød­vendi­ge per­son–     
 oplysninger i forbindelse med delt­agelse i Sel­sk­a­bets aktiviteter. Per­son­o­plysninger opbe­vares fortroligt og sikkert på elek­tro­n­isk medie.
Sel­sk­a­bets pri­vatlivspoli­tik dik­ter­er, at dine oplysninger kun bliv­er brugt til at kunne levere     
  Sel­sk­a­bets tidsskrift, som fak­tureringsadresse i forbindelse med kontin­gent­be­tal­ing, til at    reg­istrere medlem­san­tal samt til at kunne besvare hen­ven­delser til Sel­sk­a­bet via vore forskel­lige kon­tak­t­for­mu­la­rer.

Tidsfrister for sletning/opbevaring.

Vi gem­mer per­son­o­plysninger så længe, det er nød­vendigt af lovmæs­sige, admin­is­tra­tive,     
 sta­tis­tiske eller his­toriske grunde.

Dine rettigheder efter Persondataforordningen.

Du har en række særlige ret­tighed­er efter Per­son­dataforord­nin­gen, når vi behan­dler 
 per­son­o­plysninger om dig:
• Ret­ten til at blive oplyst om behan­dlin­gen af data
• Ret­ten til ind­sigt i egne per­son­o­plysninger
• Ret­ten til berigtigelse
• Ret­ten til slet­ning
• Ret­ten til begræn­sning af behan­dling
• Ret­ten til dat­a­porta­bilitet (udlev­er­ing af data i et struk­tur­eret, almin­deligt anvendt og 
      mask­inelt læs­bart for­mat)
• Ret­ten til ind­sigelse

Du kan gøre brug af dine ret­tighed­er, herun­der gøre ind­sigelse mod vores behan­dling, ved at hen­vende dig til os. Vores kon­tak­to­plysninger find­er du øverst i tek­sten.
Hvis du f.eks. hen­ven­der dig med en anmod­ning om at få ret­tet eller slet­tet dine per­son–  oplysninger, under­søger vi, om betingelserne er opfyldt, og gen­nem­før­er i så fald ændringer eller slet­ning så hur­tigt som muligt.
Alle oven­stående ret­tighed­er håndteres manuelt ved hen­ven­delse til vores per­son­da­ta-
ans­varlige.
Du kan altid ind­give en klage til en databeskyt­telses­til­syns­myn­dighed, f.eks. Datatil­synet. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

Oplysninger, som vi videregiver.

Vi videre­giv­er ikke per­son­lige oplysninger til trediepart uden dit sam­tykke. Per­son­o­plysninger videre­gives aldrig til markeds­føring.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder.

Vi gen­nemgår regelmæs­sigt, at vi over­hold­er vores egen per­son­dat­apoli­tik. Vi over­hold­er også adskil­lige selvreg­ulerende sikker­hed­spoli­tikker. Når vi mod­tager formelle skriftlige klager,     
kon­tak­ter vi afsenderen for at følge op på kla­gen. Vi samar­be­jder med de rel­e­vante lov­givende myn­dighed­er, f.eks. Datatil­synet om at løse klager om over­førsel af per­son­lige data, som vi ikke kan løse direk­te med vores brugere.

Ændringer.

Vores pri­vatlivspoli­tik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine ret­tighed­er i hen­hold til denne pri­vatlivspoli­tik uden dit udtrykke­lige sam­tykke. Eventuelle ændringer af denne     
  pri­vatlivspoli­tik angives på denne side, og hvis der sker væsentlige ændringer, vil vi gøre opmærk­som på dem via E‑mail.

Brugen af Chakotens hjemmeside.

V bestræber os på til enhver tid at stille vores hjemme­side og dens ind­hold til rådighed for brugerne, men vi kan ikke garan­tere, at adgan­gen til denne hjemme­side vil være uaf­brudt, pålidelig eller fejl­fri. Vi for­be­hold­er os ret til efter eget skøn at nægte brugere adgang til vores hjemme­side eller dele af denne uden varsel. Vi kan desværre ikke påtage os at yde indi­vidu­el ser­vice til brugere af vores hjemme­side.

I videst muligt omfang tilladt ved lov fraskriv­er Chakoten, dens bestyrelse, medlem­mer og samar­be­jdspart­nere sig ans­varet for skad­er, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med bru­gen af vores hjemme­side, oplysningerne på hjemmes­i­den eller man­glende oper­abilitet og tilgæn­ge­lighed på hjemmes­i­den, eller i forhold til ind­hold­et. Denne ans­vars­fraskriv­else gælder for alle skad­er af enhver art, herun­der (uden begræn­sning) direk­te og indi­rek­te skad­er eller følgeskad­er, tab af data, indtægt eller fort­jen­este, tab af eller skade på ejen­dom og i forhold til tred­jeparts krav.

Vilkår og betingelser i forbindelse med medlem­skab af Chakoten og/eller brug af hjemmes­i­den er under­lagt og for­tolkes i overensstem­melse med dan­sk ret, og eventuelle tvis­ter skal     
behan­dles ved de danske dom­stole.

Informationssikkerhed.

Vi arbe­jder mål­ret­tet for at beskytte hjemmes­i­den mod uau­toris­eret adgang, ændring, offentlig­gørelse eller ødelæggelse af oplysninger, som vi lagr­er.
• Medi­er
Hvis du uploader billed­er til hjemmes­i­den, bør du und­lade at uploade billed­er med indle­jrede lokalitets­da­ta (EXIF GPS) inklud­eret. Besø­gende på hjemmes­i­den kan down­loade og udtrække alle lokalitets­da­ta fra billed­er på hjemmes­i­den.
• Cook­ies
Vi anven­der de cook­ies, som Word­Press installerer som en stan­dard.
Hvis du skriv­er en kom­men­tar på vores web­st­ed, kan du vælge at gemme dit navn, E‑mail-adresse og web­st­ed i cook­ies. Disse er til din bekvem­me­lighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriv­er end­nu en kom­men­tar. Disse cook­ies hold­barhed er et år.
Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind med på dette web­st­ed, vil vi opsætte en midler­tidig
cook­ie for at afgøre, om din brows­er accepter­er cook­ies. Denne cook­ie inde­hold­er ikke nogle per­son­lige data og fjernes, når du lukker browseren.
Når du log­ger ind, vil vi opsætte en række cook­ies og gemme din login-infor­ma­tion og dine valg af skær­mvis­ning. Login cook­ies hold­er i to dage, og skær­m­valg cook­ies hold­er i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login cook­ies forsvin­de.
Hvis du redi­ger­er eller udgiv­er en artikel, vil en yderligere cook­ie blive gemt i din brows­er. Denne cook­ie inde­hold­er ikke nogle per­son­lige data og opgiv­er sim­pelthen indlægs-ID på den artikel, du lige har redi­geret. Den udløber efter en dag.
• Indle­jret ind­hold fra andre web­st­ed­er
Artik­ler på dette web­st­ed kan inde­holde indle­jret ind­hold (f.eks. video­er, billed­er, artik­ler osv.). Indle­jret ind­hold fra andre web­st­ed­er opfør­er sig på nøjagtig samme måde, som hvis den
besø­gende har besøgt et andet web­st­ed.
Disse web­st­ed­er ind­sam­ler måske data om dig, bruger cook­ies, indle­jr­er ekstra tred­jeparts sporing, og overvåger din inter­ak­tion med dette indle­jrede ind­hold, heri­b­landt at spore din inter­ak­tion med indle­jret ind­hold, hvis du har en kon­to og er logget ind på det web­st­ed.
• Analy­seværk­tøj.
Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab anven­der Google Ana­lyt­ics på vores web­st­ed. Alle data er anonymis­eret og anven­des udelukkende med hen­blik på fejl­rap­por­ter­ing af sider og links, som ikke virk­er, således at vi kan opti­mere og forbedre brugernes oplevelse af
hjemmes­i­den.

Revi­sion­shis­torik:

 Ver­sion  Note  Dato  Redi­geret af:
1  Første udgave 6. sept. 2018  Bestyrelsen