Vedtægter

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab

Vedtægter

 HKH Prins Joachim er Selskabets protektor

 

NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

Selskabets navn er Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab.

§ 2 Hjemsted

Selskabets hjemsted er Rødovre Kommune. Selskabets adresse fastsættes af bestyrelsen.

§ 3 Formål

Selskabets formål er at være samlingssted for militærhistorisk interesserede og fremstillere, bemalere og samlere af figurer, modeller samt hermed beslægtede emner.

MEDLEMSFORHOLD

§ 4 Optagelse

1. Enhver person, der viser interesse for Selskabets formål, kan optages. Ønske om optagelse fremsættes skriftligt over for bestyrelsen.

 2. Bestyrelsen kan afvise at optage en ansøger som medlem af Selskabet, hvis ansøgerens holdninger eller handlinger skønnes at kunne skade Selskabet eller dets enkelte medlemmer.

 3. Afslag skal skriftligt meddeles ansøgeren. Afslag kan indbringes for den førstkommende generalforsamling.

§ 5 Selskabets aktiviteter

I overensstemmelse med Selskabets formål afholder Selskabet jævnligt møder og afvikler aktiviteter om fælles emner, samt udgiver tidsskriftet Chakoten og andre publikationer.

§ 6 Interessegrupper

1. Der kan inden for Selskabets rammer oprettes grupper for medlemmer, der ønsker at være fælles om interesser inden for Selskabets formål.

2. Den enkelte gruppe meddeler bestyrelsen sin eksistens, interesseområde og antal medlemmer. Der aftales virke og beføjelser med bestyrelsen.

§ 7 Medlemmernes pligter

Det påhviler medlemmerne at respektere Selskabets formål og vedtægter og påse, at Selskabets aktiviteter afholdes under forhold, som ikke belaster Selskabets omdømme.

§ 8 Kontingent

 1. Kontingent opkræves årligt.

 2. Beløbet, som er fastsat på det forudgående års generalforsamling, forfalder til betaling den 1. februar.

3. Udmeldelse af Selskabet skal ske skriftligt og har virkning fra modtagelsen, med mindre anden dato angives. Der foretages ikke tilbagebetaling af kontingent ved udmeldelse.

4. Restance udover 14 dage efter påkrav betragtes som udmeldelse.

§ 9 Eksklusion

 Et medlem, hvis handlinger eller udtalelser er til skade for enkeltmedlemmers eller Selskabets omdømme, kan ekskluderes af en enstemmig bestyrelse. Eksklusionen kan indbringes for den førstkommende generalforsamling.

SELSKABETS LEDELSE

§ 10 Generalforsamling

1. Den øverste myndighed i Selskabet er generalforsamlingen.

2. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes årligt i april måned.

3. Indkaldelse til generalforsamlingen foretages skriftligt af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal bekendtgøres for samtlige medlemmer og skal indeholde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,

 • dagsorden for generalforsamlingen,

 • forslag til behandling,

 • bestyrelsens beretning,

 • revideret årsregnskab,

 • budget for indeværende år.

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være Selskabet i hænde inden pr. 1. februar. Bestyrelsen påser, at forslag, der er modtaget rettidigt efter indkaldelsen, bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om Selskabets aktiviteter i det forløbne år.

Pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Pkt. 4: Fremlæggelse af forslag til budget for det indeværende kalenderår og for kontingent for det            følgende kalenderår..

Pkt. 5: Fremlæggelse af eventuelle forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 8: Eventuelt.

 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Alle medlemmer har stemmeret. Fuldmagter skal forelægges dirigenten.

8. Afstemning foretages ved håndsoprækning, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal iværksættes, hvis ét medlem kræver det.

§ 11 Valg

1. Generalforsamlingen vælger præsidenten, 3-5 bestyrelsesmedlemmer,1 suppleanter samt revisor og revisorsuppleant.

2. Alle medlemmer kan opstille til valg, dog skal den enkelte kandidat indstilles af mindst 2 medlemmer. Opstilling af det pågældende medlem skal oplyses dirigenten, inden generalforsamlingen foretager valg.

3. Alle vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12 Selskabets daglige ledelse

 1. Selskabets daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 2. Selskabets bestyrelse består af præsidenten, samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en vicepræsident, en kasserer og en sekretær.

3. Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør.

4. Selskabets bestyrelse skal varetage Selskabets interesser og udføre sit arbejde i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagne beslutninger samt i overensstemmelse med en forretningsorden, som vedtages af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen træffer afgørelse med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er præsidentens stemme afgørende.

6. Selskabets bestyrelse skal føre en protokol indeholdende underskrevne referater over trufne beslutninger på bestyrelsesmøderne.

7. Der afholdes bestyrelsesmøde, når dette findes påkrævet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

8. Selskabets præsident repræsenterer Selskabet udadtil, med mindre bestyrelsen beslutter, at det er mere hensigtsmæssigt, at et andet medlem af bestyrelsen eller af Selskabet varetager denne repræsentation.

9. Intet medlem af bestyrelsen eller Selskabet kan foretage væsentlige økonomiske dispositioner, eller forpligte Selskabet på anden vis, uden at et flertal af bestyrelsen har vedtaget dette på et bestyrelsesmøde.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen.

2. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når:

 • mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer, eller

 • mindst 50 af Selskabets medlemmer, eller

 • 1/3 af Selskabets medlemmer, begærer dette.

3. Begæring om ekstraordinær generalforsamling skal være skriftlig med angivelse af begrundelse.

4. Bestyrelsen drager omsorg for, at en sådan ekstraordinær generalforsamling bliver indkaldt til afholdelse senest 30 dage efter modtagelse af begæringen.

5. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes til samtlige medlemmer, og skal som minimum indeholde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afholdelse af generalforsamlingen,

 • begrundelse og dagsorden for generalforsamlingen,

 • forslag til behandling.

6. Forslag, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, skal skriftligt være Selskabet i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen påser, at forslag, der er modtaget rettidigt efter indkaldelsen, bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

ØKONOMISKE FORHOLD

§ 14 Regnskab

1. Selskabet tegnes af præsident og kasserer i forening eller af præsidenten og et andet bestyrelsesmedlem i forening. Bestyrelsen skal sikre, at der foretages løbende registrering og afstemning af Selskabets indtægter og udgifter i overensstemmelse med god bogføringsskik, samt at Selskabets midler anvendes i overensstemmelse med det på generalforsamlingen fremlagte budget.

2. Bestyrelsen skal på Selskabets ordinære generalforsamling aflægge regnskab for perioden 1. januar til 31. december samt fremlægge et budget for indeværende år.

§ 15 Selskabets midler

1. Selskabets midler skal anbringes på konto i et pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.

2. Selskabets reservekapital skal altid udgøres af mindst kr. 10.000.

3. Bestyrelsen kan ikke uden generalforsamlingens samtykke disponere over midler, hvorved Selskabets reservekapital bliver mindre end i stk. 2. angivet.

§ 16 Revision

1. Revisor påtegner årsregnskabet og fører tilsyn med, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Selskabets vedtægter.

2. Revisor gennemgår både årligt og løbende kassebøger og bilag, foretager kasseeftersyn og følger i det hele god revisionsskik.

ANDRE FORHOLD

§ 17 Selskabets opløsning

1. Selskabet kan opløses, såfremt dette besluttes af en generalforsamling, og kun såfremt beslutningen træffes af mindst 3/4 af Selskabets medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

2. Generalforsamlingen tager beslutning om Selskabets formue og øvrige ejendele.

3. En ændring af denne § sker kun, såfremt mindst 1/3 af Selskabets medlemmer beslutter en sådan. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 18 Vedtægternes ikrafttræden

Disse vedtægter er vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 4. april 1998 og revideret på Selskabets ordinære generalforsamlinger den 14. april 2004, den 18. april 2009, den 11. april 2012. og den 5. april 2017.

Underskrevet af dirigenten og den valgte bestyrelse