Vedtægter

Chakoten — Dansk Militærhistorisk Selskab

Vedtægter

 HKH Prins Joachim er Sel­sk­a­bets protektor

 

NAVN OG FORMÅL

§ 1 Navn

Sel­sk­a­bets navn er Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab.

§ 2 Hjemsted

Sel­sk­a­bets hjem­st­ed er Rødovre Kom­mune. Sel­sk­a­bets adresse fast­sættes af bestyrelsen.

§ 3 Formål

Sel­sk­a­bets for­mål er at være sam­lingsst­ed for mil­itærhis­torisk inter­esserede og frem­stillere, bemalere og sam­lere af fig­ur­er, mod­eller samt hermed beslægt­ede emner.

MEDLEMSFORHOLD

§ 4 Optagelse

1. Enhver per­son, der vis­er inter­esse for Sel­sk­a­bets for­mål, kan optages. Ønske om optagelse frem­sættes skriftligt over for bestyrelsen.

 2. Bestyrelsen kan afvise at optage en ansøger som medlem af Sel­sk­a­bet, hvis ansøgerens hold­ninger eller han­dlinger skønnes at kunne skade Sel­sk­a­bet eller dets enkelte medlemmer.

 3. Afs­lag skal skriftligt med­de­les ansøgeren. Afs­lag kan ind­bringes for den førstk­om­mende generalforsamling.

§ 5 Selskabets aktiviteter

I overensstem­melse med Sel­sk­a­bets for­mål afhold­er Sel­sk­a­bet jævn­ligt møder og afvikler aktiviteter om fælles emn­er, samt udgiv­er tidsskriftet Chakoten og andre publikationer.

§ 6 Interessegrupper

1. Der kan inden for Sel­sk­a­bets ram­mer oprettes grup­per for medlem­mer, der ønsker at være fælles om inter­ess­er inden for Sel­sk­a­bets formål.

2. Den enkelte gruppe med­del­er bestyrelsen sin eksis­tens, inter­esseom­råde og antal medlem­mer. Der aftales virke og befø­jelser med bestyrelsen.

§ 7 Medlemmernes pligter

Det påhvil­er medlem­merne at respek­tere Sel­sk­a­bets for­mål og vedtægter og påse, at Sel­sk­a­bets aktiviteter afholdes under forhold, som ikke belaster Sel­sk­a­bets omdømme.

§ 8 Kontingent

 1. Kontin­gent opkræves årligt.

 2. Belø­bet, som er fast­sat på det forudgående års gen­er­al­for­sam­ling, for­falder til betal­ing den 1. februar.

3. Udmeldelse af Sel­sk­a­bet skal ske skriftligt og har virkn­ing fra mod­tagelsen, med min­dre anden dato angives. Der fore­tages ikke tilbage­be­tal­ing af kontin­gent ved udmeldelse.

4. Restance udover 14 dage efter påkrav betragtes som udmeldelse.

§ 9 Eksklusion

 Et medlem, hvis han­dlinger eller udtalelser er til skade for enkeltmedlem­mers eller Sel­sk­a­bets omdømme, kan eksklud­eres af en enstem­mig bestyrelse. Eksklu­sio­nen kan ind­bringes for den førstk­om­mende generalforsamling.

SELSKABETS LEDELSE

§ 10 Generalforsamling

1. Den øver­ste myn­dighed i Sel­sk­a­bet er generalforsamlingen.

2. Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling afholdes årligt i april måned.

3. Ind­kaldelse til gen­er­al­for­sam­lin­gen fore­tages skriftligt af bestyrelsen sen­est 14 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gens afholdelse.

4. Ind­kaldelsen til gen­er­al­for­sam­lin­gen skal bek­endt­gøres for samtlige medlem­mer og skal indeholde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afhold­else af generalforsamlingen,

 • dag­sor­den for generalforsamlingen,

 • forslag til behandling,

 • bestyrelsens beretning,

 • rev­ideret årsregnskab,

 • bud­get for inde­værende år.

5. Forslag, der ønskes behan­dlet på gen­er­al­for­sam­lin­gen, skal skriftligt være Sel­sk­a­bet i hænde inden pr. 1. feb­ru­ar. Bestyrelsen pås­er, at forslag, der er mod­taget ret­tidigt efter ind­kaldelsen, bek­endt­gøres for medlem­merne sen­est 8 dage før generalforsamlingen.

6. Den ordinære gen­er­al­for­sam­ling har føl­gende dagsorden:

Pkt. 1: Valg af dirigent.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning om Sel­sk­a­bets aktiviteter i det for­løb­ne år.

Pkt. 3: Frem­læggelse af det rev­iderede reg­n­skab til godkendelse.

Pkt. 4: Frem­læggelse af forslag til bud­get for det inde­værende kalen­derår og for kontin­gent for det            føl­gende kalenderår..

Pkt. 5: Frem­læggelse af eventuelle forslag.

Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlem­mer og suppleanter.

Pkt. 7: Valg af revi­sor og revisorsuppleant.

Pkt. 8: Eventuelt.

 7. Gen­er­al­for­sam­lin­gen er beslut­nings­dygtig uanset antallet af frem­mødte medlem­mer. Alle medlem­mer har stem­meret. Fuld­magter skal forelægges dirigenten.

8. Afstemn­ing fore­tages ved hånd­so­prækn­ing, og beslut­ninger træffes ved sim­pelt fler­tal. Skriftlig afstemn­ing skal iværk­sættes, hvis ét medlem kræver det.

§ 11 Valg

1. Gen­er­al­for­sam­lin­gen væl­ger præsi­den­ten, 3–5 bestyrelsesmedlemmer,1 sup­plean­ter samt revi­sor og revisorsuppleant.

2. Alle medlem­mer kan opstille til valg, dog skal den enkelte kan­di­dat ind­stilles af mindst 2 medlem­mer. Opstill­ing af det pågældende medlem skal opl­y­ses diri­gen­ten, inden gen­er­al­for­sam­lin­gen fore­tager valg.

3. Alle vælges for ét år ad gan­gen. Gen­valg kan finde sted.

§ 12 Selskabets daglige ledelse

 1. Sel­sk­a­bets daglige ledelse vare­tages af bestyrelsen.

 2. Sel­sk­a­bets bestyrelse består af præsi­den­ten, samt 3–5 bestyrelsesmedlem­mer. Bestyrelsen udpeger af sin midte en vicepræsi­dent, en kasser­er og en sekretær.

3. Bestyrelsen udpeger en ans­var­shavende redaktør.

4. Sel­sk­a­bets bestyrelse skal vare­tage Sel­sk­a­bets inter­ess­er og udføre sit arbe­jde i overensstem­melse med gen­er­al­for­sam­lin­gens ved­tagne beslut­ninger samt i overensstem­melse med en for­ret­ning­sor­den, som ved­tages af bestyrelsen.

5. Bestyrelsen træf­fer afgørelse med almin­deligt fler­tal. I til­fælde af stem­me­lighed er præsi­den­tens stemme afgørende.

6. Sel­sk­a­bets bestyrelse skal føre en pro­tokol inde­hold­ende under­skrevne refer­ater over trufne beslut­ninger på bestyrelsesmøderne.

7. Der afholdes bestyrelses­møde, når dette find­es påkrævet, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlem­mer for­langer det.

8. Sel­sk­a­bets præsi­dent repræsen­ter­er Sel­sk­a­bet udadtil, med min­dre bestyrelsen beslut­ter, at det er mere hen­sigtsmæs­sigt, at et andet medlem af bestyrelsen eller af Sel­sk­a­bet vare­tager denne repræsentation.

9. Intet medlem af bestyrelsen eller Sel­sk­a­bet kan fore­tage væsentlige økonomiske dis­po­si­tion­er, eller forpligte Sel­sk­a­bet på anden vis, uden at et fler­tal af bestyrelsen har ved­taget dette på et bestyrelsesmøde.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling kan ind­kaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen.

2. Ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal ind­kaldes, når:

 • mindst 1/3 af bestyrelsens medlem­mer, eller

 • mindst 50 af Sel­sk­a­bets medlem­mer, eller

 • 1/3 af Sel­sk­a­bets medlem­mer, begær­er dette.

3. Begæring om ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal være skriftlig med angivelse af begrundelse.

4. Bestyrelsen drager omsorg for, at en sådan ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling bliv­er ind­kaldt til afhold­else sen­est 30 dage efter mod­tagelse af begæringen.

5. Ind­kaldelse til ekstra­ordinær gen­er­al­for­sam­ling skal udsendes til samtlige medlem­mer, og skal som min­i­mum indeholde:

 • angivelse af dato, tid og sted for afhold­else af generalforsamlingen,

 • begrun­delse og dag­sor­den for generalforsamlingen,

 • forslag til behandling.

6. Forslag, der ønskes behan­dlet på den ekstra­ordinære gen­er­al­for­sam­ling, skal skriftligt være Sel­sk­a­bet i hænde sen­est 14 dage før gen­er­al­for­sam­lin­gen. Bestyrelsen pås­er, at forslag, der er mod­taget ret­tidigt efter ind­kaldelsen, bek­endt­gøres for medlem­merne sen­est 8 dage før generalforsamlingen.

ØKONOMISKE FORHOLD

§ 14 Regnskab

1. Sel­sk­a­bet teg­nes af præsi­dent og kasser­er i foren­ing eller af præsi­den­ten og et andet bestyrelsesmedlem i foren­ing. Bestyrelsen skal sikre, at der fore­tages løbende reg­istrering og afstemn­ing af Sel­sk­a­bets indtægter og udgifter i overensstem­melse med god bogføringsskik, samt at Sel­sk­a­bets midler anven­des i overensstem­melse med det på gen­er­al­for­sam­lin­gen frem­lagte budget.

2. Bestyrelsen skal på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling aflægge reg­n­skab for peri­o­den 1. jan­u­ar til 31. decem­ber samt frem­lægge et bud­get for inde­værende år.

§ 15 Selskabets midler

1. Sel­sk­a­bets midler skal anbringes på kon­to i et penge­in­sti­tut eller i børsnoterede obligationer.

2. Sel­sk­a­bets reservekap­i­tal skal altid udgøres af mindst kr. 10.000.

3. Bestyrelsen kan ikke uden gen­er­al­for­sam­lin­gens sam­tykke disponere over midler, hvorved Sel­sk­a­bets reservekap­i­tal bliv­er min­dre end i stk. 2. angivet.

§ 16 Revision

1. Revi­sor påteg­n­er årsreg­n­sk­a­bet og før­er tilsyn med, at reg­n­sk­a­bet er aflagt i overensstem­melse med Sel­sk­a­bets vedtægter.

2. Revi­sor gen­nemgår både årligt og løbende kasse­bøger og bilag, fore­tager kasseefter­syn og føl­ger i det hele god revisionsskik.

ANDRE FORHOLD

§ 17 Selskabets opløsning

1. Sel­sk­a­bet kan opløs­es, såfremt dette besluttes af en gen­er­al­for­sam­ling, og kun såfremt beslut­nin­gen træffes af mindst 3/4 af Sel­sk­a­bets medlem­mer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

2. Gen­er­al­for­sam­lin­gen tager beslut­ning om Sel­sk­a­bets for­mue og øvrige ejendele.

3. En ændring af denne § sker kun, såfremt mindst 1/3 af Sel­sk­a­bets medlem­mer beslut­ter en sådan. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 18 Vedtægternes ikrafttræden

Disse vedtægter er ved­taget på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling den 4. april 1998 og rev­ideret på Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­linger den 14. april 2004, den 18. april 2009, den 11. april 2012. og den 5. april 2017.

Under­skrevet af diri­gen­ten og den val­gte bestyrelse