Foreninger

Foreninger der beskæftiger sig med mil­itærhis­to­rie — enten som bog­lig inter­esse, inter­esse for fig­ur­er, eller restau­rering af køretø­jer. Lev­ende his­to­rieformidling (reen­act­ment) er sin egen kat­e­gori.

kbh-befæstning

Køben­havns Befæst­nings­foren­ing er en para­ply for ven­neforeningerne og reen­ac­tor­erne på Vestvold­en og Tune-still­in­gen, samt arrangør af Befæst­nings­da­gen.

danskmilitariaforening Dan­sk Mil­i­taria Foren­ing

flags_of_Denmark Vort danske søstersel­skab. Udgiv­er Mil­i­taria-Nyt og har mange lokal-afdelinger.

Klub_logo_Milklub

flags_of_Denmark Mil­itærkøretøjs-klubben har lokalafdelinger i alle lan­dets region­er.

figurkrigsspil

flags_of_Denmark Dan­sk sel­skab med årligt fig­urkrigsspilstræf på Tøjhus­museet.

BMSS

flags_of_United-Kingdom  Vort britiske søstersel­skab — med særlig fokus på fig­ur­er

sotcw

flags_of_United-Kingdom Soci­ety of Twen­ti­eth Cen­tu­ry Wargamers — britisk fig­urkrigsspils­sel­skab

zf2

flags_of_Germany Klio — ånds­beslægtet tysk sel­skab for fig­ur­er

vhs_logo

flags_of_Denmark Vort søstersel­skab, som vi del­er pro­tek­tor med

vmslogowithineclipse

flags_of_United-Kingdom Sel­skab for studi­et af det britiske imperi­ums hærstyrk­er

norskselskab

flags_of_Norway Norsk søstersel­skab med mange lokalafdelinger

sortkrudt

flags_of_Denmark Sortkrudt — sam­menslut­nin­gen af sortkrudtsskyt­ter i Dan­mark. Mange links til lokale foreninger!

sabretache

flags_of_France La Sabre­tache  vort franske søstersel­skab

ipms_head_online

flags_of_Denmark Den danske afdel­ing af Inter­na­tion­al Plas­tic Mod­el­ers Soci­ety

DMKF

flags_of_Denmark Dan­sk Mil­itærhis­torisk Køretøjs-Foren­ing

BSTH

flags_of_Denmark Besæt­telses­tid­shis­torisk Sel­skab for Thy og Vester Han­herred

gillelejegruppen

flags_of_Denmark Restau­rering af køretø­jer fra besæt­telses­ti­den

Ubaadsforening

flags_of_Denmark Dan­sk Ubåds­foren­ing