Den Danske Hær i 1813

Aux­il­iærko­rpset og allian­cen med Frankrig

01, 3. Jydske Inf. Reg., 1813, tegnet af Chr. Würgler Hansen
3die Jydske Infanterie Regiment 1813, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Udstilling, Rødovre bibliotek november 2013

Udstill­in­gen, der blev præsen­teret i et antal mon­tr­er, havde til for­mål at markere 200 året for afs­lut­nin­gen af den dan­sk-franske alliance og at vise Sel­sk­a­bets særlige ind­sigt i felt­to­get i det nord­tyske område fra august til decem­ber 1813. Det skete gen­nem frem­læggelse af egne pro­duk­tion­er samt gen­stande i pri­vate­je, der alle skil­drede felt­to­get og den mil­itære alliance.

Jydske Regiment Lette Dragoner, løjtnant 1813
Løjtnant i Jydske Regiment Lette Dragoner 1813, tegnet af Svend Højberg Nielsen

 

Det udstillede bibragte oplysninger om især det danske hjælpeko­rps men også om de allierede franske enhed­er og i det hele taget om den dan­sk-franske forbindelse under Napoleon­skri­gene.

Således fokuserede udstill­in­gen på krigshan­dlingerne i 1813, men trak sam­tidig lin­jer tilbage til det dan­sk-franske samar­be­jde efter det britiske angreb på Dan­mark-Norge i 1801 og frem til afståelsen af Norge i 1814.

Udstill­ingsini­tia­tivet kan ses i for­læn­gelse af Sel­sk­a­bets udstill­ing Glimt fra kri­gen på Sjæl­land 1807, der fandt sted i 2007 i Danske Banks hov­ed­sæde og på Fred­eriks­berg Slot.

Yderligere kan ini­tia­tivet ses i sam­men­hæng med det arbe­jde, som redak­tio­nen af tidsskriftet Chakoten har udfold­et om udgivelse af det sær­num­mer om felt­to­get i 1813, der blev udgivet i 2013. 

15-Danskerne-i-Sehested-tegnet-af-Chr.-Würgler-Hansen Danskerne i Sehested, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Se Finn Hill­moses bille­dreportage fra udstill­in­gen på Rødovre Bib­liotek.