Bestyrelsen

BESTYRELSEN.

Hans Chr. Wolter, præsident.

H.C.Wolter
E‑mail: bhwolter@gmail.com
Tlf: +45 5338 9309

Ole Thureholm, vise-præsident. 

E‑mail: ole.thureholm@gmail.co
Tlf: +45 4126 5781

Steen Jensen, kasserer / medlemsservice.

Steen Jensen kasserer MHS 2

E‑mail: chakoten.kasserer@gmail.com
Mobil +45 2290 2856

 Aleksander Haug, sekretær.

E‑mail: historieformidling@gmail.com

Simon Bering Papousek, bestyrelsesmedlem.

E‑mail: sibepa@gmail.com

 Henrik Denman, ansvarshavende redaktør.

H. Denman
Rør­mosen 23, 2. tv. 4000 Roskilde
Tlf.: +45 2294 1956
E‑mail: henrik.denman@mail.dk

Kim Andreassen, bestyrelsessuppleant.

 

 

ARKIVAR

Finn Thors­en Hansen

Finn TH 1

 

WEBMASTER

Lars Erik Kristensen

fbt

E‑mail: webmaster@chakoten.dk

LAY-OUT TIDSKRIFTET CHAKOTEN

Finn Hillmose

REVISORER

Marianne Sass Petersen, revisor

E‑mail: revisor@chakoten.dk

Alan Bo Richter, revisorsuppleant

KONSULENT

T. Snorrason

RØDOVREGAARD

Kirkesvinget 1, 2600 Rødovre, tlf. 36 37 87 10
rk@rk.dk

Selskabets persondatapolicy:

1. Fra den 25. maj 2018 får hele Europa en ny fælles lov om behan­dling af per­son­da­ta: Per­son­dataforord­nin­gen. For­målet med den nye lov­givn­ing er at styrke beskyt­telsen af enkelt­per­son­ers per­son­lige oplysninger.
2. De væsentlig­ste ændringer i per­son­dataforord­nin­gen er, at man som medlem af Sel­sk­a­bet har ret til at anmode om ind­sigt, berigtigelse eller slet­ning af sine per­son­o­plysninger. Medlem­merne har også ret til at mod­sætte sig behan­dlin­gen af disse oplysninger eller få behan­dlin­gen af disse begrænset.
3. Såfremt behan­dlin­gen af per­son­o­plysningerne er baseret på medlem­mets sam­tykke, har man til enhver tid ret til at tilbagekalde sit sam­tykke. Medlem­met har end­videre ret til at mod­tage de per­son­o­plysninger, man selv har afgivet, i et struk­tur­eret, almin­deligt anvendt og maskin­læs­bart for­mat.
4. Per­son­dataforord­nin­gen er rel­e­vant for medlem­merne, da de har afgivet per­son­lige oplysninger (mailadresse, postadresse og tele­fon­num­mer) til Chakoten, i forbindelse med at de meldte dig ind i sel­sk­a­bet. Sel­sk­a­bets pri­vatlivspoli­tik dik­ter­er, at per­son­o­plysninger kun vil blive brugt til at levere Sel­sk­a­bets blad, som fak­turerings adresse i forbindelse med kontin­gent­be­tal­ing og til at holde styr på, hvor mange medlem­mer sel­sk­a­bet har. Per­son­o­plysninger vil på intet tid­spunkt blive videre­givet til tredie part.
5. Ønsker medlem­merne at vide mere – eller har de spørgsmål, er man velkom­men til at kon­tak­te sel­sk­a­bets sekretær eller kass­er.

 

OPDATERET 29. maj 2018