Figur & model fremstilling

fremstilling

Mod­erne støbe­forme i met­al fra fir­maet Nürn­berg­er Meisterzinn

Frem­still­ing af fig­ur­er foregår i stor udstrækn­ing kom­mer­cielt men også pri­vat og indi­vidu­elt. Hov­ed­ma­te­ri­alerne for den færdi­ge fig­ur er tin, resin (som flere af Sel­sk­a­bets medlem­mer frem­stiller), samt plas­tik. Fig­ur­type­r­ne er den flade og den rund­mas­sive modelfigur.

Spørg os endelig til råds — flere medlem­mer har erfar­ing med form­frem­still­ing og med den rette leg­ering. Vi kan anbe­fale tre gange 60 pro­cent tin og en gang typemet­al inde­hold­ende anti­mon er erfar­ingsmæs­sigt opti­mal ved en smeltetem­per­atur på 300 grad­er celcius.