Chakoten 75 års jubilæumsudstilling

 

Velkom­men til den virtuelle jubilæum­sud­still­ing i anled­ning af Sel­sk­a­bets 75-års jubilæum som føl­ger efter de store fysiske udstillinger.

De sen­este var:

  • 50 års jubilæum­sud­still­ing på Tøjhus­museet i 1994.
  • Krig og Kærlighed på Anneberg i 1997.
  • Glimt fra kri­gen på Sjæl­land 1807 på Fred­eriks­berg Slot og i Danske Bank, Hov­ed­sædet i 2007.
  • Spanierne i Dan­mark i 200 år i 2008. Van­dreud­still­ing på Hol­bæk Muse­um, Museet på Kold­inghus, Lan­ge­lands Muse­um og Roskilde Museum.
  • Slaget om Anholt 1811 i 2011 på Anholt.
  • Den Danske Hær i 1813. Aux­il­iærko­rpset og allian­cen med Frankrig på Rødovre Bib­liotek i 2013.

Udstill­in­gen vis­er eksem­pler på arbe­jder med uni­forms- og his­to­rieplanch­er, mod­el­pro­duk­tion  og bema­l­ing. Desu­den præsen­ta­tion og brug ved krigsspil samt aktiviteter inden for his­to­rie-formidling. Alt ud fra inter­essen for at gen­sk­abe his­toriske peri­oder eller episoder.

Mange medlem­mer har ydet en stor ind­sats inden for de tre udval­gte fagom­råder. Udstill­in­gen vis­er Sel­sk­a­bets virke, og vi håber, at den vil bane vej for øget inter­esse for militærhistorie.

Hans Chr. Wolter

 

                                     Klik her eller på Logo for at se Jubilæum­sud­still­in­gen 

Da udstill­in­gen gør brug af at åbne Links og Gal­lerier på seper­ate sider/faneblade kan du her finde vejled­ning i hvor­dan du anven­der faneblade i din brows­er:  Klik her