1914-Gladsaxefortet

 1914-Gladsaxefortet

”1914-Grup­perne” er som én inter­esseg­ruppe opret­tet efter § 6 i vedtægterne for Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab, samt aftal­en om grup­pernes virke af decem­ber 2013.

Ideen bag ”1914-Grup­perne” er at man gen­nem arrange­menter og offentlig med­virken, visu­alis­er­er peri­o­den 1914–1918 for deri­gen­nem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens ind­sæt­telse ved Køben­havns Befæst­ning – ved forterne på Nord­fron­ten og på Vestvolden.

”1914-Grup­perne” består af to selvstændi­ge grupper:

  • Sikringsstyrken på Vestvolden
  • 1914-grup­pen på Gladsaxefortet

De to grup­per admin­istr­erer og gen­nem­før­er arrange­menter efter egne bestemmelser.

Pro­gram for Befæst­nings­da­gen 2019

Læs også vores artik­ler om Glad­sax­e­fortet, og se billed­er fra vores tidligere arrangementer: