Da Gladsaxefortet kom på bykortet

Da Gladsaxefortet kom på bykortet

Den 29. sep­tem­ber tonede Glad­sax­e­fortet frem i mange Glad­saxe­borg­ers bev­id­s­thed, da Befæst­nings­da­gen 2013 fold­ede sig ud i og foran Fortet, arran­geret i samar­be­jde mellem det lokale Hjem­meværn, der har til huse på Fortet, og Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab. For­tiden mødte nutiden.

Dagen start­ede med parade og flaghe­js­ning — af Fortets splitflag.

Ved indgan­gen til området blev de besø­gende mødt af Hjem­meværns­folk i fuldt cam­ou­flageud­styr og starten af lejr­gaden viste en udstill­ing fra det mod­erne Hjemmeværn.

Fire ordon­nanser iklædt den gam­le FDF-uni­form M/1902, uddelte løbes­edler til alle besø­gende børn med en opfor­dring til at ”melde sig til tjen­este og få en soldaterbog”.
Efter ind­skrivn­ing hos kor­po­ral Holme kunne de bevæge sig rundt i sol­dater­lejren anno 1914 og på Fortet, hvor der var fordelt opgaver, der alle relaterede til sol­dater­liv på ”sikringsstyrkens tid”.

Man kunne smage sol­dater­nes mad (ølle­brød, fedtemad­der og hvidtøl) eller købe kaffe, soda­vand og kage på Koge­plad­sen, prøve at blæse på sig­nal­horn, veje en granat tele­fonere med felt­tele­fo­nen samt besøge Sikringsstyrkens udstillinger.

På Batail­lio­nens Forbind­ingsplads kunne de besø­gene få smin­ket sår og blive forbundet.

Dagens øvrige pro­gram bød på rund­vis­ning på Fortet, hvor der kun er offentlig adgang — denne ene dag om året.

Kon­cert i strålende sol­skin af Hjem­mevær­nets musikko­rps ”Nord­sjæl­land.”

To gange i løbet af dagen var der demon­stra­tioner af dati­dens mulighed for at kom­mu­niker­er hur­tigt og kvikt over større afs­tande — lige fra lys- og flagsig­na­ler­ing over brevduer, hornsignaler, udlagt felt­tele­fon til cykelordonnans.