Kildesamlinger og resurser

Der er efter­hån­den mange mil­itærhis­toriske kilde­sam­linger på net­tet, og mange resurs­er, fyldt med billed­er og infor­ma­tion. Her bringer vi et udvalg som vore egne medlem­mer har brugt i deres projekter.

orlogsbasen

flags_of_Denmark Orlogs­basen — dig­i­tal sam­ling udviklet af Rigsarkivet, Orlogsmuseet og det ned­lagte Mari­nens Bibliotek.

armadania

flags_of_Denmark Vaaben­shis­torisk Sel­sk­abs dig­i­tale museum

afvopen1

flags_of_United-Kingdom Et dig­i­talt muse­um med kampvognsmodeller

freikorpsDanmark

flags_of_Denmark Friko­rps Dan­marks historie

britishempiretitle

flags_of_United-Kingdom Britisk mil­itærhis­torisk over­sigts­side, med uniformsgallerier.

NapoleonOnline

flags_of_Germany Sam­ling af kilder og billed­er til Napoleonstiden.

Uniformology

flags_of_United-Kingdom  Udførlig guide til britiske uni­former igen­nem århundrederne.

vestvolden

Fortress-scandinavia

 flags_of_United-Kingdom Søren Øster­gaards frem­ra­gende side om Køben­havns Befæst­ning inkl. Tunestill­in­gen, og om Dan­marks kyst­forter, inklu­siv den tyske Sikringsstill­ing Nord.

wadschier

 Ole Laursen-Wad­schi­er har udar­be­jde to fan­tastiske databaser.

I data­basen Hæren, gar­ni­sion­er og chefer find­es en søg­bar over­sigt over danske reg­i­menter inden­for infantri og rytteri.

I data­basen Offi­cer­er og enhed­er under adels- og enevælden find­es en søg­bar over­sigt over  ene- og adelsvældens offi­cer­er og enhed­er. Denne del af mate­ri­alet er stil­let til rådighed af pro­fes­sor i his­to­rie Gun­nar Lind.

Logo 1807

In His­to­ri­ams side om Køben­havns Bombardement

englandskrigene

  Side om Eng­land­skri­gene, lavet til undervisningsbrug.

1864

  Por­tal for mærkedage og arrange­menter i forbindelse med jubilæet.

FlaadensHistorie

 flags_of_United-Kingdom Pri­vat hjemme­side for flå­dens historie.

Danisharmyvehicles

flags_of_United-Kingdom Pri­vat hjemme­side om danske militærkøretøjer.

Tanks!

flags_of_United-Kingdom Abso­lut ALT om kam­pvogne før den Kolde Krig.

Grønradio

flags_of_Sweden Grön Radio — alt om de svenske, mil­itære radiostationer.

LA6NCA

flags_of_United-Kingdom Helge Fylkes side om især tyske WWII-radio­er, og radio-udstyr fra den Kolde Krig.