Gammeldags tinfigurer og plastfigurer

Men­nes­ket har frem­stil­let skulp­tur­er af sig selv og af dyr helt tilbage i præhis­torisk tid. Ler og sten var det tilgæn­gelige mate­ri­ale, men da man beg­y­n­dte at udvin­de met­aller af jor­den støbte man blandt andet små fig­ur­er i bly og tin. Således har man fun­det tin­fig­ur­er fra klas­sisk græsk og romer­sk tid.

Senere blev sol­dater­fig­uren brugt af kon­gelige børn til at lære krigstak­tik og i midten af 1800-tal­let slog tin­fig­uren så igen­nem som leg­etøj. Nu kunne den nem­lig masseproduceres.

Omkring 1920 tog tin­fig­urens his­to­rie en ny vend­ing i det fig­ur­erne blev mere real­is­tiske og med større kun­st­ner­isk kvalitet. De blev mere his­torisk og anatomisk kor­rek­te og vak­te dermed sam­ler­in­ter­esse blandt vok­sne entusiaster.

Tin­sol­dater fandtes i tre udførelser: Den run­de­mas­sive – der er en tro kopi af virke­lighe­den, Den halvrunde eller halvflade der var decideret leg­etøj og så flad­fig­uren, der  er mil­lime­ter tynd med et relief ofte af meget høj kun­st­ner­isk kvalitet.

Nuti­dens leg­etøjs­fig­ur­er af plas­tic har deres rød­der i tin­sol­dat­en. At den kaldtes “sol­dat” beror på at de første fig­ur­er — eller i det mind­ste fler­tal­let af dem – var udformet som sol­dater i en mang­foldighed af arméer, som drenge­børn leg­ede krigslege med. Efter­hån­den skabte man også civil­fig­ur­er samt vilde og tamme dyr, cirkusartis­ter, dagligt liv fra både samtid og for­tid. Tidligere gen­er­a­tioner leg­ede med disse bly- eller tin­fig­ur­er frem til 1930’erne, da andet mate­ri­ale såsom Elas­tolin og Line­ol sup­plerede met­allerne. I midten af 1900 tal­let kom så plas­tik­sol­dater­ne som også omfat­tede cow­boys og indianere.

Ældre tin­fig­ur­er samt Elas­tolin- og Line­olfig­ur­er, der start­ede som leg­etøj (blandt børn i alle aldre) er siden gået hen og blevet et sam­ler­ob­jek­ter, der han­dles til endog meget høje priser.

Hvert ulige år holdes ver­dens største tin­fig­ursmesse i den syd­tyske mid­de­lalder­by Kulm­bach, hvor man find­er tin­fig­ur­er og dens pro­du­cen­ter, han­dlere, byt­temarked­er, sam­lere og bøger om emnet.

Inspiration – Hvordan det startede

Fladfiguren og dens historie

Tekno Tinfigurer

Brigader Tinfigurer

Britains Tinfigurer

Blenheim Models Tinfigurer

Hvilke-figurer ?