Historieformidling på museer.

His­to­rieformidling, re-enact­ment eller “Liv­ing-His­to­ry”. Ja, kært barn har mange navne. Når his­toriske begiven­hed­er eller peri­oder — civile som mil­itære — skal illus­tr­eres og gøres lev­ende og nærværende er musernes udstill­ingsmon­tre og planch­er ikke altid nok. En flot og vel­skrevet bog om dan­sk land­brug i slut­nin­gen af 1800’årene er ikke at for­agte, men hvor­for ikke tage en tur på Fri­landsmuseet nord for Køben­havn? Her kan man træde direk­te ind i peri­o­den — eller hva’ med Sagn­lan­det Lejre hvor man kan opleve jer­nalder men­nes­ket i sit naturlige miljø.

Således gen­sk­abes indtryk fra vore his­to­rie. Ikke med pås­tanden om at være et 100% sandt billede, men et velun­der­bygget bud på hvor­dan den give peri­ode eller begiven­hed er for­lø­bet. Til glæde for de der delt­ager aktivt og til inspi­ra­tion for de der oplever arrangementet.

Herun­der et par link til begiven­hed­er på Tøjhuset (Krigsmuseet), hvor flere forskel­lige  his­to­riegrup­per delt­age, herun­der medlem­mer af Selskabet.

Muse­ums­besøg er altid en overve­jelse værd, både her­hjemme og på rejs­er i udlan­det. Herun­der find­er du links til adskil­lige spæn­dende og oplevelses­rige museumsbesøg.

      Rejsebreve & Feltrapporter fra Museer