Den danske Sikringsstyrke på Vestvolden 1914–1918

Sikringsstyrken på Vestvolden

 

Pro­gram for Befæst­nings­da­gen 2019

1914-Grup­pen, ”Sikringsstyrken på Vestvold­en”, arbe­jder med visu­alis­er­ing og lev­en­degørelse af tiden omkring den 1. Ver­den­skrig. Ind­sæt­telsen af hæren i og omkring forsvaret af Køben­havn, samt ind­kaldelsen af den såkaldte ”Sikringsstyrke”.
Under hele krigspe­ri­o­den 1914 til 1918, var i alt godt 75.000 mand ind­kaldt for at opretholde og sikre Dan­marks neu­tralitet, og hov­ed­parten af disse var udsta­tioneret på Vestvold­en, ved Forterne omkring Køben­havn, samt i Tune-still­in­gen der var anlagt mellem Roskilde og Køge.

I ”Sikringsstyrken” arbe­jder vi hov­ed­sagelig omkring Vestvold­en og det genopførte Artiller­ima­gasin i Rødovre. Vi er især aktiv i forbindelse med Befæst­nings­da­gen – der afholdes hvert år den sid­ste søndag i sep­tem­ber. I samar­be­jde med Oplevelses­cen­ter Vestvold­en og Rødovre kom­mune, etableres en Feltle­jr i området ved det gam­le Hvissinge Bat­teri, hvor livet og atmos­færen fra tiden omkring Sikringsstyrken og ”før ver­den gik amok” kan genopleves.

Har du inter­esse for mil­itærhis­to­rie og lyst til at være med til at fortælle his­to­rien om Sikringsstyrken, så skal du være velkom­men. Vi er altid glade for at kunne byde nye medlem­mer med ind i “Sikringsstyrken på Vestvolden”.

Vi delt­ager også i andre aktiviteter med rela­tion til peri­o­den omkring århun­dredes beg­y­n­delse og står altid til rådighed for arrange­menter der pass­er ind i vores periode.
Hen­ven­delser vedr. Sikringsstyrken kan rettes til:
Chris­t­ian Raun: c.raun@webspeed.dk Cap­tain af Artilleri­et, Afsnitschef.
Steen Jensen: jensen.ottosteen@gmail.com Stab­sser­gent, Frontkommandoen.

Se billed­er fra tidligere gen­nem­førte arrangementer: