Befæstningsdagen 2014 på Gladsaxefortet

Befæstningsdagen 2014 på Gladsaxefortet

100-året for Sikringsstyrkens indkaldelse – dansk forsvar i 100 år

Dagen start­ede kl. 11.00 med parade, flaghe­js­ning på Fortet og velkomst til brigade­gen­er­al Peer Sander Rouf, stab­schef for Hjemmeværnet.

Et af Befæst­nings­da­gens nye tilt­ag var Hærhjem­mevær­nets tam­burko­rps ”Storstrøm­men”, fra Vord­ing­borg Gar­ni­son, der inden paraden kom marcherende fra ”Grøn­negaard” – det gam­le batal­lion­shoved­kvarter i 1914 – og ned til Fortet, hvor de efter paraden spillede for de fremmødte.

Et andet nyt ind­slag var Mil­itærkøretøjs-Klubben fra Næstved, der med sine køretø­jer og udstill­ing repræsen­terede tiden omkring og lige efter 2. verdenskrig.

Hærhjem­meværndis­trikt ”Nord­sjæl­lands Musikko­rps” gav atter i år kon­cert ved middagstid.

End­nu et nyt ind­slag var Hærhjem­mevær­nets His­toriske Sam­ling, der i tre pavil­lon­er viste Hærhjem­mevær­nets historie.

Nyt på lejr­plad­sen var ”kanon­fo­tografen” anno 1900.

1914-grup­pen/Glad­sax­e­fortet havde opstil­let sin lejr­plads med udstill­ing af sol­datens udrust­ning samt forbind­ingsplad­sen, der havde fået en større udstill­ing med med­i­cinkiste og lægeinstrumenter.

Koge­plad­sen var som altid beman­det, og der var gang i kap­ta­jn Valen­tin­ers koges­pand. Koge­plad­sen har tre funk­tion­er, dels er det her, man kan smage sol­datens mad, en af sol­dater­bo­gens opgaver, dels er der salg af kaffe og kage til pub­likum og sidst men ikke mindst, kaffe, kage og gul­lasch til de aktive delt­agere i Befæstningsdagen.

Der blev hur­tigt kø ved bor­det, hvor kor­po­ral Holme udskrev sol­dater­bøger, og så gik turen for børnene rundt på lejr­plad­sen, for at løse bogens forskel­lige opgaver og prøve ”sol­dater­livet” på tipold­e­fars tid: sol­datens mad skulle smages og kom­pag­ni­hun­den find­es, der skulle blæs­es i sig­nal­horn, snakkes i felt­tele­fon og mors­es med blin­klanterne, og slut­telig kunne man få smin­ket sår og blive for­bun­det på forbindingspladsen.

Dagens sid­ste store pro­gram­punkt var sig­naløvelsen hvor hærens sig­nalmi­dler på Sikringsstyrkens tid blev demon­str­eret, hornsignal, lyssig­nal, blin­klanterne, sig­nalflag, brevduer, felt­tele­fon cykelor­don­nans og som noget nyt også en melderyt­ter, der i drag­o­nuni­form red ind på plad­sen for at afle­vere sin ordremelding.

På Befæst­nings­da­gen blev Glad­sax­e­fortets nye udstill­ing åbnet. Den fortæller i tre afdelinger: Fortets his­to­rie, Hærhjem­mevær­nets his­to­rie og Hjorte­springskom­pag­ni­ets historie.

Hjem­mevær­net havde opstil­let sin oplysningspavil­lon i starten af lejr­plad­sen og demon­str­erede nogle gange i løbet af dagen det mod­erne forsvars kun­nen i simulerede angreb på Fortet.