Gladsaxedagen 2014

Gladsaxedagen 2014

Lørdag den 23. august del­tog medlem­mer fra 1914-grup­pen/Glad­sax­e­fortet, i den årlige Glad­saxedag i en bod sam­men med Hjem­mevær­nets ”Hjorte­springskom­pag­ni”.
For­målet med 1914-grup­pens delt­agelse var at reklamere for den kom­mende Befæst­nings­dag, Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab og det nyligt udkomne Gladsaxehæfte.
Vores største attrak­tion denne dag var et mil­itært kort fra 1914, hvor vi havde indteg­net de 45 km. skyt­te­grav og 110 km. pigtråd, der den­gang gen­nem­skar området, det lykkedes for mange, at finde ud af, hvor deres bolig var plac­eret i dag, og om de havde haft en skyt­te­grav i baghaven.