Kategoriarkiv: Aktuelt

Generalforsamlingen flyttes til 6. maj

Den 20. marts 2020

Kære medlem,

Da de indførte midlertidige ændringer i forsamlingsfriheden forventes at bestå i endnu nogen tid, afholdes vor generalforsamling ikke den 1. april men den 6. maj 2020 kl. 19.15.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen afholdes ud fra det angivne ind­hold i ind­kaldelsen som udsendt med Chakoten 75/1, s. 22–24.
Børs og anvis­ningssalg gen­nem­føres ligeledes som tidligere med­delt i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen

Det annon­cerede fore­drag af Poul Grooss fly­ttes fra den 6. maj til afhold­else snarest muligt derefter.

Da der kan opstå en sit­u­a­tion, hvor gen­er­al­for­sam­lin­gen må udsky­des yderligere i tid, opfor­dres alle til at holde sig ori­en­teret på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil her om fornø­dent give yderligere infor­ma­tion­er.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

Chakoten Nyhedsbrev #6/2020

Anvis­ningssalg i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen, den 1. april 2020

Kære medlem.

Som bek­endt afholdes et minde anvis­ningssalg i forbindelse med den forestående Gen­er­al­for­sam­ling, den 1. april 2020.

Som tidligere med­delt vil gen­nem­førelsen af Gen­er­al­for­sam­lin­gen — og dermed anvis­ningssal­get, være afhængig af om vi under de givne forhold kan få adgang til Rødovre­gaard, der indtil videre er lukket i overensstem­melse med sund­hedsmyn­dighed­ernes anvis­ninger.

Indtil andet med­de­les plan­læg­ger vi dog på at gen­nem­før­er arrange­mentet. Du kan der­for finde lis­ten over anviste lots ved­hæftet denne mail. 

 

Down load Anvis­ningsliste: Down­load lis­ten

Chakoten Nyhedsbrev #5/2020

Da svensken bankede på Københavns dør

(Carl­stad — Foto fra Det Kgl. Bib­liotek)

I disse dage banker en ube­hagelig virus på vores hov­ed­dør, men for ca. 360 år siden var det en helt anden trussel som bankede på vore døre — nem­lig svensken med Kong Carl X Gus­tav i spid­sen for sin hær. Der er mange som har skrevet om selve kam­p­en om både Køben­havn og resten af riget men denne tekst kigges lidt nærmere på den bele­jrings lejr som Carl X Gus­tav etablered uden for Køben­havns mure

Læs mere her