Kategoriarkiv: Aktuelt

Chakotens Nyhedsbrev #9/2019

Befæst­nin­gens Dag, den 29 sep­tem­ber

Så kom vi godt ind i okto­ber, årets sid­ste efterårsmåned. For nogle af sel­sk­a­bets medlem­mer bety­der det en vel over­stået Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og Glad­sax­e­fortet.

På Vestvold­en var arrange­ment i år hen­lagt til selve vold­en, hvor Dobbeltkaponiere ved pkt. XII og den nordlige Sky­dtsstill­ing i Hvissinge Bat­teri var besat med Fod­folk og Artilleris­ter. Efter i mange år at have nydt godt af et sol­rigt efterårsve­jr, havde vi i år en lidt mere grå dag med bland­et sol og sky­er.

Godt besøgt arrange­ment – og meget spæn­dende for pub­likum at komme inden­for i den gam­le kaponier­er.

2019 Foto Finn Hill­mose © 
       

       

Anvis­ningssalg, den 2 okto­ber
i okto­ber er der tra­di­tion for at vi afhold­er anvis­ningssalg. Således også i år, hvor rigtig mage medlem­mer havde fun­det vej til Rødovre­gaard hvor vi om afte­nen kl 19.30 åbnede sal­get. Der var som altid mange gode og spæn­dende bøger, herun­der en række værk­er der var udgået af Forsvarets bib­liotek samt fra pri­vate sam­linger.

Næste møde

Næste møde i sel­sk­aber bliv­er den 6. novem­ber, det sid­ste ordinære møde inden vi træder ind i julemåne­den og tra­di­tio­nen tro afhold­er Julemøde med Årskonkur­rence. Emnet for afte­nens fore­drag er det tyske kyst- og luft­forsvars bat­teri i Alle­shave i Sejerø Bugten, ved Søren Ped­er­sen.

Julemøde, den 7. decem­ber  kl. 18.30 på Rødovre­gaard.

Menu­en er i år Flæskesteg med rød­kål og brune kartofler. Tilmeld­ing til kasser­eren sen­est den 22. novem­ber.
Årskonkur­ren­cen afvikles som altid med 10 kat­e­gori­er der præmieres, samt kat­e­gorien ”Uden for Konkur­rence” hvor hvad som helst af fig­ur­mæs­sig eller mIl­itærhis­torisk tilsnit kan udstilles. Detal­jer om kat­e­gori­erne kan find­es i Chakoten nr. 2 fra juni måned.

Boganmeldelse: Den røde brænding.

Ny bog fortæller om den danske ind­sats før, under og efter D‑dag.

Af Simon Bering Papousek

Inden for det sen­este års tid er der udkom­met en stribe bøger omhan­dlende danskeres bidrag til den vestal­lierede ind­sats under Anden Ver­den­skrig. Det drejer sig blandt andet om ”Med vinger og våben” af Susanne Feier­skov (Gylden­dal, 2018), ”For Dan­marks fri­hed” af Mikkel Plan­nthin (Tur­bine, 2018) samt de to bøger om William S. Knud­sen, hen­holdsvise ”One Dol­lar Man” af Ole Søn­nich­sen (Lind­hardt og Ringhof/Storyhouse, 2019) og ”Big Bill” af Mar­tin Lund (Haase, 2019). Endelig skal nævnes denne bog: ”Den røde brænd­ing” af Jakob Tøtrup Kjærs­gaard (Tur­bine, 2019).

Kjærs­gaards bog adskiller sig en smule fra de øvrige titler, idet den udelukkende beskæftiger sig med dan­sk ind­sats under inva­sio­nen af Nor­mandi­et i 1944, Oper­a­tion Over­lord. I forordet kan læs­es, at ”for­målet med denne bog er at give læseren et over­skueligt og rigt illus­tr­eret billede af den danske ind­sats før, under og efter D‑dag, d. 6. juni 1944” (s. 9). For­målet opfyldes ved at give de danskere delt­agere en stemme gen­nem deres egne beretninger og brevene hjem.

Læs hele anmeldelse: Den røde brænd­ing — Bogan­meldelse af Simon Papousek

 

Chakotens Nyhedssbrev #9/2019

Befæstningen Dag, 29. september 2019

Igen i år afholdes der Befæst­nin­gens Dag – den sid­ste søndag i sep­tem­ber. Køben­havns gam­le befæst­ning, fra forterne i nord over Vestvold­en helt ned til Mosede fortet, slår dørene op og inviter­er inden for til en dag med oplevelser på den gam­le befæst­ning

       
Video: Bjørn Stein­er

Sel­sk­a­bet har i mange år, men sine to his­toriske formidlings­grup­per; Glad­sax­e­fortet og Sikringsstyrken på Vestvold­en, med­vir­ket til at der på det gam­le fort i Glad­saxe og langs Vestvold­en i Rødovre har været meget at se og opleve.

Således igen i år hvor der begge sted­er er fuld aktivitet mellem kl 11 og 16.

Gå ind på lin­ket herun­der og få det fulde pro­gram for dagen.

Velmødt — og god fornø­jelse.

Læs mere om Styrken på Glad­sax­e­fortet   og se Pro­gram­met for dagen

Læs mere om styrken på Vestvold­en         og se Pro­gram­met for dagen

Følg også lin­ket og læs artiklen om Glad­sax­e­fortet.

 

 

Stort Anvisningssalg — Onsdag den 02. oktober.

Husk at der i forbindelse med ons­dagsmødet er anvis­ningssalg

Mange gode mil­itærhis­toriske værk­er — nye som gam­le udgivelser — og fig­ur­er.

Kom friske og giv et bud

Se lis­ten over det udbudte