Kategoriarkiv: Aktuelt

Generalforsamling 2 juni + Anvisningssalg

Kære medlem af Chakoten — Dan­sk Mil­itærhis­torisk Selskab.

Som tidligere med­delt afhold­er Sel­sk­a­bet sin ordinære gen­er­al­for­sam­ling den 2. juni kl 19.15 på Rødovregaard.

Umid­del­bart efter gen­er­al­for­sam­lin­gen afhold­er vi, ganske som vi ple­jer, et Anvis­ningssalg med  mange spæn­dende bøger og en del inter­es­sante fig­ur­er 50 lots i alt.

Liste over de udbudte Lots kan down­load­es her:

Liste over anvis­ningssalg 2. juni 2021 (87 downloads) 

Alt er dog ikke ganske som det ple­jer. Restrik­tion­erne for hvor mange man må for­sam­les inden døre er ganske vist hævet, således at vi nu igen kan beg­y­n­de at gen­nem­føre vores møder. Men desværre er der stadig en række forhold vi skal iagt­tage; vi skal holde ind­byrdes afs­tand, spritte af og vaske hæn­der.

Der vil der­for ikke blive sol­gt smør­re­brød i forbindelse med afte­nens arrange­ment. Det er bestyrelsens vur­der­ing, at vi ikke har de fornødne faciliteter til af kunne gøre dette på betryggende vis.

Der vil dog som altid være kaffe, samt mulighed for at købe øl og vand.

På Sel­sk­a­bets vegne

Steen Jensen

 

 

 

 

 

 

Generalforsamling den 2. juni 2021 på Rødovregaard

Bestyrelsen har besluttet, at  den årlige generalforsamling afholdes den 2. juni på Rødovregaard klokken 19.15. Arrangementet afholdes i Kostalden.

Dørene vil være åbne fra klokken 18.00, og vi anmod­er om, at delt­agerne tager hen­syn til de gældende restrik­tion­er mht. afs­tand mv.

Dagens program:

1815–1900 vil der være Børssalg

1915–2015 gen­nem­føres Generalforsamling

Dag­sor­den ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sel­sk­a­bets aktiviteter i det for­løb­ne år
  3. Frem­læggelse af det rev­iderede reg­n­skab til godkendelse
  4. Fast­sæt­telse af kontingent
  5. Frem­læggelse af eventuelle forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlem­mer og suppleant
  7. Valg af revi­sor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

2015–2200 efter gen­er­al­for­sam­lin­gen vil der være Anvisningssalg.

Bestyrelsens beretning for 2020, samt rev­ideret reg­n­skab og forslag til bud­get for 2021, er at finde i mart­snum­meret af Chakoten (se side 24–25)

Med ven­lig hilsen

Simon Bering Papousek
Præsi­dent

Friske boganmeldelser — april 2021

I skrivende stund går vi mod lysere tider og hvor vi trods Coro­na-virussen  måske snart kan genop­tage vores ons­dagsmøder og ikke mindst få gen­nem­ført vores (flere gange) udskudte Generalforsamling.

Men det bety­der ikke at livet står stille i Sel­sk­a­bet. For rundt om i hjemmene pusles der stadig med små og store pro­jek­ter på arbe­jds­bor­dene eller der bliv­er tid til lidt god læs­ning i hyggekrogen.

Og med tanke på sid­st­nævnte har vores præsi­dent Simon Papousek for­fat­tet anmeldelser af et par bøger som måske er den næste der skal læs­es og nærstuderes.

(Klik på billed­erne fro at læse anmeldelsen af den enkelte bog)