Kategoriarkiv: Aktuelt

Chakotens Nyhedsbrev #3/2019

Så er vi snart ved at gå ind i februar måned og det er ved at være tid hvor vi igen skal mødes til en hyggelig klubaften på Rødovregård.

Onsdag den 6. februar. Kl 18.30 

Her vil vi præsen­tere et spæn­dende fore­drag: Hæren og de kemiske våben i 1920’erne,
ved vores sekretær i bestyrelsen; his­torik­er og mag.art. Alek­sander Haug.

Med udgangspunkt i arki­va­lier fra Rigsarkivet vil Alek­sander fortælle om, hvor­dan Gaskom­mis­sio­nen af 1922, Hæren tekniske Korps og en række enkelt­per­son­er i Krigsmin­is­teri­et op gen­nem 1920-erne forsøger at få ind­ført kemiske våben i hæren.
Dette arbe­jde trak tråde til såv­el det øvrige Skan­di­navien som Carls­bergs kemiske Lab­o­ra­to­ri­um — ja sågar til USA.
Alek­sander Haug har med stor ind­sigt skrevet om forsøget på at ind­føre kemiske våben i sit spe­ciale:  ”I Skyggen af Første Ver­den­skrig. Forsvaret og de Kemiske Våben i Mellemkrigsti­den, 1920–1935”.

På afte­nen vil som altid inden fore­draget, der starter 19.30, være tid til samvær og hygges­nak med de øvrige medlem­mer, samt gå på jagt i vores spæn­dende Børs-salg.

Hvis man ikke er medlem af Sel­sk­a­bet, er man altid velkom­men til at kikke inden for som gæst.

Årets første møde — 9. januar

Første møde den 9. jan­u­ar, var i van­lig stil et afs­lap­pet hyggemøde vor fik tid til at tale om alt mellem him­mel og jord, men ikke mindst hvad der ven­ter i det kom­mende år. Vores præsi­dent, Hans Chris­t­ian Wolter tog orden og gav en kort, men lev­ende præsen­ta­tion af bestyrelsens plan­er for Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum.

Sel­sk­a­bet har over årene vist sine kom­pe­tencer gen­nem forskel­lige udstill­ing af medlem­mernes fan­tastiske pro­duk­tion af fig­ur­er og dio­ra­maer. I et forsøg på at række læn­gere ud blandt inter­esserede, plan­lægges en virtuel udstill­ing via Sel­sk­a­bets hjemme­side.

Arbe­jdet har været i gang side for­som­meren 2018 og ikke blot ram­men men også ind­hold­et er ved at tage form. Udstill­in­gens hov­edem­n­er vil fokusere på uni­form­s­planch­er og de medlem­mer der ved deres kun­st­ner­iske evn­er har bidraget til denne særlige kun­st­form. Der ud over vil naturligvis mod­el­ler­ing og bema­l­ing af fig­ur­er samt bygn­ing af dio­ra­maer have en fremtræ­dende plads.

 

Aktiv his­to­rieformidling og sam­ling af mil­i­taria har i de senere år været et af de områder Sel­sk­a­bet favn­er og det vil der­for være naturligt også at inklud­ere dette i en udstill­ing der på smukkeste måde kan vise hvad og hvem Chakoten, Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab, er.

  

Et andet højde punkt i jubilæum­såret vil være vores 75 års jubilæums­fest, der afholdes på Rødovregård, den 24. august 2019. Detal­jer om fes­ten, tilmeld­ing m.v. vil blive omtalt i bladet og her på hjemmes­i­den.

 

Chakoten Nyhedsbrev #2/2019

dannebrogpaahalvstang

Det er med sorg at Chakoten har erfaret at en kæmpe blandt vore medlemmer Svend Nielsen er gået bort.                                                                                   1927 — 2018

Svend Nielsen er død – og Sel­sk­a­bet har mis­tet en af sine store fig­ur­malere og et dejligt men­neske. Svend var lær­er – over­lær­er. Og hvor må det have været inspir­erende at være hans elev, for han var utrolig vidende og kunne lev­ende fortælle anek­dot­er, som man ikke kunne finde i den almin­delige his­to­riebog.

Napoleon var Svends spe­ciale. Hans viden om den lille kor­po­ral gik langt videre end de flestes. Og han delte den gerne med os andre, lige­som han omsat­te den til de mest fan­tastiske dio­ra­maer. Ved julekonkur­rencerne vent­ede vi altid med spænd­ing på, hvad over­lær­eren havde med i papæsken.  Og man blev aldrig skuf­fet — men overvældet. En detal­jerig­dom der gjorde en svim­mel. Det gav næsten altid en 1.præmie i dio­ra­ma-klassen og ikke sjældent et ”Best in Show”!

Svend var elske­lig!  Altid pos­i­tiv og ven­lig – direk­te hyggelig at være sam­men med. Og så havde han humor. Ikke bare når han for­t­alte om Napoleon, men også i sine dio­ra­maer.                          Mange husker sikkert hans dio­ra­ma af Lille Køb­mager­gade efter englæn­dernes bom­barde­ment i 1807. Et dys­tert emne men midt i al elendighe­den vak­ler sko­mageren ud af ruinen med en flaske snaps, han har red­det og kig­ger man godt efter, kan man se, at lokum­met i går­den er nogen­lunde intakt, selvom taget er blæst af.
 Vi havde også altid stor moro med at finde Svends ”varemærke” i dio­ra­maerne: Rot­terne. På de udendørs dio­ra­maer havde han med usvigelig sikker­hed plac­eret en eller flere rot­ter – og de er alt­så meget små i 1:32.

Svend var meget kreativ, opfind­som og utra­di­tionel. I hans dio­ra­ma af pub­likum der beun­dr­er Davids store maleri Le sacre ser man de fleste fig­ur­er bagfra.  

Detal­jernes mester: I dio­ra­maet ”1815 Père la Vio­lette est retourne”  er der malet graf­fi­ti på en mur hvor Hon­neur et Patrie er skrevet over til Hor­reur et Patrie. En lille drillede­tal­je til dem, der har lært fran­sk.

I nogle år havde Sikringsstyrken på Vestvold­en stor glæde af Svends delt­agelse som fig­ur­maler. Mange inter­esserede flokkedes om Svends bord for at se mesteren i arbe­jde.

Vi vil savne Over­lær­er Nielsen rigtig meget.

Chris­t­ian Raun

                             

 

Chakotens Nyhedsbrev #1/2019

Så fik vi sagt farvel til 2018 og står her på tærsklen til 2019 der bliver et jubilæumsår for Chakoten og som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygninger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker der­for alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2019 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære his­to­rie.

Chakoten fylder 75 år og vi fejr­er i løbet af året begiven­heden med bl.a. en virtuel udstill­ing her på hjemmes­i­den om sel­sk­a­bets mang­foldige inter­ess­er og aktiviteter.

Af mil­itærhis­toriske aktiviteter i 2019, hvor Sel­sk­a­bet er med, skal blot nævnes nogle få:

  • His­toriske Dage i Øksne­hallen.
  • Sel­sk­a­bets Gen­er­al­for­sam­ling.
  • Krigshis­toris­tisk Fes­ti­val på Vestvo­ld­en.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.
  • Jubilæumsmid­dag for sel­sk­a­bets medlem­mer

Bræn­der du for Mil­itærhis­to­rie og savn­er du et sted med ligesind­ede uanset om
dine inter­ess­er er fig­ur- & mod­el­bygn­ing, krigsspil, reen­act­ment eller blot mil­itær
his­to­rie generelt er du altid velkom­men i Chakoten.

Du er velkom­men til at kikke inden­for som gæst og møde os på vore ons­dagsmøder på Rødovregård (Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Ons­dag den 9. jan­u­ar

Sæso­nen starter med hyggemøde

Tra­di­tio­nen tro starter sæso­nen med et hyggemøde. Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser.
Fortæl også gerne om, hvad du især sæt­ter pris på, og del oplysninger med de andre medlem­mer.
Bestyrelsen giv­er indlæg om en virtuel udstill­ing i jubilæum­såret.

I artikel serien om den Danske Flåde er afs­nit 5 — Tiden 1800–1815 klar på hjemmes­i­den og afs­nit 6 og afs­nit 7 er lige på trap­perne.

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.   Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.