Kategoriarkiv: Aktuelt

Julemødet den 5. december aflyses

Vores traditionsrige Julemøde aflyses.

Det er med stor beklagelse, at Sel­sk­a­bet må afl­y­se vores årlige Julemøde – og dermed også vores Årskonkur­rence 2020.

Henset til den øje­b­likke­lige Coro­na-sit­u­a­tion, og de af myn­dighed­erne anbe­falede restrik­tion­er, find­er bestyrelsen det ikke forsvarligt at gen­nem­føre mødet og konkur­ren­cen, således som vi er vant til.

Årskonkur­ren­cen vil dog blive gen­nem­ført – blot i en anden form end tidligere.

Årskonkur­ren­cen 2020 vil blive lagt op på Sel­sk­a­bets hjemme­side, hvor billed­er af de delt­a­gende fig­ur­er i de 8 fig­urkat­e­gori­er vil kunne beses. Kat­e­gorien Fra det hjem­lige skatkam­mer må desværre udgå. Via en mail funk­tion på hjemme­side vil sel­sk­a­bet medlem­mer, efter at have vur­deret billed­erne, kunne afgive en stemme på en fig­ur i hver kat­e­gori, samt ikke mindst en stemme på Best in Show.

Medlem­mer, der ønsker at delt­age i konkur­ren­cen, opfor­dres til at ind­sende et (og kun et) billede af den fig­ur, fig­ur­gruppe og dio­ra­ma, de måtte ønske at delt­age i årskonkur­ren­cen med. Der kan delt­ages med et billede i hver af de otte figurkategorier.

Årskonkur­ren­cen løber af sta­blen den 5. decem­ber 2020, og der kan efter­føl­gende stemmes frem til den 19. decem­ber 2020.

En mail med detal­jeret anvis­ning på, hvor­dan man kan fotografer­er sine fig­ur­er, hvorledes de skal navn­gives og hvor­dan man sender billed­erne til Sel­sk­a­bet, samt regler for stem­meaf­givelse m.m. vil tilgå alle medlem­mer inden længe.

Det er Bestyrelsens håb, at vi med dette ini­tia­tiv også når ud til de medlem­mer, der ikke tidligere har haft mulighed for at delt­age i Årskonkurrencen.

Første og anden præmien i hver kat­e­gori er som sæd­van­lig en flaske rød­vin. Præmien for Best in show er Sel­sk­a­bets plakette. Præmierne vil blive over­rakt vin­derne ved et møde i 2021. Vin­dere, der på grund af afs­tand ikke har mulighed for at delt­age i møderne, vil få præmien tilsendt.

Med ven­lig hilsen

Bestyrelsen

Møde onsdag d. 4. november aflyst

Det er med stor beklagelse at vi ser os nødsaget til at aflyse vort planlagte møde, onsdag den 4. oktober.

Dette skyldes de senest pålagte Covid-19 restriktioner, der ikke tillader offentlige forsamlinger over ti personer.

Om vi kommer til at aflyse yderligere møde vil afhænge af situationen og de restriktioner myndighederne pålægger samfundet.
Følg med her på Hjemmesiden eller vores Facebook side.

På bestyrelsens vegne

Simon Bering Papousek
Præsident