Amerikansk Borgerkrig, 1861–65

Den amerikanske Borgerkrig

Reen­act­ment – eller his­to­rieformidling — om den Amerikanske borg­erkrig fra 1861 til 1865, har i rigtig mange år være en kendt og elske hob­by og fritidsin­ter­esse i USA, hvor borg­erkri­gen jo stadig er en ikke uvæsentlig del af den amerikanske iden­titet. Men også i Europa, herun­der blandt andet i Dan­mark, har der i adskil­lige år været grup­per der på forskel­lige vis har dyr­ket deres inter­essen for borg­erkri­gen og ikke mindst miljøet omkring ind­van­dr­erne, de amerikanske pio­nere og nybyg­gere i midten af 1800’tallet.

I Dan­mark er Reen­act­ment af den amerikanske borg­erkrig siden 1997 været sam­let i forenin­gen Blue and Gray Amer­i­can Civ­il War Reen­ac­tors of Den­mark (BG ACWRoD). Forenin­gen omfat­ter i dag godt 60 aktive medlem­mer, der er sam­let i en række his­toriske enhed­er fra såv­el union­shæren i nord som de kon­føder­erede styrk­er i syd.

Union Army units. Con­fed­er­ate Army units.
15th Wis­con­sin Vol­un­teer Reg­i­ment of Infantry 16th Ten­nessee Infantry Regiment
1st US Sharpshooters 7th Ten­nessee Cavalry
Blazer’s Scouts (US Cavalry) Carnes’ Battery/Donelson’s Brigade
4th US Light Artillery Field Med­ical group
Provost Marshal’s office  

Forenin­gen forsøger årligt at gen­nem­før­er mindst et større arrange­ment – et Event – hvor man med udgangspunkt i his­toriske begiven­hed­er gen­sk­aber slag og træfninger – eller dele her­af – fra borg­erkri­gen. Antallet af delt­agere er naturligvis afgørende under disse Events og man prøver selvføl­gelig at tilpasse disse til de lokale forhold og de his­toriske begiven­hed­er, så delt­agerne får den bedst mulige oplevelse.

Reen­act­ment er nu ikke kun kampe og krudtrøg. En mindst lige så vigtig del af aktiviteterne er  indlevelse og udlevelse i tidspe­ri­o­den. Generelt er der i det danske miljø en rimelig tol­er­ance omkring hvor langt ind i tid­sån­den delt­agerne ønsker at gå. Generelt forsøger man at holde stilen, ikke kun på kamp­plad­sen med også i lejrene, hvor ind­kvar­ter­ing sker i telte og maden tilbere­des over åben ild. Enkelt over­nat­te såmænd blot på et uldtæppe under en åben presenning.
Kølesk­abe, koldt og varmt rindende vand må der kikke langt efter.

Som omtalt i indled­nin­gen er inter­essen for den amerikanske borg­erkrig også udbredt rund om i Europa. Der arbe­jdes da også i stor stil på tværs af lan­dene, idet såv­el tyske som svenske Reen­ac­tors delt­ager i danske Event og danske udø­vere delt­ager i Events i udlandet.

Delt­agelse i reen­act­ment er dog ikke uden udfor­dringer. Der er en del udstyr og udrust­ning der skal anskaffes. Man kan altid starte med at låne, men man ender ofte med at skulle ud og købe. Eller hvis man har de evn­er, selv sy uni­former og læder. En Mus­ket, orig­i­nal eller rep­li­ka, skal også købes. For ikke at tale om diverse tilladelse til at bruge og bære blankvåben, en våben­til­ladelse hvis man har en rep­li­ka Mus­ket – og så skal forenin­gen sikre sig tilladelser til salut­skyd­ning får mus­ket­ter og kanoner.

Man kan med rette spørge hvad der få en europæer — ja, en dansker for den sags skyld, til ikke bare at inter­essere sig for den amerikanske borg­erkrig, men også at ville leve sig ind i den tid. Både Europa og Dan­mark har i samme peri­ode så megen his­to­rie og mass­er af kon­flik­ter man kunne tage fat på. De Slesvigske Krige blandt andet, men også Storbri­tan­niens kolonikrige og Preussens aggres­sive ekspan­sion over for Østrig og Frankrig.

Udover inter­essen for USA’s his­to­rie og alt hvad der hør­er med af west­ern- og pio­nerro­man­tik, så er ind­van­dr­erne fra Skan­di­navien og Dan­mark især, et vigtigt ele­ment for de danske Reen­ac­tors. Mange skan­di­naver del­tog i borg­erkri­gen, især på union­ssi­den, idet mange have slået sig ned i del­stater­ne i det  nordlige midt-vesten; Wis­con­sin, Illi­nois, Iowa og Min­neso­ta.  Tidligt i kon­flik­ten opstiller del­stater­ne i såv­el nord som syd, friv­il­lige reg­i­menter hvor bl.a. 15th Wis­con­sin Vol­un­teer Reg­i­ment of Infantry er et af dem. Over 1000 skan­di­naver, her­af mange nord­mænd, lod sig hverve til reg­i­mentet, hvis chef var Hans Chris­t­ian Heg, en 32-årig nord­mand fra Buskerud i Norge.