Garderhøjfortet Krigsfestival 2014

Garderhøjfortet Krigsfestival 2014

Reportage af Villy Lorich

Min for­vent­ning til Garder­høj­fortets Krigs­fes­ti­val var vist sat lidt højt. Jeg havde håbet på et større frem­møde af de forskel­lige tidspe­ri­oder, men der var trods alt en god spred­ning set i lyset af at der også var gang i den på Kastellet.
Det første der mødte mig, var en gruppe amerikanske køretø­jer fra 2. Ver­den­skrig, men efter min smag var der for mange mod­erne ting fremme, som de nok skulle have gemt lidt væk. Den ene gruppe var “Big Red One — Swe­den.” De havde tin­gene  i orden.
Lige ved siden af dem var plac­eret Jægerko­rp­sr-een­ac­tor­er med alt deres nye isenkram, godt sat op og meget ven­lige til at svare på spørgsmål.
Lidt læn­gere henne havde Oplevelses­cen­ter Vestvold­en og Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­abs “Sikringsstyrke” opstil­let en lejr. De havde virke­lig sat alle sejl til med mand­sk­ab­stelte og felthos­pi­tal samt udstill­ing af våben og udstyr — og de var klar til at svare på alt. Godt gået.

Så kom West­front 1916. Det var ikke nogen stor opsæt­ning, men det er jo også en forholdsvis ny gruppe. De havde præsen­terede uni­former og våben, hvilket blev for­t­alt med humor og anek­dot­er af his­torik­er Kaare Johan­nessen, en frem­ra­gende formidler.

Og ja, så kom der så en sal­gs­stand med mil­itært udstyr, som blev bestyret af Michael Mosegaard.
Videre på min rund­tur kom Reg­i­ment 24, en gruppe som viste Friko­rps Dan­mark  og man må sige at de gør noget ud af det. Derefter kom der en lille gruppe ital­ienske Bergsalieri under 2. Ver­den­skrig, de var ikke så mange, men de viste trods alt flaget.
Nede på for plad­sen ved Fortets indgang havde Reg­i­mentet, en reen­ac­ter­gruppe med tyske sol­dater fra 2. Ver­den­skrig  indret­tet en vagt­stue igen med en hel del gode effek­ter, og med klare svar til alle.
Fortet er flot restau­r­eret med meget af den gam­le indret­ning, hvilket jeg synes er imponerende — det kunne vi godt bruge på Masnedøfortet.
I et af rummene var der en udstill­ing med tidens udrust­ning og forskel­lige uni­former og våben som Frantz Nielsen havde udlånt til anled­nin­gen. Rigtig godt sat op.
Alt i alt en god dag med gode venner.