Forfatterarkiv: Steen Jensen

Generalforsamlingen flyttes til 6. maj

Den 20. marts 2020

Kære medlem,

Da de indførte midlertidige ændringer i forsamlingsfriheden forventes at bestå i endnu nogen tid, afholdes vor generalforsamling ikke den 1. april men den 6. maj 2020 kl. 19.15.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen afholdes ud fra det angivne ind­hold i ind­kaldelsen som udsendt med Chakoten 75/1, s. 22–24.
Børs og anvis­ningssalg gen­nem­føres ligeledes som tidligere med­delt i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen

Det annon­cerede fore­drag af Poul Grooss fly­ttes fra den 6. maj til afhold­else snarest muligt derefter.

Da der kan opstå en sit­u­a­tion, hvor gen­er­al­for­sam­lin­gen må udsky­des yderligere i tid, opfor­dres alle til at holde sig ori­en­teret på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil her om fornø­dent give yderligere infor­ma­tion­er.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

Chakotens Nyhedsbrev #4/2020

Den 12. marts 2020

Kære medlem,

Statsmin­is­teren har på sit pressemøde den 11. marts 2020 kl. 20.30 med­delt, at den anlagte strate­gi forår­saget af Coro­n­avirus nu er at forsinke spred­nin­gen i Dan­mark mest muligt.
Som et af ele­menterne i denne strate­gi opfor­dres foreninger til at ind­stille fysiske møder, og Rødovre­gaard har som et resul­tat her­af med­delt at holde lukket indtil mandag den 30. marts 2020.

Af hen­syn til vore medlem­mer og Sel­sk­a­bet føl­ger bestyrelsen naturligvis denne strate­gi, og er der­for opmærk­som på, at ved lukn­ing af vort møde­lokale på Rødovre­gaard i en læn­gere peri­ode end indtil den 30. marts 2020, kan det blive umuligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling som annon­ceret i tidsskriftet.

På nuværende tid­spunkt fastholdes den 1. april som dato for gen­er­al­for­sam­ling på Rødovre­gaard.

Bestyrelsen føl­ger nøje udviklin­gen og vil via Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og brug af e‑mails holde medlem­merne ori­en­terede om afhold­else af gen­er­al­for­sam­ling 2020.

Anvend der­for Sel­sk­a­bets hjemme­side og jeres mail­boks.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

Særnummer 2019

Særnummer af Chakoten

Sær­num­mer af Chakoten udgivet i anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum,

Gen­nem denne udgivelse gør Sel­sk­a­bets æresmedlem, Claus Mogensen et stort udvalg af nyere og kul­turhis­torisk værdi­fulde og unikke uni­form­s­planch­er tilgæn­gelige. En gruppe af førende danske uni­forms­maleres liv og levned portræt­teres med stor omhu og indlevelse. Sam­lin­gen af uni­form­s­planch­er er udval­gt, således at de sam­men­lagt vis­er spænd­vid­de i såv­el faglig som kun­st­ner­isk for­måen.

Sær­num­meret er udlev­eret til Sel­sk­a­bets medlem­mer, men kan nu erhverves af inter­esserede ved hen­ven­delse til Sel­sk­a­bets kasser­er.  Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com
Sær­num­meret koster 90,- kr. plus eks­pedi­tion og fors­endelse.