Forfatterarkiv: Steen Jensen

Generalforsamling d. 7. april 2021 er udskudt !

Det er med stor beklagelse at vi igen i år må udskyde vores årlige generalforsamling.

Da de gældende ind­skrænkninger i for­sam­lings­fri­he­den end­nu vil fort­sætte i nogen tid, find­er vores ordinære gen­er­al­for­sam­ling ikke sted som annon­ceret, den 7. april 2021.

Da vi for nærværende ikke ved hvornår der bliv­er muligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling, opfor­dres alle til at holde sig ajour på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil give yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

Med ven­lig hilsen 

Simon. B. Papousek

Præsi­dent

Møde den 3. marts aflyses

Som det vil være de fleste bek­endt, blev der desværre ikke åbnet tilstrække­ligt op i de gældende Coro­na-restrik­tion­er, så vi kan gen­nem­føre vores plan­lagte møde den 3. marts. Mødet er der­for aflyst.

Det er brand ærg­erligt, da vi jo havde håbet på der var en chance for, at vi kunne genop­tage vores møder og igen beg­y­n­de at sam­les på Rødovre­gaard. Men vi må væb­ne os med tålmodighed.

Vi håber naturligvis stærkt på, at vi kan gen­nem­føre Gen­er­al­for­sam­lin­gen som plan­lagt — den 7. april. Men indtil det bliv­er meldt endeligt ud fra myn­dighed­erne, at vi igen kan for­sam­les, er datoen for vores gen­er­al­for­sam­ling udskudt ind til videre.

Hold øje med hjemmes­i­den her — og hvad der med­de­les på vores Facebook

Ind til vi ses igen.…

Pas godt på Jer selv!

Simon Papousek
præsident

Chakotens Nyhedsbrev #8/2020

Spændende boganmeldelse om flyvevåbnets arbejdshest i fra 50′ til 70’erne —  DC3 (Dakota C‑47 Skytrain)

Indtil for nylig kunne man om som­meren få fornø­jelsen at fly­ve med vet­er­an­fly­et DC‑3 fra Roskilde Lufthavn. Det er slut nu. Der er ikke råd til at vedlige­holde det gam­le fly fra 1944, og nu står det opma­gasineret i en gam­mel træhangar i Køben­havns Lufthavn.
Selv om man (for­mentlig) ikke mere vil få mulighed for at sætte sig i det 20 per­son­er fly og tage den beta­gende tur lavt hen over det cen­trale Køben­havn og forstæder, rum­mer DC‑3’eren så meget spæn­dende his­to­rie, at der er rigeligt med mate­ri­ale om fly­et til en hel bog. Og det er netop, hvad fly­his­torik­eren Ole Steen Hansen har skrevet med ”DC‑3’eren fra Roskilde”

Link: Læs mere her

 

Udvalgte bøger fra 2019

Simon Bering Papousek giver en oversigt over nogle af de nye, militærhistoriske bøger.

Ras­mus Mariager og Anders Wivel:
Hvor­for gik Dan­mark i krig? Bind 1–4.
For­laget Rosendahl.

I 2016 blev det beslut­tet at Dan­marks delt­agelse i kri­gene i Koso­vo, Afghanistan og Irak skulle gen­nemgås af en uvildig under­søgelseskom­mis­sion. Først på året lå resul­tatet således tilgæn­geligt på Køben­havns Uni­ver­sitets hjemme­side, hvor det desu­den er muligt at bestille hele udred­nin­gen i fysisk udgave. De fire bind er ind­delt med en intro­duk­tion til bevæg­grun­dene, for­løbene og tankerne bag de danske ind­satser i bind 1. Bind 2 behan­dler ind­sat­sen i Koso­vo og Afghanistan, bind 3 tager fat i Irak og endelig bind, som gen­nemgår og præsen­ter­er det benyt­tede kilde- og bag­grunds­ma­te­ri­ale. Udred­nin­gen kan down­load­es her: https://krigsudredning.ku.dk/

Michael H. Clemmesen:
Søn­der­jyl­lands forsvar og Lem­bourns spi­onage. Om skiftet i 1928–29 tilbage til Tyskerkursen fra små flirt med fran­sk alliance.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 572 sider.

Den pen­sionerede brigade­gen­er­al Michael H. Clemme­sen afrun­der med denne titel sit trip­tykon over dan­sk forsvar­spoli­tik med særligt fokus på mellemkrigsti­den. Denne bog han­dler om den danske kap­ta­jn Har­ry Lem­bourn fra Tøn­der­gar­niso­nen blevet arresteret efter et klun­tet spi­onage­forsøg i Berlin. Den danske forsvar­spoli­tik og –vil­je, sikker­hed­spoli­tik og mil­itær­poli­tik bliv­er flot beskrevet og står som et væsentligt bidrag til Dan­marks his­to­rie i mellemkrigstiden.
 

Peter Her­tel Rasmussen:
Den danske tysk­lands­bri­gade 1947–1958.
Syd­dan­sk Uni­ver­sitets­for­lag. 460 sider.

Da Anden Ver­den­skrig slut­tede, var Dan­mark at reg­ne for en af de allierede. Eller var vi? Godt nok havde vi vist vores mod­stand mod den tyske besæt­telses­magt, men hvor dybt stak den danske mod­stand mod tyskerne egentligt? Denne bog beskriv­er den danske tysk­lands­bri­gade, som blev sendt afst­ed til Nord­tysk­land som bevogt­ningsen­hed og som et bidrag til den engelske besæt­telse af denne del af Tysk­land. Hvorledes brigaden blev brugt som et aktiv i den danske forsvar­spoli­tik er cen­tral i denne detal­jerige fortælling, men giv­er også et særde­les værdi­fuldt bidrag til nyere dan­sk militærhistorie.

Cor­nelius Ryan:
Den læng­ste dag. Den illus­tr­erede udgave.
Gylden­dal. 304 sider.

Den klas­siske frem­still­ing om inva­sio­nen i Nor­mandi­et 1944 udkom i en ny illus­tr­eret udgave i stort for­mat fra Gylden­dal. De velk­endte illus­tra­tioner fra de oprindelige udgaver af Ryans bog er med i den nye, herun­der en stribe nye billed­er, hvo­raf nogle af dem er i farv­er. Desu­den er bogen forsynet med Ryans egne notater, skitser og afskrifter fra de inter­views, han benyt­tede som for­læg for sin frem­still­ing. Bogens store for­mat bety­der, at billed­si­den kom­mer flot til udtryk, samt kor­tene over landgang­som­rådet. I det hele taget en meget fornem udgivelse, som bør stå i enhver bogreol. 

Mikkel Kirke­bæk:
Den yder­ste grænse. Danske friv­il­lige i de baltiske uafhængighed­skrige 1918–1920.
Lind­hardt & Ring­hof. 1208 sider.

Denne titel behan­dler Dan­sk Baltisk Aux­il­iær Corps og deres udsendelse til Baltikum i tiden umid­del­bart efter 1. Ver­den­skrig. Med bag­grund i breve og dag­bøger som kilde­grund­laget, fortælles his­to­rien om et af Dan­marks mere ukendte eller ube­han­dlede sider af vores uden­rigs- og forsvar­spoli­tik, og som kan spores helt frem til i dag.