Forfatterarkiv: Steen Jensen

Nyhedsbrev # 7/2018

Endnu en gang en vellykket generalforsamling med efterfølgende anvisningssalg på Rødovregård.

26 medlem­mer havde fun­det vej til Sel­sk­a­bets gen­er­al­for­sam­ling, der foru­den selve gen­er­al­for­sam­lin­gen også bød på børs- og anvis­ningssalg.

Præsi­den­tens beretning blev naturligves god­k­endt — ligeledes blev reg­n­sk­a­bet for 2017, som det fores­låede bud­get samt kontin­gent for 2019.
I forbindelse med valg til bestyrelsen indtræder nye, men kendte ansigter. Chris­t­ian Raun udtræder efter mange års tjen­este og efter­følges af Ole Thure­holm.
Ole, der i en årrække har fun­geret som revi­sor afløs­es af Mar­i­anne Sass Petersen. Ligeledes har Aksel Willum­sen øns­ket at trække sig og erstattes af vores hid­tidi­ge sup­pleant Kim Andreasen. Aksel indtræder ist­edet som sup­pleant.
 

Chakotens Nyhedsbrev #4/2018

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske sam­ling

På trods af at det var en kold og sne-fuld aften, der måske holdt nogle enkelte hjemme, så fik Sel­sk­a­bet, under kyn­dig vejled­ning af vores mangeårige medlem Ole Thure­holm, en spæn­dende tur gem­men Liv­gar­dens his­toriske sam­ling.

Vi mødtes til aftalt tid i indgan­gen til museet, hvor Ole gav en kort intro­duk­tion til Liv­gar­den og Rosen­borg kaserne. Oven­på i museet blev der for­t­alt om sam­lin­gen, Liv­gar­dens his­to­rie og om enkelte særligt inter­es­sante objek­ter i sam­lin­gen.

Gen­er­al­for­sam­ling. Ons­dag d. 11. april.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april 2018 på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­lig pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Kom og vær med!

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Chakotens Nyhedsbrev # 3/2018

 

Ons­dag den 7. marts — Besøg i Liv­gar­dens his­toriske sam­ling

Liv­gar­dens Muse­um, som er en del af Liv­gar­dens His­toriske Sam­ling, inde­hold­er udstill­ing af uni­former, våben, billed­er, mod­eller, musikalier og meget andet. Desu­den vis­er sam­lin­gen Den Kon­gelige Liv­gardes his­toriske udvikling som gardeen­hed og som fel­tenhed fra opret­telsen i 1658 til nuti­den.
Møde­tid og –sted: Kl. 18.45 ved Gothers­gade 100.
Vi må højst være 30 delt­agere, så der­for er tilmeld­ing nød­vendigt. Tilmeld­ing til Hen­rik Den­man på mail henrik.denman@mail.dk sen­est den 23. feb­ru­ar. Tilmeld­ing kan ikke ske efter denne dato.

 

Gen­er­al­for­sam­ling. Ons­dag d. 11. april.

Vær opmærk­som på årets gen­er­al­for­sam­ling, der afholdes den 11. april 2018 på Rødovregård. Ind­kaldelse udsendes som van­lig pr. mail – og annon­ceres her på siden sen­est 14 dage før.

Har du emn­er du ønsker optaget på dag­sor­d­nen bedes de frem­sendes til Præsi­den­ten snarest muligt og ikke senere end den 1. feb­ru­ar 2018. wol@newmail.dk

Kom og vær med!

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.