Forfatterarkiv: Steen Jensen

Møde onsdag d. 4. november aflyst

Det er med stor beklagelse at vi ser os nødsaget til at aflyse vort planlagte møde, onsdag den 4. oktober.

Dette skyldes de senest pålagte Covid-19 restriktioner, der ikke tillader offentlige forsamlinger over ti personer.

Om vi kommer til at aflyse yderligere møde vil afhænge af situationen og de restriktioner myndighederne pålægger samfundet.
Følg med her på Hjemmesiden eller vores Facebook side.

På bestyrelsens vegne

Simon Bering Papousek
Præsident

Generalforsamling i Chakoten

Chakoten – Dansk Militærhistorisk Selskab

afholder generalforsamling den 2. september kl 19.15

på Rødovregaard.

Sel­sk­a­bets ordinære gen­er­al­for­sam­ling, der  i flere omgange har været udskudt pga. Covid-19/­Coro­na pan­demiens begræn­sninger i for­sam­lings­fri­he­den, kan nu endelig afholdes.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen gen­nem­føres uforan­dret efter vedtægterne og som annon­ceret i marts udgaven af Chakoten, marts nr. 1 2020. Afte­nen starter kl 18.15, hvor medlem­merne har mulighed for børssalg og kan med­bringe fig­ur­er, bøger, blade og andre mil­itærhis­toriske effek­ter man ønsker at afhænde.

Efter gen­er­al­for­sam­lin­gen, kl ca. 20.15, afholdes anvis­ningssalg. Lis­ten over effek­ter er udsendt til medlem­merne, men vil også kunne find­es her på hjemmes­i­den.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen beg­y­n­der kl. 19.15.

Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne

  • Valg af diri­gent
  • Bestyrelsens beretning
  • Frem­læggelse af rev­ideret reg­n­skab til god­k­endelse
  • Fast­sæt­telse af forslag til bud­get og kontin­gent for det føl­gende år
  • Frem­læggelse af eventuelle forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlem­mer og sup­pleant
  • Valg af revi­sor og revi­sor­sup­pleant
  • Eventuelt

Bestyrelsens beretning og det rev­iderede reg­n­skab kan ses i Chakoten, marts nr. 1 2020.

 

Link til sal­gsliste:  se lis­ten online        eller            Down­load lis­ten

Selskabets medlemmer samles igen den 12. august

Efter en lang nedlukning pgs. Corona-krisen er det med glæde og spændt forventning vi 12. august, igen kan samles på Rødovregaard, til vores første møde i lang tid.

Ons­dag den 12. august mødes vi på Rødovre­gaard hvor Lars Lind vil præsen­ter­er os for;

Den tyske sværd­tra­di­tion — Meis­ter Johannes Liecht­e­nauer og hans arv.

De tyske his­toriske fægte­man­ualer — fra prak­tisk kamp­sys­tem til fit­ness- og sports­fægt­ning. Gen­nem­gan­gen vil være såv­el i prak­sis som teo­retisk.
Lars Lind er tidligere mangeårigt medlem af Chakoten. Han har i mere end 40 år trænet og under­vist i både bevæb­net og ubevæb­net kamp, og han under­vis­er hvert år på mange sem­i­nar­er i såv­el Dan­mark som hele Europa. Har bl.a. i de sen­este 20 år fast under­vist mindst en gang om året på sem­i­nar­er på The Roy­al Armouries i Leeds i his­torisk kamp­kun­st. Han er Mem­ber of Soci­ety for Com­bat Archae­ol­o­gy.

Vi åbn­er dørene kl 18.15, hvor efter der vil være lej­lighed til børssalg og udvek­sle røver­his­to­ri­er fra en lang som­mer. Hvis vejret tillad­er er vi i går­den hvor der også grilles pølser.

Vel mødt…!