Forfatterarkiv: Steen Jensen

Generalforsamling den 2. juni 2021 på Rødovregaard

Bestyrelsen har besluttet, at  den årlige generalforsamling afholdes den 2. juni på Rødovregaard klokken 19.15. Arrangementet afholdes i Kostalden.

Dørene vil være åbne fra klokken 18.00, og vi anmod­er om, at delt­agerne tager hen­syn til de gældende restrik­tion­er mht. afs­tand mv.

Dagens program:

1815–1900 vil der være Børssalg

1915–2015 gen­nem­føres Generalforsamling

Dag­sor­den ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om sel­sk­a­bets aktiviteter i det for­løb­ne år
  3. Frem­læggelse af det rev­iderede reg­n­skab til godkendelse
  4. Fast­sæt­telse af kontingent
  5. Frem­læggelse af eventuelle forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlem­mer og suppleant
  7. Valg af revi­sor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

2015–2200 efter gen­er­al­for­sam­lin­gen vil der være Anvisningssalg.

Bestyrelsens beretning for 2020, samt rev­ideret reg­n­skab og forslag til bud­get for 2021, er at finde i mart­snum­meret af Chakoten (se side 24–25)

Med ven­lig hilsen

Simon Bering Papousek
Præsi­dent

Generalforsamling d. 7. april 2021 er udskudt !

Det er med stor beklagelse at vi igen i år må udskyde vores årlige generalforsamling.

Da de gældende ind­skrænkninger i for­sam­lings­fri­he­den end­nu vil fort­sætte i nogen tid, find­er vores ordinære gen­er­al­for­sam­ling ikke sted som annon­ceret, den 7. april 2021.

Da vi for nærværende ikke ved hvornår der bliv­er muligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling, opfor­dres alle til at holde sig ajour på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil give yderligere oplysninger, hvor det er relevant.

Med ven­lig hilsen 

Simon. B. Papousek

Præsi­dent

Møde den 3. marts aflyses

Som det vil være de fleste bek­endt, blev der desværre ikke åbnet tilstrække­ligt op i de gældende Coro­na-restrik­tion­er, så vi kan gen­nem­føre vores plan­lagte møde den 3. marts. Mødet er der­for aflyst.

Det er brand ærg­erligt, da vi jo havde håbet på der var en chance for, at vi kunne genop­tage vores møder og igen beg­y­n­de at sam­les på Rødovre­gaard. Men vi må væb­ne os med tålmodighed.

Vi håber naturligvis stærkt på, at vi kan gen­nem­føre Gen­er­al­for­sam­lin­gen som plan­lagt — den 7. april. Men indtil det bliv­er meldt endeligt ud fra myn­dighed­erne, at vi igen kan for­sam­les, er datoen for vores gen­er­al­for­sam­ling udskudt ind til videre.

Hold øje med hjemmes­i­den her — og hvad der med­de­les på vores Facebook

Ind til vi ses igen.…

Pas godt på Jer selv!

Simon Papousek
præsident