Bemaling — Den flade Tinfigur

Mange tidlige eksem­pler på Flade tin­fig­ur­er er bevaret på museer over­alt i Europa, såsom Kul­turhis­torisk Muse­um, Magde­burg, Plassen­burg, og Kulm­bach. Nogle af disse eksem­pler dateres til 1279. 

I mid­de­lalderen blev denne unikke kun­st­form mere pop­ulær som spil for børn, og flere Tyske hånd­værkere (tin­støbere) beg­y­n­dte at pro­duc­ere små fig­ur­er af land­brugets liv og dyr fra deres rester af met­al, og snart over­skred efter­spørgslen frem­still­in­gen. I i 1578 god­k­endte Rådet for Nürn­berg støbere til frem­still­ing af tin fig­ur­er som børns leg­etøj. Fra en fly­gtig indus­tri voksede pro­duk­tio­nen, og til sidst eksporteres til hele Europa fra Tysk­land. i 1600tallet fandt fig­ur­erne vej til statsover­hoved­ers børn.

Ind­graveret i et skifer, er “zin­n­fig­ur” (tin fig­ur) eller flad fig­ur en to-dimen­sionel frit­stående minia­ture og er unik i ethvert aspekt, der adskiller det fra sin runde mod­stykke. Pro­duk­tio­nen, der har oprindelse i Tysk­land dækker alle aspek­ter af his­to­rien og dagliglivet fra oldtid til nutid. Ud over per­son­er, og portræt­ter frestilees der dyr, fan­ta­sy, kun­st mv.

Mens de flade fig­ur­er har deres oprindelse før det 13. århun­drede som et leg­etøj til børn, er de i deres nuværende form  smukke reli­ef­fer, der ven­ter på farve, der kan fremhæve deres form.

 

 

 

 

Sel­sk­a­bets medlem­mer sid­der hver især inde med en stor viden på mange områder — også inden­for mod­el­ler­ing og bema­l­ing. Gen­nem årene har flere medlem­mer val­gt at dele denne viden med Sel­sk­a­bets andre medlem­mer gen­nem artik­ler i Sel­sk­a­bets tidsskrift. De føl­gende links inde­hold­er eksem­pler herpå:

Om bema­l­ing af flade fig­ur­er af Ole Høyer